ETIKA V RAZISKOVANJU NA UNIVERZI V LJUBLJANI

Senat Univerze v Ljubljani je na 12. seji, dne 25. 11. 2014 sprejel Etični kodeks za raziskovalce Univerze: http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071115000307/.

Univerza v Ljubljani je sprejela ta etični kodeks z namenom postaviti temelj etičnega ravnanja za pedagoge, raziskovalce in doktorske študente pri njihovih srečevanjih z etičnimi vprašanji pri akademskem in raziskovalnem delu. Vse odločitve, ki jih le-ti sprejmejo v okviru svojega akademsko raziskovalnega dela (ne glede na vir financiranja), morajo biti najprej v skladu z etičnimi načeli UL, sprejetimi tako v Etičnem kodeksu UL kot tudi v tem Etičnem kodeksu za raziskovalce UL in Etičnem kodeksu raziskovalcev v EU.

Vsak posameznik  je odgovoren, da pri svojem raziskovalnem delu  identificira morebitna etična vprašanja in v primeru etično občutljivih vprašanj pridobi napotke svojih predpostavljenih (npr. mentorja, vodje raziskovalnega projekta, vodje katedre, prodekana za raziskovalno delo) ali odobritev Etične komisije svoje fakultete (redno telo ali vzpostavljeno ad hoc).  Etični kodeks za raziskovalce UL obravnava splošna etična vprašanja, ki se pojavijo pri vsakem raziskovalnem delu.  Vsak raziskovalec pa mora še dodatno upoštevati tudi etične standarde, ki veljajo posebej samo za njegovo  raziskovalno področje (npr. medicina,  socialno delo, družboslovne študije, delo s poskusnimi živalmi).

Univerza se je zavezala tudi k ozaveščanju raziskovalcev in študentov o etičnosti v raziskovanju. Komisija za raziskovalno in razvojno delo UL je na svoji 9. seji dne 16.4.2015 sprejela Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli UL na raziskovalnem področju in kodeksom strokovnega oz. raziskovalnega področja, na katerem delajo ali se usposabljajo. 

Članice Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev vključujejo v svoje programe dela ter poskrbijo, da so raziskovalci in pedagogi seznanjeni z etičnimi načeli v skladu s tem programom.

Etični kodeks za raziskovalce.

Okvirni program seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce

Raziskovalci pa naj bodo seznanjeni tudi z Evropskim kodeksom integritete v raziskovanju.

2023 - Revidirana izdaja evropskega kodeksa ravnanja za raziskovalno integriteto (Evropski kodeks integritete v raziskovanju je služil, kot podlaga za oblikovanje našega institucionalnega Etičnega kodeksa za raziskovalce).

Urad HHS za raziskovalno integriteto v ZDA (ORI) je objavil posnetke, ki se nanašajo na integriteto v raziskovanju: HHS Office of Research Integrity - YouTube

V okviru delovne skupine združenja ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) je nastal priročnik za zaščito žvigačev »ENRIO Handbook on Whistleblower Protection in Research« (https://zenodo.org/record/8192478). 

 

OBRAVNAVA KRŠITEV RAZISKOVALNE INTEGRITETE

Učitelji, raziskovalci in študenti Univerze v Ljubljani so odgovorni za razvijanje okolja, ki spodbuja intelektualno poštenost in integriteto ter ne tolerira neprimernega vedenja v katerem koli vidiku raziskav ali znanstvenih prizadevanj.

Poročila o kršitvah raziskovalne integritete obravnava Komisija za etična vprašanja v skladu s Pravilnikom o delu Komisije za etična vprašanja (KEV): https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_delu_komisije_za_eticna_vprasanja,_velja_od_2242021/2021042214561655/

Prijave o možnih kršitvah raziskovalne integritete je treba nasloviti na Komisijo za etična vprašanja in jih poslati naslednji kontaktni osebi: Ga. Maša Hiti na elektronski naslov 

 

ETIČNE SMERNICE PRI RAZISKAVAH, KI VKLJUČUJEJO DELO Z LJUDMI

Smernice etičnega ravnanja pri raziskovalnem delu z ljudmi

Navodila za obveščeno soglasje

Obveščeno soglasje

Za pridobitev mnenja Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (KERL UL) o ustreznosti posamezne raziskave je potrebno izpolniti in oddati vlogo. Več informacij na spletni strani (povezava). 

