UGODNOSTI PRI OBJAVI ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV DOPISNIH AVTORJEV(-IC) UL, SPREJETIH V OBJAVO ("Accepted") V LETU 2024

(In English: Benefits for UL corresponding authors when publishing open access articles, accepted for publication in 2024)

PORABA APC VAVČERJEV 2024 ZA UL PRI ZALOŽNIKIH / Usage of UL APC vouchers for 2024:
- AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
- DE GRUYTER
- ELSEVIER
EMERALD PUBLISHING
- SPRINGER
TAYLOR & FRANCIS
- WILEY
- neomejeno število APC vavčerjev v revijah IOP Publishing, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE Publications


Kontakt ZA ODPRTO ZNANOST NA UL: , 01 2418 679

PREGLED OdprtE znanostI na UL

 

KAZALO VSEBINE TE STRANI V NADALJEVANJU:


Odprta znanost
Understanding open science [UNESCO]
UNESCO Recommendation on open science

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)
Open science in the European Research Area (ERA)
Council conclusions on the New European Research Area
Council Recommendation (EU) 2021/2122 of 26 November 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe
Conclusions on the future governance of the European Research Area (ERA)
Council Conclusions on a European Strategy Empowering Higher Education Institutions for the Future of Europe
Council conclusions on research assessment and implementation open science

Odprta znanost v Obzorju Evropa (vključuje tudi ERC in MSCA)
 - Določila:
        - obvezna takojšnja odprta dostopnost recenziranih člankov in daljših besedil z licencami Creative Commons preko repozitorijev 
        - obvezna priprava načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki in shranitev v repozitorij ter »odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je nujno« do raziskovalnih podatkov preko repozitorija (odprtodostopni raziskovalni podatki licencirani v obsegu CC BY ali CC0)
        -­ zelo priporočena sta FAIR in odprt dostop do drugih rezultatov raziskav, npr. programske opreme, modelov, algoritmov, procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov, vzorcev v fizični obliki
        ­- priporočeno je izvajanje tudi preostalih vidikov odprte znanosti, nekateri bodo zahtevani v določenih razpisih Obzorja Evropa, na primer: uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), zgodnje in odprto deljenje rezultatov raziskav, vnaprejšnja registracija raziskav, registrirana poročila, deljenje nerecenziranih rokopisov člankov, odprti recenzentski postopki, vključevanje občanov oziroma občanske znanosti
- Dokumenti Evropske komisije:
        - Horizon Europe Programme Guide: o odprti znanosti v poglavju 5 Implement open science practices (str. 35-36) in poglavju Open science (str. 40-56)
        - Horizon Europe General Model Grant Agreement: o odprti znanosti v pojasnilih k členu 17 (COMMUNICATION, DISSEMINATION, OPEN SCIENCE AND VISIBILITY (— ARTICLE 17), str. 110-112)
        - Horizon Europe Data Management Plan Template
- Pojasnila in priporočila glede izpolnjevanja določil o odprti znanosti v Obzorju Evropa:
        - Odprta znanost v projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa
        - Open Science in Horizon Europe - training for EUTOPIA postdoctoral fellows
        - OpenAIRE Webinar: Horizon Europe Open Science requirements in practice (predstavitev, posnetek)
        - Guidance Document for the Open Science & Research Data Management Sections of Horizon Europe Applications
- European Research Council (ERC)
        - Open Science
        - Open Research Data and Data Management Plans: Information for ERC grantees by the ERC Scientific Council
        - Frequently asked questions concerning Open Access 

Odprta znanost v Sloveniji
Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) - predvsem poglavje 6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav (v angleščini Resolution on the Slovenian Scientific Research and Innovation Strategy 2030 (ReZrIS30) - mostly Chapter 6.2. Open Science to improve research quality, efficiency, and responsiveness)
- Za izvedbo določil Resolucije je v pripravi Akcijski načrt za odprto znanost
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID): odprta znanost je omenjena v členih 2(6), 12(2)-točki 2 in 9, 16, 20 in 31, celotni členi 40-42 vsebujejo določila glede odprte znanosti
- Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (pregled Uredbe glede stanja in potrebnih aktivnosti na UL)
- Projekt Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ) - projekt iz sklopa digitalizacije znanosti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (spletna stran projekta je v izdelavi)
OpenAIRE / Open Science in Europe / Slovenia
- Odprta znanost na UL: pravne podlage, izvedba in perspektive

Recenzirani člankI
Odprti dostop do recenziranih publikacij
How to get the right version of your article for deposit in the repository
Direct2AAM: Helping authors find Author Accepted Manuscripts
Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources
Publishing contracts and Open Access. A navigation guide for researchers
Identifying predatory academic journals and conferences [UNESCO]
- Načrt S (NačelaKoalicija S):
        - Plan S and cOAlition S: towards full and immediate Open Access
        - Journal Checker Tool
        - Rights Retention StrategyImplementing the rights retention strategy for scientific publications: guide for researchers
        - FAQ (npr. izpolnjevanje določil)
- Open Research Europe (založniška platforma Evropske komisije za brezplačno objavo odprtodostopnih člankov iz projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa); predstavitev platforme, Why Open Research Europe
- Ugodnosti pri objavi odprtodostopnih člankov dopisnih avtorjev UL v letu 2022
- Založba Univerze v Ljubljani: znanstvene revije na skupni platformi Open Journal Systems
Repozitorij Univerze v Ljubljani, Nacionalni portal odprte znanosti

Nerecenzirani rokopisi člankov (ang. preprint)
- S časovnim žigom (angl. timestamp) v repozitoriju za nerecenzirane rokopise lahko avtor dokazuje prvenstvo odkritja:
        - The what, why, and how of preprints and peer review: "There are a bunch more benefits we can add to this list, including using preprints to provide a timestamp for your ideas or method, and …"
        - Is preprint the future of science: A thirty year journey of online preprint services: "In addition to this unbeatable advantage of time-stamping a paper, preprints enable the work to receive  credits (in the form of citations) faster, which is crucial for young researchers whose career progression heavily depends on timely recognition of their work."
Directory of Open Access Preprint Repositories
List of preprint servers: policies and practices across platforms
List of preprint repositories

Monografije
- Directory of Open Access Books
OAPEN OA Books toolkit for authors
- Načrt S (Koalicija S): cOAlition S statement on Open Access for academic books
E-knjige Založbe UL (odprto dostopne monografije)
- Spletna knjigarna Založbe Univerze v Ljubljani

Raziskovalni podatki
Raziskovalci UL lahko sami shranijo raziskovalne podatke v Repozitorij UL (RUL) ali pa za shranitev zaprosijo  ali knjižnico članice UL:
- v RUL se prijavijo z Digitalno identiteto UL,
- sledijo navodilom za oddajo, tako oddani raziskovalni podatki ne bodo takoj javno vidni na spletnem vmesniku RUL, v začetnem obdobju shranjevanja raziskovalnih podatkov v RUL je še nastavljeno, da o oddaji podatkov dobi obvestilo repozitorij@uni-lj.si, sicer pa bo pozneje obveščena knjižnica članice UL, ki bo pregledala zapis RUL in nastavila javno vidnost zapisa in datotek,
- odvisno od velikosti datotek so raziskovalni podatki lahko shranjeni na strežnik RUL ali pa s pomočjo iRODS ukazov na superračunalnik Vega (prosojnica 27 v predstavitvi Delavnica Upravljanje z velepodatki),
- vsak zapis RUL in vsaka datoteka, shranjena na strežnik RUL ali na superračunalnik Vega, dobi trajni označevalnik (Persistent Identifier, PID) vrste Handle.
Za več informacij prosimo pišite na .

