Pahernikova ustanova se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi s spodbujanjem mladih k študiju gozdarstva ter podpiranjem raziskovalne dejavnosti. Zgledno gospodari s Pahernikovo gozdno posestjo, ki jo je lastnica Vida Ribnikar roj. Pahernik po smrti namenila Pahernikovi ustanovi. Njen oče, Franjo Pahernik, je po smrti očeta prevzel domače posestvo in začel s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi, pogozdovanjem degradiranih pašnikov in travnikov ter gozdno inventuro in preverjanjem uspešnosti gospodarjenja s knjigovodstvom in načrtovanjem.

Vida Ribnikar je leta 2005 podpisala Akt o ustanovitvi Pahernikove ustanove, skupaj s predstavniki Univerze v Ljubljani pa je bila nato podpisana še Slovesna izjava ob njeni ustanovitvi. Posestvo, ki leži na območju Ribniškega Pohorja, je hkrati učni objekt za študente ter se zavzema za splošni napredek gozdarskih ved. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta (izjemoma večkrat), z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Kdo se lahko prijavi?

Štipendije iz sredstev Pahernikove ustanove so namenjene študentom (državljanom RS) na drugi in tretji stopnji študija gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, zlasti tistim, ki dosegajo nadpovprečne rezultate pri opravljanju svojih obveznosti. 
Pravilnik o dodelitvi štipendij

Spletna stran: http://www.pahernikovaustanova.si/
Kontakt: susekmaks@gmail.com