Logo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 15. junija 2022 slovenske javne visokošolske zavode povabilo k oddaji vloge za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod, ki je del Reforme visokega šolstva Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je uspešno oddala vlogo »UL za trajnostno družbo – ULTRA«.

Namen investicijskega projekta je izvajanje pilotnih projektov osredotočenih na kurikularno prenovo 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov na UL.

UL je v okviru celovitega projekta pilotne projekte zastavila inter- in multidisciplinarno ter v vsakem pilotu povezala med sabo več članic. Na tak način bo UL celovito naslavljala izzive zelenega in digitalnega prehoda na različnih študijskih področjih kot tudi za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov, povezanih z zeleno in digitalno transformacijo družbe in gospodarstva.

Cilj:
Pilotni projektu UL celovito naslavljajo umeščanje kompetenc, ključnih za zelen in digitalen prehod v kurikule ob upoštevanju potreb trga po znanjih in veščinah ter prestrukturiranju obstoječe in prihodnje delovne sile za oblikovanje Družbe 5. 0 s koncepti vseživljenjskega učenja.

UL bo, s sistematičnim spremljanjem in evalviranjem izvajanja pilotnih projektov, v okviru katerih se bo razvijalo in preizkušalo različne načine prenove visokošolskih strokovnih študijskih programov, vključno z zagotavljanjem ustreznih učnih okolij, zagotovila zadostna digitalna znanja in kompetenc za trajnostni razvoj in prispevala k pospešitvi zelenega ter digitalnega prehoda v Družbo 5.0.

UL bo oblikovala nabor možnih ukrepov za sistemske spremembe z vidika zasledovanja ciljev trajnostnega razvoja in uspešnega digitalnega prehoda na ravni UL kot tudi njenih članih ter obenem predlagala ustrezne ukrepe tudi na nacionalni ravni.

Na UL bo izvedenih 11 pilotnih projektov:

 • Aktivnost 1: Urbano kmetijstvo za zeleni prehod v družbo pametne, trajnostne in vključujoče rasti
 • Aktivnost 2: Ohranjanje biodiverzitete v odpornih in trajnostnih kmetijskih sistemih
 • Aktivnost 3: Izobraževanje za storitve trajnostnega ravnanja z vodami
 • Aktivnost 4: Precizna živinoreja – dobrobit živali ter zaščita okolja z uvajanjem senzorskih tehnologij v realnem času
 • Aktivnost 1: Prenova VŠ programov na NTF za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0
 • Aktivnost 1: Spodbujanje inovativnih učnih okolij pri učenju in poučevanju študentov tehnike o tematikah zelenega prehoda
 • Aktivnost 2: Odprti laboratorij za multidisciplinarno in multikulturno kreativnost
 • Aktivnost 3: Digitalni in v trajnostno družbo naravnan študijski program strojništva
 • Aktivnost 4: Problemsko e-učenje in pridobivanje praktičnih laboratorijskih in kliničnih veščin v laboratoriju za veščine v veterini in zdravstvu
 • Aktivnost 1: Koncept trajnostnega razvoja Univerze v Ljubljani
 • Aktivnost 2: Razvoj študija trajnostne železniške in letalske mobilnosti
 • Aktivnost 3: Trajnostna graditev stavb
 • Aktivnost 1: Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu
 • Aktivnost 2: Izboljšanje digitalnih veščin in kompetenc (bodočih) vzgojiteljic in vzgojiteljev za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z mlajšimi otroki
 • Aktivnost 1: Uvajanje načel krožnega biogospodarstva v upravljanje obnovljivih naravnih virov
 • Aktivnost 2: Dodajalne digitalne tehnologije za gradnjo kompozitnih elementov 
 • Aktivnost 3: Okoljske tehnologije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
 • Aktivnost 4: Digitalni inženiring: temeljne kompetence za zelene tehnologije
 • Aktivnost 5: Trajnostni pristopi v kemijski tehnologiji
 • Aktivnost 6: Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0: Razvoj modela merjenja okoljskih parametrov in njihovih učinkov na udeležence študijskega procesa za podporo prehodu v zeleno in trajnostno akademsko družbo
 • Aktivnost 1: Digitalna transformacija Univerze v Ljubljani in njenih administrativnih procesov: od digitalnega študenta do digitalnega državljana
 • Aktivnost 2: Kibernetska varnost
 • Aktivnost 3: Vzdržna prihodnost: Trajnostna prenova VSŠP FRI z vpeljavo prvin informacijske varnosti in inovativnimi učnimi pristopi
 • Aktivnost 4: Strokovnjak za poslovne podatke v trajnostno naravnanem okolju
 • Aktivnost 1: Priprava predlogov vzpostavitve celovitega sistema vseživljenjskega učenja na UL
 • Aktivnost 2: Priprava, izvedba in evalvacija pilota ponudbe vseživljenjskega učenja za poklice in izzive trajnostne prihodnosti

V okviru usposabljanj za mikrodokazila smo sprejeli splošne pogoje in politiko zasebnosti. Preden se na usposabljanja prijavite, si preberite Splošne pogoje in politiko zasebnosti.

Višina odobrenih sredstev za projekt je 25.620.588,00 EUR, od tega znaša:

 • 24.095.588,00 EUR iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU);
 • 1.525.000,00 EUR za DDV (proračun RS);

Rezultati projekta
V obdobju od 1. julija 2022 do 31. decembra 2025 bo Univerza v Ljubljani izvedla 11 pilotnih projektov, v okviru katerih bo posodobljenih 29 kurikulov visokošolskih strokovnih študijskih programov.

Zaključek projekta: 31. 12. 2025

Nosilni organ in izvajalec ukrepa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Končni prejemnik
Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 515 ali e-pošta: 


Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (noo.gov.si).

#NOO #NextGenerationEU #EUsredstva

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.