 

OBRAVNAVA ETIČNIH VIDIKOV V PROJEKTIH PROGRAMA OBZORJE 

Smernice za etične vidike v Obzorju 2020 - od prijave do pogodbe (Guidance on Ethical Aspects in Horizon 2020 - from the Application to the Grant Agreement): dokument je pripravil  "Bundesarbeitskreis der EU-Referent/innen an Hochschulen in Deutschland" (BAK). Originalni dokument v nemškem jeziku je možno vpogledati na naslovu http://www.uni-giessen.de/bak/LeitfadenETHIKinH2020.pdf.

 

UPRAVLJANJE NASPROTJA INTERESOV

Vsi zaposleni na UL so zavezani k spoštovanju Pravilnika o  izogibanju nasprotjem interesov in delu izven UL (PINI UL). V PINI UL so opredeljeni pojmi premoženjske koristi, nasprotja interesov, osebe, za katere veljajo določbe pravilnika ter ravnanja v primeru položaja posameznikov, ki bi bili v nasprotju interesov ali pa njihov položaj navidezno predstavlja nasprotje interesov.

·       Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in delo izven UL (PINI UL)

 V primeru sodelovanja v raziskovalnih projektih, ki jih financira javna zdravstvena služba ZDA, pa za zaposlene UL velja tudi poseben Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah UL, ki jih financira Javna zdravstvena služba ZDA in obveznost razkritja finančnega nasprotja interesov povezanega s temi raziskavami. Več o tem na povezavi: Upravljanje FNI v ameriških projektih - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si).

 

KOMISIJE ZA  ETIKO V RAZISKOVANJU

Poleg etičnih komisij nekaterih fakultet za posamezna raziskovalna področja obstajajo na nacionalnem nivoju različni organi oz. komisije, ki lahko presojajo etična vprašanja predmetnih raziskovalnih področij in sicer: 

 Na republiški ravni:

Medicina: Komisija RS za medicinsko etiko

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko | GOV.SI

Pristojna je za etično presojo vseh biomedicinskih raziskav na človeku, ki se financirajo iz državnih virov, za odobritev vseh večcentričnih in večnacionalnih raziskav, za vse biomedicinske raziskave na človeku, ki se opravljajo v sklopu magistrskih in doktorskih nalog, pa tudi za vse raziskave, ki po mnenju področnih komisij za medicinsko etiko prinašajo pomembne etične probleme … (navedba iz 10. člena pravilnika)

Komisija daje: soglasje k predlogom znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva, soglasje k uporabi dopolnilnih tradicionalnih in alternativnih oblik diagnostike, soglasje za preskušanje še nepreverjenih metod preprečevanja in odkrivanja bolezni in poškodb, zdravljenja in rehabilitacije, soglasje za opravljanje biomedicinskih raziskav, mnenje o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov (navedba iz 4. člena pravilnika).

 

Veterina: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: Etična komisija za poskuse na živalih

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/dobrobit_zivali/zascita_zivali_v_poskusih/

V primeru, da se raziskovalno delo izvaja na živih živalih v poskusu ali na tkivih živali, ki so bile žrtvovane za namen izvedbe raziskovalnega dela, je potrebno pridobiti dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za uporabo živali v poskusu (UVHVVR). O vlogi za izdajo dovoljenja za poskus UVHVVR odloči skladno z oceno etične komisije.

 

 Na univerzitetni ravni:

Komisija za etična vprašanja

Komisija na lastno pobudo zaznava in sprejema predloge etično dvomljivih praks in kršitev načel znanstvenega in umetniškega dela. Poročila o kršitvah raziskovalne integritete obravnava Komisija za etična vprašanja v skladu s Pravilnikom o delu Komisije za etična vprašanja (KEV): https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_delu_komisije_za_eticna_vprasanja,_velja_od_2242021/2021042214561655/

Neuradno prečiščeno besedilo z dne 21.1.2022: Pravilnik o delu Komisije za etična vprašanja, neuradno prečiščeno besedilo z dne 20.1.2022


Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi

Povezava: Komisija Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si)

Komisija odloča o vlogah za presojo etične ustreznosti raziskovalnih projektov oz. raziskav, ki potekajo v okviru UL oziroma v katerih sodelujejo kot raziskovalci študenti tretje stopnje ali zaposleni na UL ter vključujejo delo z ljudmi in jih je treba opraviti na univerzitetnem nivoju zaradi multidisciplinarnosti raziskave ali zato, ker izvajalci raziskave prihajajo iz članice, kjer takšna komisija ne obstaja.

