Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji. V evropskem merilu predstavlja po številu študentk in študentov večjo, po številu zaposlenih pa srednje veliko visokošolsko institucijo. Je celovita univerza, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije.

Univerza v Ljubljani ima največ koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v državi. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantk in diplomantov, več kot dve tretjini magistric in magistrov, specialistk in specialistov ter skoraj vse doktorice in doktorje znanosti. V slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov.

Strategija Univerze v Ljubljani 2022−2027

Strategija Univerze v Ljubljani 2022−2027 vključuje pet razvojnih področij in tri podporna področja. Razvojna področja strategije so:

  • razvijati v domače in mednarodno okolje vpeto izobraževanje za ustvarjalnost, inovativnost, kritičnost in družbeno odgovornost,
  • spodbujati odličnost v znanosti in umetnosti, vpetost v mednarodno okolje, interdisciplinarnost, odprtost in družbeno relevantnost,
  • nadgraditi podporo prenosu znanja in umetnosti v vse sfere družbenega življenja,
  • uveljavljati dostopno, vključujoče in enakopravno akademsko okolje ter
  • okrepiti družbeno vlogo in mesto UL v nacionalnem in svetovnem družbenem dialogu.

Podporna področja v strategiji so:

  • krepiti avtonomijo in finance,
  • nadgraditi procese in infrastrukturo ter
  • podpirati razvoj kadrov.

Internacionalizacija

Eden izmed vse pomembnejših kriterijev uspešnosti delovanja univerz je tudi njihova mednarodnost. Univerze danes tekmujejo za mednarodno prepoznavnost svojih izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in družbeno odgovornih dosežkov, odpirajo vrata različnim mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem na področju izobraževanja, znanosti in raziskovanja, izmenjavam študentov, učiteljev, raziskovalcev, soustvarjanju programov. Da bi bolj osredinjeno umestili mednarodnost Univerze v Ljubljani v vseh pogledih, njeno odprtost, vizijo in poslanstvo, smo pripravili Strategijo internacionalizacije kot usmeritveni dokument doseganja mednarodne odprtosti in odličnosti Univerze v Ljubljani.

Karierni razvoj raziskovalcev in pedagogov

Leta 2008 se je Univerza v Ljubljani zavezala k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Svojo zavezo k spoštovanju teh načel je Univerza v Ljubljani uresničuje s sprejemanjem in izvajanjem Strategij UL na kadrovskem področju za razvoj karier raziskovalcev in pedagogov ter akcijskih načrtov od leta 2012.