Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost lahko obsega 3 ali 4 ECTS kreditne točke.

Namen obštudijske dejavnosti je spodbujanje razvoja kompetenc, veščin in predanosti s področij, ki niso neposredno del študijskega programa, krepitev možnosti kariernega razvoja in lažjega umeščanja na trg dela.

ECTS kreditne točke, pridobljene z obštudijsko dejavnostjo, se lahko uveljavljajo v okviru 5-odstotne zunanje izbirnosti v študijskem programu prve in druge stopnje, v katero je študent vpisan, če je ta dejavnost sprejeta na Senatu Univerze v Ljubljani. Izbor obštudijske dejavnosti mora biti predhodno potrjen s strani članice. 

Priznane obveznosti in ECTS kreditne točke se vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je študent vpisan, obštudijska dejavnost pa se navede v okviru predmetnika, ki ga je opravil diplomant. Dodatne ECTS kreditne točke iz obštudijske dejavnsoti, ki jih je študent pridobil, se navedejo kot dodatna informacija v prilogi k diplomi. Presežek pridobljenih ECTS kreditnih točk se ne prenaša v višji letnik.

Možna je tudi uveljavitev ECTS kreditnih točk z drugo obštudijsko dejavnostjo na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Obštudijska dejavnost se po vsebini uvršča na naslednja področja: