Zapisi o zgodovini Univerze

Anžur, Tea; Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana
Ljubljanska univerza in njeni študenti 1945–1960. Fotografski zbornik, III del. Ljubljana, Univerza, 2007.

Anžur, Tea; Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana
Ljubljanska univerza in njeni profesorji 1919–1960, Fotografski zbornik, IV. del, Ljubljana, Univerza 2010

Ciperle Jože
Teološki študij v Ljubljani pred ustanovitvijo univerze
V: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008, str. 11-30.

Ciperle Jože
Theologiestudium in Ljubljana vor der Gründung der Universität.
V: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008, str. 51-62.  

Ciperle Jože
The Study of Theology in Ljubljana prior the Establishment of the University
V: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008, / 75-85.  

Ciperle Jože
Auf dem Weg zur Universität Ljubljana.
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 49-62

Ciperle Jože
On the Path to the University of Ljubljana.
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 77-89. 

Ciperle Jože
Francosko visoko šolstvo v Ljubljani in študij medicine 1809–183.
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 34-58.

Ciperle Jože
Mediko-kirurška študijska stolica na ljubljanskem liceju 1791–1848.
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 11-33. 

Ciperle Jože
Naravoslovje in tehnika na univerzah oziroma visokih šolah od 16. do 20. stoletja.
V: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957, Ljubljana 2010, str. 11-31. 

Ciperle Jože
Naturwissenschaften und Technik an den Universitäten bzw. Hochschulen vom 16. bis 20. Jahrhundert.
V: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957, Ljubljana 2010, str. 55-66.

Ciperle Jože

Natural and Technical Sciences at Universities or Higher Education Institutions from the 16th to the Centuty.
V: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1957, Ljubljana 2010, str. 81-90. 

Ciperle Jože
Po poti do univerze v Ljubljani.
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 11-29.

Ciperle Jože
The Chair of Medical Surgical Studies at the Ljubljana Lyceum 1791–1848.
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 97-114.

Ciperle Jože
The French Higher Education in Ljubljana and the study of Medicine 1809–1813
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 115-118. 

Ciperle, Jože, Dekleva, Tatjana; Anžur Tea, Steiner, Igor
The University of Ljubljana and its rectors
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / University Historical Archives and Museum). Periodic exhibition with the 2001 exhibition catalogue. First reprint, Ljubljana, 2006. The present edition of the exhebition catalogue in English, Ljubljana, 2009.

Ciperle, Jože
The function of the University Rector in historical Development.
V: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / University Historical Archives and Museum). Periodic exhibition with the 2001 exhibition catalogue. First reprint, Ljubljana, 2006. The present edition of the exhebition catalogue in English, Ljubljana, 2009.

Ciperle, Jože, Dekleva, Tatjana; Anžur Tea; Steiner, Igor

The rectors of the University of Ljubljana : Rectores Universitatis Labacensis.
V: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / University Historical Archives and Museum). Periodic exhibition with the 2001 exhibition catalogue. First reprint, Ljubljana, 2006. The present edition of the exhebition catalogue in English, Ljubljana, 2009.

Ciperle, Jože, Dekleva, Tatjana; Anžur Tea; Steiner, Igor
Universität Ljubljana un deren Rektoren.
Univerza v Ljubljani / Universität Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / Geschichtsarchiv und Geschichtsmuseum der Universität). Temporäre Ausstellung mit Ausstellungskatalog, Ljubljana / Wien 2008.

Ciperle, Jože
Amt des Universitätsrektors in der historischen Entwicklung.
V: Universität Ljubljana un deren Rektoren. Univerza v Ljubljani / Universität Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / Geschichtsarchiv und Geschichtsmuseum der Universität). Temporäre Ausstellung mit Ausstellungskatalog, Ljubljana / Wien 2008, 9-11.         

Ciperle, Jože
Ljubljanski predmoderni visokošolski študij biotehnike (kmetijstva) v 18. in 19. stoletju.
V: Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor. Šest desetletij ljubljanskega študija biotehnike.
Občasna razstava z razstavnim katalogom, Ljubljana, Univerza, 2007, 7-11.

Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana; Anžur, Tea; Steiner, Igor
Rektoren der Universität Ljubljana / Rectores Universitatis Labacensis.
V: Universität Ljubljana un deren Rektoren. Univerza v Ljubljani / Universität Ljubljana (Zgodovinski arhiv in muzej Univerze / Geschichtsarchiv und Geschichtsmuseum der Universität). Temporäre Ausstellung mit Ausstellungskatalog, Ljubljana / Wien 2008, 13-61.

Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana; Hribar, Janez
Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor. Šest desetletij ljubljanskega študija biotehnike. Občasna razstava z razstavnim katalogom, Ljubljana, Univerza, 2007.

Dekleva, Tatjana
Gründung der Universität Ljubljana.
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 63-74.

