Predstavitev sistema kakovosti UL

Temeljni pristop k zagotavljanju kakovosti Univerze v Ljubljani (UL) je t. i. cikel PDCA oziroma načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj (ang. plan-do-check-act). Predstavlja štiristopenjsko metodo upravljanja, ki zajema načrtovanje, izvajanje načrtovanih ukrepov, bdenje nad in preverjanje ustreznosti izvedbe ter ukrepanje na podlagi pridobljenih izkušenj z izvedbo.

Sistem kakovosti UL tako temelji na zaključeni povratni zanki (ang. QA feedback loop) z jasnimi procesi določanja ciljev in prioritet, načrtovanja ukrepov ter delovanja, implementacije začrtanih aktivnosti in spremljanja ter evalvacije izvedenih aktivnosti in ukrepov, vključno z vrednotenjem učinkov, kar postane vstopna informacija za nov cikel načrtovanja.

Delovanje sistema kakovosti ter njegove temeljne procese in načela določa Pravilnik o sistemu kakovosti UL.

Sistem kakovosti zajema strateško in izvedbeno dimenzijo ter deluje na različnih ravneh (rektorat, članice UL, organizacijske enote, študijski programi idr.) in ob sodelovanju relevantnih deležnikov, še posebej zaposlenih, študentov, vodstva ter zunanjega okolja (to so med drugim zaposlovalci, naročniki storitev, diplomanti, politični odločevalci).

S svojim sistemom kakovosti UL sproti spremlja:

  • doseženo raven kakovosti na različnih področjih delovanja na podlagi vzpostavljenih kazalnikov,
  • periodično poroča o stanju na različnih področjih delovanja in uresničevanju zastavljenih ciljev ter to tudi vrednoti,
  • ukrepa z namenom izboljševanja sistema kakovosti in boljšega doseganja zastavljenih ciljev na podlagi periodičnih poročil o kakovosti in 
  • razvija kulturo kakovosti.

Sistem kakovosti UL temelji na veljavnih standardih, predpisih ter priporočilih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni in mednarodni ravni. Sistem kakovosti je usmerjen k doseganju standardov ESG (Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, 2015) ter zagotavljanju ciljev, ki so zapisani v temeljnih dokumentih UL in v dokumentih na področju visokega šolstva.

pexels fauxels 3182774

Komisija za kakovost UL

Komisija za kakovost UL je delovno telo Senata UL in šteje 15 članov, od tega 13 iz vrst zaposlenih na UL ter dva predstavnika študentov. Člani Komisije za kakovost UL so imenovani za mandatno obdobje štirih let, razen članov iz vrst študentov. Mandat slednjih traja eno leto.