 

Na članicah UL:

Komisija za etiko Fakultete za socialno delo: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/eticni-kodeksi/

Komisija za etiko UL FSD presoja, ali raziskave sledijo etičnim pravilom in standardom. Presoja komisije je še posebej relevantna za raziskave, ki bodo kot vir podatkov vključevale uporabnice storitev in druge deležnike s področja socialnega dela, socialnega varstva in sorodnih področij.

 

Fakulteta za šport - Etična komisija na področju športa:  https://www.fsp.uni-lj.si/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/organizacijske-enote/2009041609282305/2009041611345282/

daje mnenje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo oziroma projekti, ki posegajo v integriteto živih bitij na področju športa in telesne kulture, ki so ali pa lahko postanejo predmet tovrstnih vprašanj v skladu z razvojem doktrine etike, etičnega doumevanja stvarnosti in človekovega delovanja

  • obravnava problematiko v zvezi s pridobivanjem shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov
  • obravnava in sklepa o etičnih vprašanjih z vidika uporabe in metod učenja, vzgajanja in treniranja…

Komisija za etiko Filozofske fakultete (KEFF): http://etika.ff.uni-lj.si/

obravnava vloge za etično presojo raziskovalnih nalog in projektov, ki potekajo v okviru Filozofske fakultete (FF) ter vključujejo delo z ljudmi. V obravnavo sprejema vloge učiteljev, raziskovalcev in raziskovalnih sodelavcev, zaposlenih v okviru FF ter študentov dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija FF. V presojo prejema tudi zunanje vloge, obravnava le-teh pa se obračuna po ceniku FF. KEFF podaja mnenja o predlogih raziskovalnih projektov, ki vključujejo delo z ljudmi in pri tem uporabljajo metode humanističnih in družboslovnih znanosti ter neinvazivne psihofiziološke ali nevrofiziološke instrumente in metode.
 

Komisija za etiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani:

http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Komisija_za_etiko/Pravilnik_etika_PeF_03_07_2014_final.pdf

Komisija za etiko Pedagoške fakultete (KEPeF) obravnava vloge za etično presojo raziskav, ki potekajo v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: PeF) in vključujejo delo z ljudmi. V obravnavo sprejema vloge vlagateljev, ki so lahko zaposleni na PeF in ki prihajajo izven PeF.

KEPeF podaja mnenja o predlogih raziskav, ki vključujejo delo z ljudmi, pri tem uporabljajo raziskovalne metode družboslovnih in humanističnih znanosti in sodijo na naslednja znanstvena področja: edukacijske vede, izobraževanje učiteljev, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, supervizija in osebno organizacijsko svetovanje, kognitivna znanost in druga znanstvena področja, ki jih razvija PeF.

Komisija za etiko v raziskovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (KER FDV):

https://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/vodstvo-fakultete/komisije/komisija-za-etiko-na-raziskovalnem-podrocju

Komisija za etiko v raziskovanju Fakultete za družbene vede (KER FDV):

·         obravnava vloge za etično presojo raziskovalnih nalog in projektov, ki potekajo v okviru Fakultete za družbene vede ter vključujejo raziskovalno delo, ki posega v zasebnost ljudi ali imajo za predmet raziskave ljudi.

·         v obravnavo sprejema vloge pedagogov, raziskovalcev in raziskovalnih sodelavcev, zaposlenih na FDV ter študentov na predlog mentorja in podaja mnenja o predlogih raziskovalnih projektov, ki vključujejo raziskovalno delo z ljudmi in pri tem uporabljajo metode humanističnih in družboslovnih znanosti.

Etična komisija za znanstvenoraziskovalno delo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 

Etična komisija za znanstvenoraziskovalno delo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (EF UL) obravnava vloge za etično presojo predlogov raziskav, ki vključujejo interakcije z ljudmi ali temeljijo na zbiranju osebnih podatkov. V obravnavo sprejema vloge vlagateljev, ki so zaposleni na EF UL.