Dekleva, Tatjana
The Setting Up of the University of Ljubljana.
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 90-100.

Dekleva Tatjana
Medicinska fakulteta v Ljubljani 1919-1945
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 43-58. 

Dekleva Tatjana
Technische Fakultät der Universität von Ljubljana.
The Faculty of Technical Sciences, University of Ljubljana
V: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957, Ljubljana 2010, str. 67-78 / 91-101. 

Dekleva Tatjana
Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
V: Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957, Ljubljana 2010, str. 31-49. 

Dekleva Tatjana
Teološka fakulteta ljubljanske univerze.
V: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008, str. 30-45.  

Dekleva Tatjana
The Faculty of Medicine in Ljubljana 1919-1945.
V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1945, Ljubljana 2012, str. 119-129. 

Dekleva Tatjana
Theologische Fakultät der Universität Ljubljana.
The Faculty of Theologie of the University of Ljubljana
V: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008, str. 63-72 / 86-94. 

Dekleva Tatjana
Ustanovitev Univerze v Ljubljani
V: Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009, str. 29-43. 

Anžur Tea, Dekleva Tatjana
Častni doktorji Univerze v Ljubljani / Doctores honoris causa Universitatis Labacensis.
V: Častni doktorji Univerze v Ljubljani / Doctores honoris causa Universitatis Labacensis, Ljubljana 2011, str. 8-95.

Dekleva, Tatjana
Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor.
V: Biotehniška fakulteta skozi čas in prostor. Šest desetletij ljubljanskega študija biotehnike.
Občasna razstava z razstavnim katalogom, Ljubljana, Univerza, 2007, str. 14-26.

Dekleva, Tatjana; Ciperle, Jože
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2007.
Ljubljana, Univerza, 2008

Melik, Vasilij
Pregled razvoja univerze.
V: Univerza v Ljubljani ob tridesetletnici osvoboditve 1945–1975, Ljubljana 1975, str. 50-72.

Mikuž, Metod
Gradivo za zgodovino univerze v letih 1919–1945.
V: Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani 1919–1969, Ljubljana 1969, str. 53-92.

Polec Janko
Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo.
V: Universitas Alexandrina, Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929, Ljubljana 1929, str. 3-230.

Zwitter, Fran
Višje šolstvo na Slovenskem do leta 1918.
V: Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani 1919-1969, Ljubljana 1969, str. 13-51.

Zapisi o Arhivsko-muzejski službi Univerze

Anžur, Tea
Upravljanje s fotografskim gradivom arhiva Univerze v Ljubljani.
V: Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani
(Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, 1. zv.), Ljubljana, Univerza 2007, 165–169.

Benedetič, Ana
Einige spezielle Probleme des Archivsgutes der Universität Laibach / Ljubljana.
V: Archivpraxis und Historische Forschung, Mitteleuropäische Universitäts- und Hochschularchive, Wien 1992, 194–199.

Benedetič, Ana
Archiv und Museum der Universitaet Laibach / Ljubljana.
V: Archivpraxis und Historische Forschung, Mitteleuropäische Universitäts- und Hochschularchive, Wien 1992, 95–98.

Benedetič, Ana
Nekateri specialni problemi arhivskega gradiva Univerze v Ljubljani.
V: Arhivi, 14, 1/2 (1991), 31-33.

Ciperle, Jože
40 let Arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani.
V: Zgodovinski časopis, letnik 62 2008, 3-4.

Ciperle, Jože
Evropski univerzitetni arhivi ter arhiv in muzej Univerze v Ljubljani.
V: Razmere v arhivskih depojih. (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah. Mednarodno sodelovanje, Zbornik referatov. Velenje, 2007. 

Ciperle, Jože
Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine univerze.
V: 90 let Univerze v Ljubljani. Med tradicijo in izzivi časa, Ljubljana, 2009, str. 77-78.

Ciperle, Jože
Historisches Archiv und Museum der Universität in Ljubljana – Seine gegenwärtige Situation und die Vision der künftigen Entwicklung.
V: Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive, Budapest 2000, 181-189.

Ciperle, Jože
Zgodovinski arhiv in muzej UL – sedanji položaj in vizija bodočega razvoja.
V: Univerza v Ljubljani, Vestnik, 31, 6/7 (2000), 19-21.

Ciperle, Jože (urednik)
Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani
(Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, 1. zv.), Ljubljana, Univerza 2007.

Ciperle, Jože 
Evropski univerzitetni arhivi ter arhiv in muzej Univerze v Ljubljani.
V: Razmere v arhivskih depojih. (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah. Medarhivsko sodelovanje. 23. Zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Velenje 2007, 212-218.

Ciperle, Jože
Evropski univerzitetni arhivi ter arhiv in muzej Univerze v Ljubljani.
V: Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani
(Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, 1. zv.), Ljubljana, Univerza 2007, 135-152.

