RAZISKOVALNO-RAZVOJNI CENTER UNIVERZE V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani je na 12. redni seji Senata UL dne 27.11.2018 ustanovila Raziskovalno-razvojni center Univerze v Ljubljani (RRC UL). To organizacijsko enoto Univerze v Ljubljani sestavljajo  multidisciplinarni raziskovalno-razvojni  centri  UL (MRRC UL), ki povezujejo različna raziskovalna področja. RRC UL predstavlja podporo raziskovalnemu delu Univerze v Ljubljani. Osnovni cilj je zagotavljanje raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega povezovanja članic UL na področjih z multidisciplinarnimi vsebinami.

Vsak multidisciplinarni raziskovalno razvojni center (MRRC) ima sledeče vloge in naloge:

  • razvojne in povezovalne: prispeva k celovitemu strokovnemu razvoju posameznega multidisciplinarnega področja pri čemer deluje izrazito interdisciplinarno, organizira mednarodne delavnice in vključuje izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi institucijami po Evropi in svetu, predstavlja most med akademsko in raziskovalno sfero ter gospodarstvom;
  • raziskovalne: združuje, povezuje, spodbuja in pomaga različnim raziskovalcem na tem področju. Raziskovalci z različnih področij lahko tako strokovno pokrijejo različne vidike, kar omogoča nadgradnjo obstoječega znanja in razvoj novih rešitev na posameznem multidisciplinarnem področju;
  • karierne, aplikativne in motivacijske: združuje primere dobrih praks, motivira študente/mlade in omogoča zaposlitev mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev;
  • pedagoške: si prizadeva za vključevanje te tematike v obstoječe programe na visokošolskih in drugih izobraževalnih institucijah ter nadaljnji razvoj izobraževanja na tem področju.

 

Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo - COMPETE.

V začetku leta 2019 je bil ustanovljen prvi multidisciplinarni raziskovalno-razvojni Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo – COMPETE, ki deluje v okviru RRC UL. Sodelavci Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Polone Žnidaršič Plazl s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair v letu 2018 pridobili projekt COMPETE za ustanovitev Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (angl. Chair Of Micro Process Engineering and TEchnology – COMPETE). Pridobljeni projekt je prvi in edini tovrstni slovenski projekt v sklopu programa Obzorje 2020. V okviru tega programa je bilo doslej odobrenih le 13 ERA Chair projektov, na tokratnem razpisu pa so jih izmed 103 prijav odobrili še 13. 

Era Chair COMPETE je izrazito interdisciplinarno zasnovan projekt, pri katerem se bodo sodelavci več skupin, ki se že ukvarjajo z razvojem mikrofluidike in na njej osnovanih tehnologij, združili z raziskovalci nekaterih temeljnih ved in z nadgradnjo obstoječega znanja razvili nove rešitve na področju biotehnologije, proizvodnje snovi, biomedicine, kakovosti živil in varovanja okolja. V projektu bodo tako poleg sodelavcev štirih kateder Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sodelovali tudi člani raziskovalnih skupin s Fakultete za strojništvo (Laboratorij za alternativne tehnologije), Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko), Biotehniške fakultete (Katedra za mikrobiologijo) in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Inštitut za biofiziko).

V okviru petletnega ERA Chair projekta v vrednosti 2,5 milijonov evrov namerava Center COMPETE postati vodilni evropski center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo z močnimi industrijskimi povezavami. Program vključuje izvedbo mednarodnih delavnic ter izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi raziskovalnimi institucijami v Evropi in po svetu. Center COMPETE namerava sodelovati s številnimi mednarodno uveljavljenimi institucijami, med drugimi z ETH Zürich, Univerzo v Tokiu in Univerzo Oregon State, ter vključevati druge članice Univerze v Ljubljani in znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji. S povezovanjem laboratorijev, ki se že ukvarjajo z mikrofluidiko ali pa v njej vidijo priložnosti za nove znanstvene in tehnološke izzive, želi Center COMPETE premostiti razdrobljenost raziskav in opreme ter ustvarjati nova znanja na številnih družbeno pomembnih področjih. Posebna pozornost bo namenjena povezovanju z industrijskimi partnerji, ki so že ob prijavi podali številna pisma podpore projektu. Na ta način bo Center COMPETE ključno prispeval k uresničitvi ciljev nacionalne strategije pametne specializacije, pa tudi razvojne strategije Univerze v Ljubljani, ki poudarja pomen odličnosti, internacionalizacije ter interdisciplinarnosti raziskav in študija.

Program bo med drugim omogočal tudi ustvarjanje novih delovnih mest ter zaposlitev mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev. Ti naj bi postali vodilni strokovnjaki za mikroprocesne tehnologije in razvoj mikrofluidnih naprav za trajnostno naravnano proizvodnjo snovi, izboljšanje zdravja, živil in kakovosti okolja.

 

 Slika COMPETE

Člani projektne skupine COMPETE od leve proti desni: dr. Izidor Sabotin (Fakulteta za strojništvo UL), dr. Danilo Vrtačnik (Fakulteta za elektrotehniko UL), izr. prof. dr. Joško Valentinčič (Fakulteta za strojništvo UL), prof. dr. Ines Mandić-Mulec (Biotehniška fakulteta UL), prof. dr. Igor Plazl in prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl (oba Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL), doc. dr. Jure Derganc (Medicinska fakulteta UL) in dr. Drago Resnik (Fakulteta za elektrotehniko UL). 

Foto: studio NORA d. o. o.