skis

 

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016 – 2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 in 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 1. oktobra 2018 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.

Univerza v Ljubljani se je na javni razpis prijavila z namenom, da študentom omogoči pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in na ta način poveča njihovo zaposljivost v fazi prehoda iz izobraževanja na trg dela. V okviru projektov bodo študenti skupaj s pedagoškimi mentorji in strokovnimi sodelavci iz lokalnega in regionalnega okolja iskali rešitve na aktualna vprašanja lokalnega in družbenega okolja.

Izvajanje projektov bo prispevalo h krepitvi sodelovanja in povezovanja Univerze v Ljubljani z lokalnim in regionalnim okoljem, posledično pa bo izvedba projektov vplivala na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oz. družbe nasploh.

Javni razpis vključuje naslednja roka za prijavo:

-       prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30

-       drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 6. 12. 2019 do 13.30.

 

Na prvem roku za odpiranje je bilo izbranih 57  projektov iz 20 članic, v skupni vrednosti 959.896,00 EUR.

Rok za izvedbo projektov, ki so bili izbrani na prvem roku za odpiranje, je do 31. 7. 2019.

V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti Univerze v Ljubljani iz prvega odpiranja vlog: 

Članica

Naziv projekta

Odobrena sredstva v EUR

AG

Glasbeno izobraževanje otrok/mladostnikov z motnjo avtističnega spektra

17.504,00

ALUO

Inovativne rešitve za zmanjševanje količine embalaže

18.944,00

ALUO

Svetlobna gverila: meje - vizualna, digitalna in arhitekturna raziskava in festivalska produkcija

13.128,00

ALUO

Med izvirnikom in kopijo – kaj vidimo z očmi, kaj ˝vidimo˝ s prsti?

14.208,00

ALUO

Fotografska razstava in njen spremljevalni program kot izobraževalna platforma za vizualno opismenjevanje

14.208,00

BF

Veselim se šolskega kosila

16.064,00

BF

BioTeh - program za nadarjene učence

18.944,00

BF

Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani

17.504,00

BF

Viška hiška: ureditev vrta dnevnega centra ob sedežu Slovenske filantropije

16.064,00

EF

Razvoj otroka skozi šport

17.504,00

EF

Razvoj učne negovalne bolnišnice in ocena njene poslovne uspešnosti pri izvajanju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja

13.184,00

EF

Pravice bolnika kot pacienta, bolnika kot delavca in pravica bolnika iz socialnih zavarovanj (pacientove pravice)

13.184,00

FA

Večfunkcionalni urbani informator za slepe in slabovidne

17.504,00

FA

Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji

17.504,00

FA

Projekt prenove degradiranega kompleksa naselja v Trzinu

16.064,00

FDV

Koncentracija lastništva nepremičnin v Mestni občini Ljubljana

17.504,00

FDV

Vzpostavljanje lokalne integracijske platforme: migrantska perspektiva

18.944,00

FDV

Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)

16.064,00

FDV

Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu

18.944,00

FE

Raba naprednih pedagoških pristopov pri srednješolskem izobraževanju elektrotehnike

18.944,00

FE

Optične komunikacijske tehnologije v interaktivnem tehniškem muzejskem okolju

18.944,00

FKKT

Validacija multirezidualne GC-MS metode za določanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v medu

16.064,00

FKKT

Laboratorijska rastlinska čistilna naprava za optimizacijo naravnega čiščenja vodá

18.944,00

FMF

Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja - Portal Pišek

18.944,00

FMF

Zeleno pomorsko plovilo

18.944,00

FRI

Interaktivna e-knjiga Kriptografija

18.944,00

FRI

Izdelava računalniškega sistema za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom

14.624,00

FRI

Razvoj kulturno-informacijske platforme za obveščanje o kulturnih dogodkih in lokacijah kulturne dediščine

17.504,00

FSD

Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju

18.944,00

FSD

Hitra ocena potreb in storitev

16.064,00

Spodbujanje motivacije za delo, produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v SB Celje

18.944,00

Smernice za starše vrhunskih športnikov

13.184,00

FU

Obvladovanje tveganj organizacije glede na zahteve GDPR

16.064,00

FU

Predstavitev strokovnih vsebin o odnosih iz delovnega in zasebnega okolja v primarnem jeziku za gluhe in gluhoneme

14.624,00

FF

Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved

18.944,00

FF

Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine

16.064,00

FF

Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti

16.064,00

FF

Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2

16.064,00

FF

Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno-izobraževalne ustanove

14.208,00

MF

Prva pomoč za starejše

18.944,00

MF

Po Kapi Aktivirajmo Možgane, po GROM

18.944,00

MF

Standardizacija postopkov za pridobivanje bioloških vzorcev in informacijskega sistema za biobanke

18.944,00

MF

Znanje za zdravje možganov

18.944,00

MF

Projekt Informacijska oskrba bolnikov po odpustu

18.944,00

NTF

Ko v Slovenskem planinskem muzeju kamnine postanejo slavne

17.504,00

NTF

3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona

16.064,00

PEF

Možnosti uporabe pigmenta sitarjevec v slikarstvu

10.968,00

PEF

Interaktivni (in dovolj »kulski«) program za mladostnike v Mestnem muzeju Ljubljana

17.504,00

PEF

Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil

17.504,00

PEF

Drugi skozi umetnost: premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti

18.944,00

PF

Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

13.128,00

PF

Vizija pametne hiše oseb, ki so odvisne od oskrbe drugega, kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe

18.944,00

PF

Nekrivdni odškodninski sistemi v zdravstvu

14.624,00

PF

Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi

16.064,00

PF

Presoja vplivov na podnebje

18.944,00

ZF

Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči

18.944,00

ZF

Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja

12.048,00

 

 

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

 

Upravičenec

 

​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec

 

Univerza v Ljubljani

 

Kontakt

​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani: e-pošta: sipk@uni-lj.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.