Ciperle, Jože
Nekoliko širše o Zgodovinskem arhivu in muzeju UL
V: Univerza v Ljubljani, Vestnik, 29, 11 (1998), 9-11.

Ciperle, Jože
Zgodovinski arhiv in muzej univerze – trenutni položaj in vizija razvoja.
V: Politični pritiski in izključevanja učiteljev in sodelavcev z Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2000, (Objave Univerze v Ljubljani, 6), 38-42.

Dekleva, Tatjana
Pregled stanja skladišč in varovanja arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani.
V: Razmere v arhivskih depojih. (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah. Medarhivsko sodelovanje.  23. Zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Velenje 2007, 170-173.

Dekleva, Tatjana
Pregled stanja skladišč in varovanja arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani.
V: Razmere v arhivskih depojih. (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah. Mednarodno sodelovanje, Zbornik referatov. Velenje, 2007. 

Dekleva, Tatjana
Univerza v Ljubljani in njeno arhivsko gradivo.
V: 19. zborovanje, Arhivsko društvo Slovenije, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Kulturne ustanove in arhivsko gradivo, Arhivi in marketing, Računalniško poslovanje arhivskega gradiva v praksi, Bovec 2000, 54-56.

Dekleva, Tatjana
Upravljanje z arhivskim gradivom Univerze v Ljubljani.
V: Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani
(Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, 1. zv.), Ljubljana, Univerza 2007, 157-160. 

Publikacije

Anžur Tea, Ciperle Jože
Prvi koraki pravnega študija na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana 2003.

Anžur, Tea; Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana
Ljubljanska univerza in njeni študenti 1945–1960. Fotografski zbornik, III del. Ljubljana, Univerza, 2007.

Anžur, Tea; Ciperle, Jože; Dekleva, Tatjana
Ljubljanska univerza in njeni profesorji 1919–1960, Fotografski zbornik, IV. del, Ljubljana, Univerza 2010

Anžur Tea, Dekleva Tatjana
Častni doktorji Univerze v Ljubljani / Doctores honoris causa Universitatis Labacensis, Ljubljana 2011

Benedetič Ana
Poti do univerze 1848 . 1898 . 1909 . 1919. Ljubljana 1999

Benedetič, Ana
Slovenski študenti in univerza, 1941–1945, Ljubljana 1999.

Benedetič, Ana
Slovenski študenti v boju za narodno in socialno osvoboditev, 1919–1941, Ljubljana 1987.

Ciperle Jože
Podoba velikega učilišča ljubljanskega.
Licej v Ljubljani 1800–1848
Slovenska matica Ljubljana 2001
 
Ciperle Jože
Stare razglednice Deželnega dvorca in Univerze v Ljubljani (1900–1950), Iz zbirke gospoda Zmaga Tančiča. (zloženka ob razstavi »Stare razglednice Deželnega dvorca in Univerze v Ljubljani (1900–1950), Iz zbirke gospoda Zmaga Tančiča«)

Ciperle Jože
France Prešeren v ljubljanskih latinskih in višjih šolah 1813–1821.
(zloženka ob razstavi: Gradove svetle zida si v oblake ... France Prešeren v ljubljanskih latinskih in višjih šolah 1813–1821)

Ciperle Jože
France Prešeren in den Lateinschulen und Höheren Schulen in Ljubljana von 1813 bis 1821.
P-zloženka-A (pdf); P-zloženka-B (pdf)

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana, Marija Hrovat
Univerza v Ljubljani v slovenskem dnevnem časopisju 2004,
Ljubljana 2005.
 
Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani v slovenskem dnevnem časopisju 2005,
Ljubljana 2006

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Slovenske univerze in visoko šolstvo v dnevnem časopisju 2006,
Ljubljana 2007.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2007,
Ljubljana 2008.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2008,
Ljubljana 2009.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2009,
Ljubljana 2010.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2010,
Ljubljana 2011.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2011,
Ljubljana 2012.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Univerza v Ljubljani in slovensko visoko šolstvo v časopisju 2012,
Ljubljana 2013.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Dogodki iz študentskega gibanja 1968–1972 v Ljubljani, Ljubljana 2006.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani skozi čas in prostor, Ljubljana, 2008.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919, Ljubljana 2009.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1957, Ljubljana 2010.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945, Ljubljana 2012.

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana, Anžur Tea, Steiner Igor
Univerza v Ljubljani in njeni rektorji, Ljubljana 2001

Ciperle Jože, Dekleva Tatjana, Anžur Tea, Steiner Igor
Univerza v Ljubljani in njeni rektorji, Ljubljana 2006

Fister Peter, Melik Vasilij, Ciperle Jože, Dolinar France
Iz arhivov o ljubljanski univerzi, Ljubljana 1999.