Pogoji za vpis

V interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, in sicer skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju in
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  • objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo
  • nagrade in priznanja
  • strokovna specializacija
  • in drugo.

Način točkovanja določi Programski svet. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Prijava

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080-2002 (ponedeljek–petek 8.00–16.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. 

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustrezna dokazila po portalu eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma v prvi polovici septembra 2024, dokončno ga bo določil Programski svet Biomedicina na seji, ki bo predvidoma 24. 8. 2024.

Rok za prijavo

26. julij 2024, 23.59 po srednjeevropskem času

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis

 1. Diplomska listina (overjena ali navadna kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
 2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (overjena ali navadna kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
 3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)
 4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.)

Dodatne priloge k prijavi na Razpis za vpis

 1. Bibliografija (Bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
 2. Študentske nagrade in priznanja (Dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr.: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
 3. Nagrade na mednarodnih in domačih tekmovanjih (Dokazilo o nagradi/-ah na mednarodnih in domačih tekmovanjih.)
 4. Predstavitve na konferencah in simpozijih (Dokazilo o predstavitvah na konferencah in simpozijih)
 5. Strokovna specializacija (Dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
 6. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).
 7. Druga dokazila (dokazila o drugih relevantnih dosežkih)
 8. Če želite uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu, morate oddati ustrezno vlogo in priloge.

Tuje listine o izobraževanju

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij.