skis

 

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016 – 2020 ZA ŠTUDIJSKI LETI 2018/2019 in 2019/2020

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 1. oktobra 2018 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.

 

Univerza v Ljubljani se je na javni razpis prijavila z namenom, da študentom omogoči pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in na ta način poveča njihovo zaposljivost v fazi prehoda iz izobraževanja na trg dela. V okviru projektov študenti skupaj s pedagoškimi mentorji in strokovnimi sodelavci iz lokalnega in regionalnega okolja iščejo rešitve na aktualna vprašanja lokalnega in družbenega okolja.

 

Izvajanje projektov prispeva h krepitvi sodelovanja in povezovanja Univerze v Ljubljani z lokalnim in regionalnim okoljem, posledično pa izvedba projektov vpliva na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oz. družbe nasploh.

 

Javni razpis je vključeval naslednja roka za prijavo:

-       prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30

-       drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 6. 12. 2019 do 13.30.

 

Na prvem roku za odpiranje je bilo izbranih 57  projektov dvajsetih članic UL, v skupni vrednosti 959.896,00 EUR. Njihovo izvajanje je potekalo do 31. 7. 2019.

 

V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti Univerze v Ljubljani s prvega odpiranja vlog

 

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva v EUR

Glasbeno izobraževanje otrok/mladostnikov z motnjo avtističnega spektra

AKADEMIJA ZA GLASBO

17.504,00

Inovativne rešitve za zmanjševanje količine embalaže

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

18.944,00

Svetlobna gverila: meje - vizualna, digitalna in arhitekturna raziskava in festivalska produkcija

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

13.128,00

Med izvirnikom in kopijo – kaj vidimo z očmi,  kaj ˝vidimo˝ s prsti?

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

14.208,00

Fotografska razstava in njen spremljevalni program kot izobraževalna platforma za vizualno opismenjevanje

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

14.208,00

Veselim se šolskega kosila

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

16.064,00

BioTeh - program za nadarjene učence

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

18.944,00

Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

17.504,00

Viška hiška: ureditev vrta dnevnega centra ob sedežu Slovenske filantropije

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

16.064,00

Razvoj otroka skozi šport

EKONOMSKA FAKULTETA

17.504,00

Razvoj učne negovalne bolnišnice in ocena njene poslovne uspešnosti pri izvajanju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja

EKONOMSKA FAKULTETA

13.184,00

Pravice bolnika kot pacienta, bolnika kot delavca in pravica bolnika iz socialnih zavarovanj (pacientove pravice)

EKONOMSKA FAKULTETA

13.184,00

Večfunkcionalni urbani informator za slepe in slabovidne

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

17.504,00

Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

17.504,00

Projekt prenove degradiranega kompleksa naselja v Trzinu

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

16.064,00

Koncentracija lastništva nepremičnin v Mestni občini Ljubljana

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

17.504,00

Vzpostavljanje lokalne integracijske platforme: migrantska perspektiva

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

18.944,00

Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera)

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

16.064,00

Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

18.944,00

Raba naprednih pedagoških pristopov pri srednješolskem izobraževanju elektrotehnike

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

18.944,00

Optične komunikacijske tehnologije v interaktivnem tehniškem muzejskem okolju

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

18.944,00

Validacija multirezidualne GC-MS metode za določanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v medu

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

16.064,00

Laboratorijska rastlinska čistilna naprava za optimizacijo naravnega čiščenja vodá

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

18.944,00

Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja - Portal Pišek

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

18.944,00

Zeleno pomorsko plovilo

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

18.944,00

Interaktivna e-knjiga Kriptografija

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

18.944,00

Izdelava računalniškega sistema za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

14.624,00

Razvoj kulturno-informacijske platforme za obveščanje o kulturnih dogodkih in lokacijah kulturne dediščine

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

17.504,00

Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

18.944,00

Hitra ocena potreb in storitev

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

16.064,00

Spodbujanje motivacije za delo, produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v SB Celje

FAKULTETA ZA ŠPORT

18.944,00

Smernice za starše vrhunskih športnikov

FAKULTETA ZA ŠPORT

13.184,00

Obvladovanje tveganj organizacije glede na zahteve GDPR

FAKULTETA ZA UPRAVO

16.064,00

Predstavitev strokovnih vsebin o odnosih iz delovnega in zasebnega okolja v primarnem jeziku za gluhe in gluhoneme

FAKULTETA ZA UPRAVO

14.624,00

Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved

FILOZOFSKA FAKULTETA

18.944,00

Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine

FILOZOFSKA FAKULTETA

16.064,00

Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti

FILOZOFSKA FAKULTETA

16.064,00

Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2

FILOZOFSKA FAKULTETA

16.064,00

Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno-izobraževalne ustanove

FILOZOFSKA FAKULTETA

14.208,00

Prva pomoč za starejše

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Po Kapi Aktivirajmo Možgane, po GROM

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Standardizacija postopkov za pridobivanje bioloških vzorcev in informacijskega sistema za biobanke

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Znanje za zdravje možganov

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Projekt Informacijska oskrba bolnikov po odpustu

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Ko v Slovenskem planinskem muzeju kamnine postanejo slavne

NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA

17.504,00

3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona

NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA

16.064,00

Možnosti uporabe pigmenta sitarjevec v slikarstvu

PEDAGOŠKA FAKULTETA

10.968,00

Interaktivni (in dovolj »kulski«) program za mladostnike v Mestnem muzeju Ljubljana

PEDAGOŠKA FAKULTETA

17.504,00

Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil

PEDAGOŠKA FAKULTETA

17.504,00

Drugi skozi umetnost: premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti

PEDAGOŠKA FAKULTETA

18.944,00

Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu

PRAVNA FAKULTETA

13.128,00

Vizija pametne hiše oseb, ki so odvisne od oskrbe drugega, kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe

PRAVNA FAKULTETA

18.944,00

Nekrivdni odškodninski sistemi v zdravstvu

PRAVNA FAKULTETA

14.624,00

Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi

PRAVNA FAKULTETA

16.064,00

Presoja vplivov na podnebje

PRAVNA FAKULTETA

18.944,00

Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

18.944,00

Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

12.048,00

 

 

V okviru 2. odpiranja je bilo za sofinanciranje izbranih 48 projektov dvajsetih članic UL, v skupni vrednosti 832.768,00 EUR.

