Študentska anketa

Študentska anketa je namenjena spremljanju mnenja študentov o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa ZViS. Na osnovi rezultatov ankete organi članice in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Izvajanje anket natančneje določa Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljani (UL). Slednji ureja izvajanje šestih študentskih anket na vseh članicah Univerze v Ljubljani.

Anketa za tretjo stopnjo študija je prilagojena tako, da študenti ocenjujejo splošne vidike študija, posamezne temeljne predmete, mentorstvo, raziskovanje v okviru študija in strokovno pomoč študentskega referata / študentskih referatov. Z anketo na tretji stopnji študija študenti lahko ocenjujejo tudi posamezne izbirne predmete, o čemer odloči senat članice oziroma programski svet na interdisciplinarnih študijskih programih. 

Na osnovi rezultatov ankete organi članice UL (akademije ali fakultete) in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Rezultati ankete se uporabljajo tudi kot podlaga za izdelavo mnenja Študentskega sveta o pedagoškem delu izvajalca, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.

Izvajanje ankete

Pravico do izpolnjevanja ankete imajo vsi vpisani študenti na UL na vseh stopnjah študija. Anketa je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Izpolnjevanje ankete je za študenta anonimno in prostovoljno, in sicer ne glede na obliko izvedbe. Različne ankete se izvajajo različno pogosto.

Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija

1. Predmeti in izvajalci

  • Del o predmetih in izvajalcih se izvaja po preteku 70 % kontaktnih ur pri predmetu in pred končnim preverjanjem znanja, praviloma po 15. 12. za zimski in po 15. 5. za letni semester.
  • Drugi del o predmetih se izvaja po prvem opravljanju izpita oziroma po opravljanju zadnjega dela prvega opravljanja izpita, če je izpit sestavljen. Praviloma se izvede najkasneje do 30. 9. v letu, v katerem je študent opravljal izpit.

2. Del o splošnih vidikih študijskega procesa se izvaja enkrat na prvi in enkrat na drugi stopnji, in sicer po zaključku prvega izpitnega obdobja.

3. Del o obvezni študijski praksi se izvaja po opravljeni obvezni študijski praksi.

Študentska anketa za 3. stopnjo študija

Se izvaja dvakrat, in sicer po prvem letniku in po drugem letniku doktorskega študija. Izvede se najkasneje do 30. 9. v tistem letu, v katerem je študent vpisan v letnik.

Pripombe, komentarje in vprašanja lahko sporočite na elektronski naslov: studentske.ankete@uni-lj.si