Univerza v Ljubljani je največja in najboljša visokošolska in znanstveno raziskovalna ustanova v Republiki Sloveniji. V evropskem merilu predstavlja po številu študentov večjo, po številu zaposlenih pa srednje veliko visokošolsko institucijo.

Je celovita Univerza, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Zaposluje 5800 delavcev. Od tega je 2717 učiteljev in sodelavcev, ki so večinoma registrirani tudi kot raziskovalci, 378 čistih raziskovalcev, 483 mladih raziskovalcev, drugi pa so strokovni, tehnični in administrativni sodelavci.

UL ima nedvomno največ koncentriranega raziskovalno razvojnega potenciala v državi. Na njej študira 58% slovenskih podiplomskih in 64 % dodiplomskih študentov, od tega 72 % rednih in 44 % izrednih. Izvaja 67,5 % vseh akreditiranih dodiplomskih programov v državi. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantov, več kot dve tretjini magistrov in specialistov in skoraj vse doktorje znanosti. V slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov.

Zavzema osrednje mesto, v veliki meri tudi zato, ker izvaja javno službo na področjih, ki so posebnega družbenega pomena, na primer skrb za nacionalno identiteto. Takšno vlogo želi ohraniti in utrditi tudi v prihodnje. Poleg tega pa se mora v večji meri kot doslej uveljaviti tudi v evropskem prostoru. To ji bo uspelo le, če se bo ustrezno odzvala na nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se domačem in tujem okolju in če bo znala izkoristiti svoje notranje prednosti ter odstraniti slabosti, ki so se začele kazati, deloma tudi zaradi njenega posebnega položaja v slovenskem prostoru.

 

Strategija internacionalizacije 2014-2017 (2020)

Strategija 2012-2020

Strategija 2006-2009