Slovenija je kot država članica EU del Evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area, ERA), zato morajo biti njena določila glede odprte znanosti skladna s sklepi Sveta Evropske Unije glede odprte znanosti in odprto znanostjo v okvirnem programu Evropske unije za raziskave in inovacije (npr. Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027).

Odprta znanost v ERA vključuje predvsem takojšen odprti dostop do rezultatov raziskav, odgovorno vrednotenje raziskovalnega dela (z upoštevanjem načel odprte znanosti) in vključevanje občanov v raziskovanje.

Odprtost rezultatov javno financiranih raziskav je zahtevana, kadar so rezultati raziskav v obliki recenziranih publikacij. Možne so izjeme od odprtosti raziskovalnih podatkov zaradi zaščite osebnih in občutljivih podatkov, pravic intelektualne lastnine ter drugih zakonskih podlag.

Slovenska Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti sta glede odprte znanosti skladna z ERA.

Skladnost nacionalnih določil in določil javnih raziskovalnih organizacij glede odprte znanosti z določili v Obzorju Evropa omogoča slovenskim raziskovalcem, da npr. s shranitvijo članka v repozitorij hkrati izpolnijo določila več pogodb o sofinanciranju raziskav.

Odprta znanost v Obzorju Evropa (vključuje tudi ERC in MSCA)

Določila

  • obvezna takojšnja odprta dostopnost recenziranih člankov in daljših besedil z licencami Creative Commons prek repozitorijev,
  • obvezna priprava načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki in shranitev v repozitorij ter »odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je nujno« do raziskovalnih podatkov prek repozitorija (odprtodostopni raziskovalni podatki licencirani v obsegu CC BY ali CC0).

Priporočila

  • zelo priporočena sta FAIR in odprti dostop do drugih rezultatov raziskav, npr. programske opreme, modelov, algoritmov, procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov, vzorcev v fizični obliki,
  • priporočeno je izvajanje tudi preostalih vidikov odprte znanosti, nekateri bodo zahtevani v določenih razpisih Obzorja Evropa, na primer: uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), zgodnje in odprto deljenje rezultatov raziskav, vnaprejšnja registracija raziskav, registrirana poročila, deljenje nerecenziranih rokopisov člankov, odprti recenzentski postopki, vključevanje občanov oziroma občanske znanosti

Dokumenti Evropske komisije

Evropski raziskovalni svet (ERC)