Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Vsebina predmeta

Predmet sestoji iz vadbenega oziroma trenažnega procesa, nadgrajevanja težavnostnih stopenj in formalna napredovanja v stopnjah osvojenih znanj in veščin. Poleg vadbenih vsebin so zajeta pravila obnašanja v in izven športnih površin, uporaba primerne opreme za vadbo. Predmet zajema tudi zgodovinski pregled, osnovna tekmovalna pravila in uporabo osnovnih rekvizitov.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in razumevanje razlik med pojmoma borilne veščine in borilni športi.
 • Poznavanje osnov karateja.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih tekmovalnih pravil, prilagojenih stopnji pridobljenega znanja.
 • Osvojitev pravil obnašanja pri vadbi karateja na športnih površinah in v zasebnem življenju.
 • Skozi smiselno urejen, razumljiv in individualno prilagojen program osvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne elemente karateja in z njimi povezane vidike samoobrambe.
 • Izboljšanje samopodobe, samozavesti in varnosti.

Predvideni študijski rezultati

Predmet programsko vključuje tudi vmesno in končno testiranje za višji »pas«, to je preizkus sposobnosti za nadaljevanje treningov na naslednji stopnji zahtevnosti.

Razumevanje osnovnih načel in zakonitosti športne vadbe, usvojitev osnovnih znanj s področja karateja, spoznavanje razlik med pojmom borilne veščine in borilni športi.

Poznavanje principov, načel in zakonitosti športne vadbe s področja karateja, samonadzor v nepredvidenih situacijah, učinkovitejše reagiranje v nepredvidenih situacijah.

Razumevanje in povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, ovrednotenje povezave med teoretičnimi načeli s praktičnim ravnanjem.

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Jakhel, R. (1994). Moderni športni karate. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Kovač, M. (2004). Bodi luč. Samozaložba.
 • Mikić, B. (2001). Kondicijska pripremakaratista i boksera. Tuzla: Univerza u Tuzli, Filozofski fakultet.
 • MARKELJ, Primož, KARPLJUK, Damir, BURNIK, Stojan, VIDEMŠEK, Mateja, NOVAK, Mare, TUŠAK, Matej. Borilne veščine kot prisilno sredstvo v policiji. V: ERČULJ, Frane (ur.), ŠIMENKO, Jožef (ur.). Borilni športi, (Šport, ISSN 0353-7455, letn. 62, št. 1–2, 2014). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, letn. 62, št. 1/2, str. 165–172. [COBISS.SI-ID 4533937]
 • VOVKO, Špela, KARPLJUK, Damir, VIDEMŠEK, Mateja, TUŠAK, Matej, NOVAK, Mare. Karate vrtec. V: ERČULJ, Frane (ur.), ŠIMENKO, Jožef (ur.). Borilni športi, (Šport, ISSN 0353-7455, letn. 62, št. 1–2, 2014). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, letn. 62, št. 1/2, str. 152–156. [COBISS.SI-ID 4533169]

Opombe

Oprema: Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.