Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti

Redna letna samoevalvacija se odvija v okviru priprave letnega Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti. Osnova za redno letno samoevalvacijo je določena že z letnim Programom dela, v katerem so navedeni cilji univerze v tekočem obdobju ter njihova operacionalizacija v obliki ukrepov in v katerega je vključena letna samoevalvacija iz predhodnega samoevalvacijskega obdobja. S tem Univerza v Ljubljani (UL) uresničuje spremljanje in izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja zavoda, zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti, kot je določeno v 6. členu Pravilnika o sistemu kakovosti UL.

  • Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti pripravijo univerzitetne službe v sodelovanju s članicami UL.
  • Po zaključenem procesu, ki poteka pod koordinatorstvom univerzitetne službe, pristojne za področje kakovosti, je dokument predložen v obravnavo pristojnim organom univerze. 
  • Pripravljeno Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti obravnavata Kolegij rektorja in Komisija za kakovost UL, ki pregledata realizacijo ukrepov po posameznih področjih delovanja ter identificirane pomanjkljivosti in sooblikujeta predloge ukrepov za naslednje samoevalvacijsko obdobje.
  • Komisija za kakovost UL nato predlaga Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti v sprejem Senatu UL, ki poročilo z navedenimi ukrepi tudi sprejme. Poročilo se vsako leto javno objavi na spletni strani UL.
  • Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti se v obravnavo posreduje tudi Študentskemu svetu UL, ki pisno poda svoje odzive in jih ustno predstavi preko svojih predstavnikov v okviru Komisije za kakovost UL in na Senatu UL.

Poleg Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti na univerzitetni ravni pripravi in sprejme svoje Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti tudi vsaka članica UL ter rektorat.

Letni Program dela

V vsakoletnem Programu dela univerza načrtuje svoje kratkoročne cilje, ki temeljijo na dolgoročnih ciljih, opredeljenih v Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 in strategijah, ki jih je sprejela UL. V kratkoročnih ciljih in dejavnostih za posamezno leto so zajete tudi konkretne izboljšave kakovosti na vseh področjih delovanja, ki izhajajo iz predlaganih ukrepov izboljšav v poročilu za kakovost predhodnega samoevalvacijskega obdobja članic UL in rektorata.