Projekti se se izvajali v obdobju od 1.10. 2019 do 30. 9. 2020.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki izbranih projektov Univerze v Ljubljani z drugega odpiranja:

Naziv projekta

Visokošolski zavod

Odobrena sredstva v EUR

S polic v roke, glave in boke: inovativni pristopi približevanja branja otrokom in mladostnikom

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

18.944,00

Umetnost skozi znanost: telo in tehnologija

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

13.128,00

Roževina zgodovine: interdisciplirani raziskovalni študentski projekt o družbenozgodovinskih aspektih kozmetike

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

18.944,00

Začutiti umetnino

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

14.208,00

Določitev lokacije korenin oljke

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

18.944,00

Vem, kaj jem in ostajam zdrav v zrelih letih

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

16.064,00

Prenova odprtega prostora blokovskega naselja Podlubnik v Škofji Loki

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

18.944,00

Povezovanje interdisciplinarnega neformalnega izobraževanja s soraziskovanjem v kmetijstvu

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

18.944,00

Evidenca in ponovna uporaba rabljene računalniške opreme

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

18.944,00

Spodbujanje kreativnosti med osnovnošolci

EKONOMSKA FAKULTETA

13.184,00

Prenova degradiranih območij s pomočjo kreativnih con v suburbiji Kamnika in Domžal

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

16.064,00

Analiza nepremičninskih investicij v Ljubljani

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

16.064,00

Trajnostne stanovanjske rešitve za mlade: razvojne usmeritve in vloge civilnodružbenih organizacij

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

18.944,00

Kreativni potencial mesta Kamnik

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

16.064,00

Razvoj okolja in postopkov za učenje slepega tipkanja

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

16.064,00

Ocena poškodovanosti materialov Rupnikove linije

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

14.624,00

Design sestavljivih kemijskih modelov s 3D tiskanjem

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

16.064,00

Razvoj praktičnih pristopov k preventivnim delavnicam na področju tobaka, alkohola, konoplje v osnovnih in srednjih šolah

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

18.944,00

Odprtokodni nizkocenovni sistem za dermoskopijo celotnega telesa

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

18.944,00

Ranljivost naprednih načinov vožnje

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

16.064,00

Interaktivna e-knjiga Kriptografija, 2. del

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

18.944,00

Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko - množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

18.944,00

Razvijanje vrstniške podpore znotraj in zunaj okvirjev zavoda Dom na Krasu

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

18.944,00

Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

18.944,00

Nefarmakološka oskrba ljudi z demenco

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

18.944,00

Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah - priprava izhodišč

FAKULTETA ZA ŠPORT

18.944,00

Izboljšanje povratne informacije diagnostike telesnega fitnesa odraslih

FAKULTETA ZA ŠPORT

18.944,00

Načrtovanje in evalvacija izobraževalnega programa dvojne kariere za starše športnikov

FAKULTETA ZA ŠPORT

13.184,00

Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije za dvig zdravja starostnikov

FAKULTETA ZA ŠPORT

18.944,00

Prispevajmo k zmanjšanju samomorilnosti

FAKULTETA ZA UPRAVO

18.944,00

Pametno upravljanje z odpadki

FAKULTETA ZA UPRAVO

18.944,00

Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih

FAKULTETA ZA UPRAVO

16.064,00

Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3

FILOZOFSKA FAKULTETA

18.944,00

Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani

FILOZOFSKA FAKULTETA

18.944,00

Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov

FILOZOFSKA FAKULTETA

18.944,00

Portal jezikovnih poklicev v Sloveniji

FILOZOFSKA FAKULTETA

16.064,00

Angleščina korak za korakom: učbenik za starejše odrasle

FILOZOFSKA FAKULTETA

18.944,00

Vpliv poslušanja glasbe na psihofizično počutje starostnikov

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Analiza ozaveščenosti o uporabi prehranskih dopolnil in prepovedanih snovi

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Poslušanje glasbe kot terapevtska možnost pri bolnikih z možgansko kapjo

MEDICINSKA FAKULTETA

18.944,00

Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti

NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA

16.064,00

Raziskovanje zgodovine nogavičarstva ter oblikovanje sodobnih nogavic

NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA

14.208,00

Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja in vrstniške učne pomoči

PEDAGOŠKA FAKULTETA

14.208,00

Delavnice za osebnostno rast mladih

TEOLOŠKA FAKULTETA

14.264,00

Spodbujanje dobre higienske prakse pri zaposlenih v vrtcu

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

14.624,00

Promocija dolgotrajne oskrbe

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

17.504,00

Starejši zmorejo izvajati temeljni postopke oživljanja po navodilih dispečerja 112

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

17.504,00

Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

18.944,00

 

  

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani: e-pošta: sipk@uni-lj.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.