Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Vsebina predmeta

Predmet zajema praktične vsebine in specialne teoretične vsebine, ki jih bodo študentje spoznavali in sicer:

 • razlaga osnovnih značilnosti savate tehničnih elementov in osnov taktike,
 • razlaga savate pravil in sodniških znakov,
 • savate borba (francoski boks, borba s palico in samoobramba),
 • organizacijo tekmovanj,
 • psihološka priprava na borbo (tehnike psihološke priprave savate športnika),
 • uporaba primerne opreme za vadbo in tekmovanja ter športnih pripomočkov,
 • pravila obnašanja v in izven športnih površin. 

Cilji in kompetence

Poznavanje in razumevanje razlik med pojmoma borilne veščine in borilni športi.
Poznavanje osnov vadbe savata (francoski boks, borba s palico in samoobramba).
Poznavanje in razumevanje osnovnih tekmovalnih pravil, prilagojenih stopnji pridobljenega znanja.
Poznavanje in razumevanje savate pravil in sodniških znakov. 
Osvojitev pravil obnašanja pri vadbi savata na športnih površinah in v zasebnem življenju.
Skozi smiselno urejen, razumljiv in individualno prilagojen program osvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne elemente savata in z njimi povezane vidike samoobrambe.
Izboljšanje samopodobe, samozavesti, samozaupanja, koncentracije in varnosti.    
Poznavanje opredelitev  zdravega življenjskega sloga.    
Obvladovanje metod za regeneracijo telesa in psihično pripravo na napor.
Sposobnost (fizična, tehnično - taktična in psihična) nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta)
Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:  
 
Poleg osnovnih znanj savate tehnik francoskega boksa in borbe s palico tudi vsestransko življenjsko uporabno znanje padanja in tehnik samoobrambe, vplivanje na izboljšanje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, izboljšanje telesne drže, razvijanje vrlin kot je vztrajnost, borbenost, disciplina, zdrav odnos do sotekmovalca, razvijanje zbranosti, razvijanje uspešnih strategij razmišljanja, načrtovanja in odločanja ter soočanje s strahovi, jezo, anksioznostjo in agresivnostjo.
 
Predmet programsko vključuje tudi vmesno in končno testiranje za višjo (stopnjo) »rokavico«, to je praktični preizkus sposobnosti za nadaljevanje treningov na naslednji stopnji zahtevnosti.
 
Razumevanje osnovnih načel in zakonitosti športne vadbe, usvojitev osnovnih znanj s področja savata, spoznavanje razlik med pojmom borilne veščine in borilni športi.
 
Poznavanje principov, načel in zakonitosti športne vadbe s področja savata, samonadzor v nepredvidenih situacijah, učinkovitejše reagiranje v nepredvidenih situacijah.
 
Razumevanje in povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, ovrednotenje povezave med teoretičnimi načeli s praktičnim ravnanjem.
 
Uporaba pridobljenih znanj in vedenja v vsakdanjem življenju za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev in sedentarnega načina življenja v času študija in dela. S psihološkimi tehnikami sprostitve in usmerjenja pozornosti, boljša koncentracija in samozavest (preprečevanje izgorelosti med posamezniki in pregorelosti pri športnikih).

 

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Savate zveza Slovenije. (2010). Zbrana gradiva predavateljev SVZS: Savate - interna zbirka šolskih stopenj rokavic SVZS (prevedeno iz Memento Formation). Neobjavljeno delo.
 •  Vaniček, J. (1934). Pestenje in borjenje z dolgo palico. Z dovoljenjem pisca prevedel iz češčine Bojan Drenik. Ljubljana: Učiteljska Tiskarna. 
 • Obreza, J. in Obreza, J. (2007). Savate - celostna evropska športna vadba. Ljubljana: Savate zveza Slovenije.
 • Kajtna, T. in Tušak, M. (2007). Trener: športna psihologija in trenerji. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
 • Obreza, J. (2007). Strateški izziv za razvoj Savate zveze Slovenije: magistrsko delo. Ljubljana: J. Obreza.
 • Dobnik, M. (2012). Sistem napredovanja v francoskem boksu - savate za otroke in mladostnike: diplomsko delo. Ljubljana: M. Dobnik.
 • Ušaj, A. (2003). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Dervišević, E. In Vidmar, J. (2011). Vodič športne prehrane, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
 • Šimenko, J. (2014). Borilni športi in borilne veščine v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Opombe

Oprema: športna oblačila, brisača, plastenka z vodo, savate oprema (savate rokavice, ščitnik za golenice, savate čevlji, ščitnik za genitalije, ščitnik za zobe)