Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje.
  • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004.
  • Študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko Programski svet pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
  • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
  • Študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, in sicer skladno s Statutom UL.

Prijava

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080-2002 (ponedeljek–petek 8.00–16.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. 

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustrezna dokazila po portalu eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma v prvi polovici septembra 2024, dokončno ga bo določil Programski svet Statistika na seji, ki bo predvidoma 5. 9. 2024.

Rok za prijavo

23. avgusta 2024, 23.59 po srednjeevropskem času

Obvezne priloge k prijavi na Razpis za vpis

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo na razpis za vpis, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
Več informacij.
 

3. Izjava mentorja (kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (kandidat ob prijavi, najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem).

Dodatne priloge k prijavi na Razpis za vpis

1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju).

2. Izjava somentorja o prevzemu somentorstva.

3. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

4. Kandidati, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, morajo oddati ustrezno vlogo in priloge.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

Če bo k programu prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov in kandidatk za vpis v doktorski študijski program Statistika upoštevan uspeh pri dosedanjem univerzitetnem študiju oziroma pri študiju druge stopnje, in sicer:

  • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oziroma drugostopenjskem študiju brez diplomskega oziroma magistrskega dela,
  • ocena diplomskega oziroma magistrskega dela.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oziroma magistrskega dela).

Sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju

Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za morebitno sofinanciranje šolnine morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku vseh visokošolskih študijskih programov (kopije diplomskih listin in kopije prilog k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela o zaključku študijskih programov 1. in 2. stopnje).

V primeru zaključenih predbolonjskih študijskih programov pa kopije listin o zaključku študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejeto pred 11. 6. 2004, in v primeru zaključenega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti tudi kopije listin za ta program.