Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 1. oktobra 2018 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.

Univerza v Ljubljani se je na javni razpis prijavila z namenom, da študentom omogoči pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in na ta način poveča njihovo zaposljivost v fazi prehoda iz izobraževanja na trg dela. V okviru projektov študenti skupaj s pedagoškimi mentorji in strokovnimi sodelavci iz lokalnega in regionalnega okolja iščejo rešitve na aktualna vprašanja lokalnega in družbenega okolja.

Izvajanje projektov prispeva h krepitvi sodelovanja in povezovanja Univerze v Ljubljani z lokalnim in regionalnim okoljem, posledično pa izvedba projektov vpliva na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oz. družbe nasploh.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rok za izvedbo

Status projekta

Zaključen

Vsebinske oznake

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020, ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027

Financiranje

Na prvem roku za odpiranje je bilo izbranih 57 projektov dvajsetih članic UL, v skupni vrednosti 959.896,00 EUR

  • UL
  • Evropski socialni sklad

Javni razpis je vključeval naslednja roka za prijavo:

  • prvo odpiranje (študijsko leto 2018/2019) od 1. 10. 2018 do 7. 12. 2018 do 13.30
  • drugo odpiranje (študijsko leto 2019/2020) od 1. 10. 2019 do 6. 12. 2019 do 13.30.

Na prvem roku za odpiranje je bilo izbranih 57 projektov dvajsetih članic UL, v skupni vrednosti 959.896,00 EUR. Njihovo izvajanje je potekalo do 31. 7. 2019.

Na drugem roku za odpiranje je bilo za sofinanciranje izbranih 48 projektov dvajsetih članic UL, v skupni vrednosti 832.768,00 EUR.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec

​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec

Univerza v Ljubljani

V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti Univerze v Ljubljani s prvega odpiranja vlog.

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena sredstva v EUR
Glasbeno izobraževanje otrok/mladostnikov z motnjo avtističnega spektra AKADEMIJA ZA GLASBO 17,504.00
Inovativne rešitve za zmanjševanje količine embalaže AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 18,944.00
Svetlobna gverila: meje - vizualna, digitalna in arhitekturna raziskava in festivalska produkcija AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 13,128.00
Med izvirnikom in kopijo – kaj vidimo z očmi,  kaj ˝vidimo˝ s prsti? AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 14,208.00
Fotografska razstava in njen spremljevalni program kot izobraževalna platforma za vizualno opismenjevanje AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 14,208.00
Veselim se šolskega kosila BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 16,064.00
BioTeh - program za nadarjene učence BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18,944.00
Vrednotenje ponudbe kulturnega turizma v Ljubljani BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 17,504.00
Viška hiška: ureditev vrta dnevnega centra ob sedežu Slovenske filantropije BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 16,064.00
Razvoj otroka skozi šport EKONOMSKA FAKULTETA 17,504.00
Razvoj učne negovalne bolnišnice in ocena njene poslovne uspešnosti pri izvajanju podaljšanega bolnišničnega zdravljenja EKONOMSKA FAKULTETA 13,184.00
Pravice bolnika kot pacienta, bolnika kot delavca in pravica bolnika iz socialnih zavarovanj (pacientove pravice) EKONOMSKA FAKULTETA 13,184.00
Večfunkcionalni urbani informator za slepe in slabovidne FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 17,504.00
Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 17,504.00
Projekt prenove degradiranega kompleksa naselja v Trzinu FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 16,064.00
Koncentracija lastništva nepremičnin v Mestni občini Ljubljana FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 17,504.00
Vzpostavljanje lokalne integracijske platforme: migrantska perspektiva FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 18,944.00
Mreža kreativnih mest UNESCO: Mestna občina Ljubljana (študija primera) FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 16,064.00
Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 18,944.00
Raba naprednih pedagoških pristopov pri srednješolskem izobraževanju elektrotehnike FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 18,944.00
Optične komunikacijske tehnologije v interaktivnem tehniškem muzejskem okolju FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 18,944.00
Validacija multirezidualne GC-MS metode za določanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v medu FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 16,064.00
Laboratorijska rastlinska čistilna naprava za optimizacijo naravnega čiščenja vodá FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 18,944.00
Naloge za poučevanje in učenje računalniškega mišljenja - Portal Pišek FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 18,944.00
Zeleno pomorsko plovilo FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 18,944.00
Interaktivna e-knjiga Kriptografija FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 18,944.00
Izdelava računalniškega sistema za prepoznavanje disleksije in pomoč dislektikom FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 14,624.00
Razvoj kulturno-informacijske platforme za obveščanje o kulturnih dogodkih in lokacijah kulturne dediščine FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 17,504.00
Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 18,944.00
Hitra ocena potreb in storitev FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 16,064.00
Spodbujanje motivacije za delo, produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih v SB Celje FAKULTETA ZA ŠPORT 18,944.00
Smernice za starše vrhunskih športnikov FAKULTETA ZA ŠPORT 13,184.00
Obvladovanje tveganj organizacije glede na zahteve GDPR FAKULTETA ZA UPRAVO 16,064.00
Predstavitev strokovnih vsebin o odnosih iz delovnega in zasebnega okolja v primarnem jeziku za gluhe in gluhoneme FAKULTETA ZA UPRAVO 14,624.00
Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved FILOZOFSKA FAKULTETA 18,944.00
Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine FILOZOFSKA FAKULTETA 16,064.00
Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti FILOZOFSKA FAKULTETA 16,064.00
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 2 FILOZOFSKA FAKULTETA 16,064.00
Vključevanje otrok iz romskega naselja Roje v vzgojno-izobraževalne ustanove FILOZOFSKA FAKULTETA 14,208.00
Prva pomoč za starejše MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Po Kapi Aktivirajmo Možgane, po GROM MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Standardizacija postopkov za pridobivanje bioloških vzorcev in informacijskega sistema za biobanke MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Znanje za zdravje možganov MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Projekt Informacijska oskrba bolnikov po odpustu MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Ko v Slovenskem planinskem muzeju kamnine postanejo slavne NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA 17,504.00
3D digitalno oblikovanje in rekonstrukcija antičnega mesta Petoviona NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA 16,064.00
Možnosti uporabe pigmenta sitarjevec v slikarstvu PEDAGOŠKA FAKULTETA 10,968.00
Interaktivni (in dovolj »kulski«) program za mladostnike v Mestnem muzeju Ljubljana PEDAGOŠKA FAKULTETA 17,504.00
Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil PEDAGOŠKA FAKULTETA 17,504.00
Drugi skozi umetnost: premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti PEDAGOŠKA FAKULTETA 18,944.00
Tehtanje med ekonomskimi in drugimi pravicami v upravnem sporu PRAVNA FAKULTETA 13,128.00
Vizija pametne hiše oseb, ki so odvisne od oskrbe drugega, kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe PRAVNA FAKULTETA 18,944.00
Nekrivdni odškodninski sistemi v zdravstvu PRAVNA FAKULTETA 14,624.00
Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi PRAVNA FAKULTETA 16,064.00
Presoja vplivov na podnebje PRAVNA FAKULTETA 18,944.00
Tudi s pomočjo fotografij se lahko usposabljamo za nudenje prve pomoči ZDRAVSTVENA FAKULTETA 18,944.00
Zdravju prijazna uporaba šolske torbe in ureditev šolarjevega delovnega okolja ZDRAVSTVENA FAKULTETA 12,048.00

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki izbranih projektov Univerze v Ljubljani z drugega odpiranja

Naziv projekta Visokošolski zavod Odobrena sredstva v EUR
S polic v roke, glave in boke: inovativni pristopi približevanja branja otrokom in mladostnikom AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 18,944.00
Umetnost skozi znanost: telo in tehnologija AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 13,128.00
Roževina zgodovine: interdisciplirani raziskovalni študentski projekt o družbenozgodovinskih aspektih kozmetike AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 18,944.00
Začutiti umetnino AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 14,208.00
Določitev lokacije korenin oljke BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18,944.00
Vem, kaj jem in ostajam zdrav v zrelih letih BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 16,064.00
Prenova odprtega prostora blokovskega naselja Podlubnik v Škofji Loki BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18,944.00
Povezovanje interdisciplinarnega neformalnega izobraževanja s soraziskovanjem v kmetijstvu BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18,944.00
Evidenca in ponovna uporaba rabljene računalniške opreme BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 18,944.00
Spodbujanje kreativnosti med osnovnošolci EKONOMSKA FAKULTETA 13,184.00
Prenova degradiranih območij s pomočjo kreativnih con v suburbiji Kamnika in Domžal FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 16,064.00
Analiza nepremičninskih investicij v Ljubljani FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 16,064.00
Trajnostne stanovanjske rešitve za mlade: razvojne usmeritve in vloge civilnodružbenih organizacij FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 18,944.00
Kreativni potencial mesta Kamnik FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 16,064.00
Razvoj okolja in postopkov za učenje slepega tipkanja FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 16,064.00
Ocena poškodovanosti materialov Rupnikove linije FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 14,624.00
Design sestavljivih kemijskih modelov s 3D tiskanjem FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 16,064.00
Razvoj praktičnih pristopov k preventivnim delavnicam na področju tobaka, alkohola, konoplje v osnovnih in srednjih šolah FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 18,944.00
Odprtokodni nizkocenovni sistem za dermoskopijo celotnega telesa FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 18,944.00
Ranljivost naprednih načinov vožnje FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 16,064.00
Interaktivna e-knjiga Kriptografija, 2. del FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 18,944.00
Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko - množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 18,944.00
Razvijanje vrstniške podpore znotraj in zunaj okvirjev zavoda Dom na Krasu FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 18,944.00
Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 18,944.00
Nefarmakološka oskrba ljudi z demenco FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 18,944.00
Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah - priprava izhodišč FAKULTETA ZA ŠPORT 18,944.00
Izboljšanje povratne informacije diagnostike telesnega fitnesa odraslih FAKULTETA ZA ŠPORT 18,944.00
Načrtovanje in evalvacija izobraževalnega programa dvojne kariere za starše športnikov FAKULTETA ZA ŠPORT 13,184.00
Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije za dvig zdravja starostnikov FAKULTETA ZA ŠPORT 18,944.00
Prispevajmo k zmanjšanju samomorilnosti FAKULTETA ZA UPRAVO 18,944.00
Pametno upravljanje z odpadki FAKULTETA ZA UPRAVO 18,944.00
Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih FAKULTETA ZA UPRAVO 16,064.00
Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 FILOZOFSKA FAKULTETA 18,944.00
Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani FILOZOFSKA FAKULTETA 18,944.00
Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov FILOZOFSKA FAKULTETA 18,944.00
Portal jezikovnih poklicev v Sloveniji FILOZOFSKA FAKULTETA 16,064.00
Angleščina korak za korakom: učbenik za starejše odrasle FILOZOFSKA FAKULTETA 18,944.00
Vpliv poslušanja glasbe na psihofizično počutje starostnikov MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Analiza ozaveščenosti o uporabi prehranskih dopolnil in prepovedanih snovi MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Poslušanje glasbe kot terapevtska možnost pri bolnikih z možgansko kapjo MEDICINSKA FAKULTETA 18,944.00
Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA 16,064.00
Raziskovanje zgodovine nogavičarstva ter oblikovanje sodobnih nogavic NARAVOSLOVNOTEH-NIŠKA FAKULTETA 14,208.00
Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja in vrstniške učne pomoči PEDAGOŠKA FAKULTETA 14,208.00
Delavnice za osebnostno rast mladih TEOLOŠKA FAKULTETA 14,264.00
Spodbujanje dobre higienske prakse pri zaposlenih v vrtcu ZDRAVSTVENA FAKULTETA 14,624.00
Promocija dolgotrajne oskrbe ZDRAVSTVENA FAKULTETA 17,504.00
Starejši zmorejo izvajati temeljni postopke oživljanja po navodilih dispečerja 112 ZDRAVSTVENA FAKULTETA 17,504.00
Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost ZDRAVSTVENA FAKULTETA 18,944.00