Predstavitev samoevalvacije študijskih programov

Z namenom spremljanja in izboljšave kakovosti študijskih programov se za vsak aktiven študijski program izvaja redna letna samoevalvacija študijskih programov, kot to v 9. členu določa Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani (UL). S samoevalvacijo študijskih programov se zagotavlja kakovost izvedbe študijskih programov ter spremlja aktualnost in vzdržnost posameznega študijskega programa.

Samoevalvacija študijskih programov je izhodišče za prenovo in spreminjanje študijskih programov ter predstavlja osrednji mehanizem razvoja študijskih programov in študijskega procesa na članici. Samoevalvacija študijskih programov se izvaja letno, zaključke tega procesa pa vključi članica UL v svoje Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti ter Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL.

Način izvajanja samoevalvacije študijskih programov natančneje določajo Smernice UL za samoevalvacijo študijskih programov

Analize

Za spremljanje izvajanja samoevalvacije študijskih programov ter posodabljanje sistema kakovosti periodično pripravljamo metaanalizo samoevalvacijskih poročil študijskih programov. V okviru metaanalize preverimo delovanje samoevalvacijskega mehanizma po posameznih dimenzijah in kakovost izvedbe samoevalvacije s poudarkom na prisotnosti vrednotenja, ki je temeljnega pomena za primerno posodabljanje študijskih programov.