- Ravnanje z raziskovalnimi podatki
        - How to make your scientific data accessible, discoverable and useful
        - Planning for research data management: the basics
        - An extensive overview of Research Data Management resources, targeted for beginners and experts, in OpenAIRE Portal. Zavihki: Overall, Plan, Create, Process, Preserve, Share / Reuse, FAQs
        - UK Data Service - Research Data Management
        - A Research Data Management Handbook: A primer on managing your research data
        - Effective and Ethical Data Sharing at Scale: A cookbook for data producers, donors, policymakers, and other development practitioners
        - Managing and Sharing Research Data: A Guide to Good Practice (knjigo je treba kupiti)
        - Research Data Management at Princeton
        - Better Software, Better Data Handling
        - ELIXIR RDMkit
        CESSDA Data Management Expert Guide
        - Ravnanje z raziskovalnimi podatki (Univerzitetna knjižnica Maribor)
        - DiRROS Data (Centralna tehniška knjižnica)
        - Odprta knjižnica - Raziskovalni podatki (CTK, UKM, UP)
        - Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook
        - Research data management support services by libraries: in collaboration with other stakeholders
- Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

        - Science Europe: Adaptable templates for organisational or disciplinary use
        - Horizon Europe Data Management Plan Template
        - Pripravite načrt za ravnanje s podatki (za družboslovje, CESSDA)
        - Predstavitev spletnega orodja Argos za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
        - Data Stewardship Wizard Data Management Plans (DMPs)
        - DMP Use Case Project (841 načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki iz projektov Obzorja 2020)
        - Modèles de DMP
        - Automating Research Data Management Using Machine-Actionable Data Management Plans
        - Research Data Management Organiser (RDMO)
        - Umbrella Data Management Plans to Integrate FAIR Data: Lessons From the ISIDORe and BY-COVID Consortia for Pandemic Preparedness, Data Science Journal,  22(1), p. 52
        - The Value of a Data and Digital Object Management Plan (D(DO)MP) in Fostering Sharing Practices in a Multidisciplinary Multinational Project, Data Science Journal,  22(1), p. 38
- Raziskovalni podatki v skladu z načeli FAIR 
        - How to FAIR
        - How to be FAIR with your data: A teaching and training handbook for higher education institutions (različica GitHub)
        - Make Your Research Data F.A.I.R.
        - FAIR Principles for Research Data Management
        - FAIRDOM Data Management Checklist
        - FAIRassist
        - FAIR-Aware
        - FAIR Cookbook (za vede o življenju)
        - FAIR raziskovalni podatki v biologiji / FAIR research data in biology
        - Biological observation data standardization a primer for data managers
        - How to Ensure Researchers Share Their FAIR Data: Practical Tips and Tools
        - The DCN CURATE(D) STEPS, CURATE(D) training
        - FAIRsFAIR
- Ocena stroškov ravnanja z raziskovalnmi podatki
        - RDM Tool for estimating costs at the University of Southern Denmark   
        - Calculation of costs associated with RDM
        - What will it cost to manage and share my data?
        - How to identify and assess Research Data Management (RDM) costs
- Pravni vidiki raziskovalnih podatkov
        - OpenAIRE Toolkit for Researchers on Legal issues
        - EOSC-Pillar Legal Compliance Guidelines for Researchers: a Checklist (interactive digital versionprintable version)
        - CLARIN Legal Information Platform
        - Data, data ownership and open science
        - Open science and GDPR: basic concepts and cases
        - GDPR and sharing data
        - Open research data and GDPR
        - Obveščeno soglasje v družboslovju, npr. za raziskavo Novi načini in globalni vzorcu (re)produkcije spletnih novic in za raziskavo pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede
        - Čarovnik za obrazec za privolitev za obdelavo osebnih podatkov: DARIAH ELDAH Consent Form Wizard
- Uporaba osebnih podatkov v raziskovalne namene
        - Raziskovalci morajo upoštevati določila 41. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) in 68. ter 69. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 
        - Raziskovalci se morajo v utemeljitvi zahteve upravljavcu zbirke osebnih podatkov sklicevati na etična načela in metodologijo s področja raziskovanja. V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov s potencialnimi vidiki tveganja morajo izdelati oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (Data Protection Impact Assessment, DPIA) in v določenih primerih pridobiti mnenje Informacijskega pooblaščenca.
        - Predstavitev Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene po ZVOP-2
        - Handling of Personal Data in Research
- Anonimizacija osebnih in občutljivih podatkov

        - Anonymisation Decision Making Framework (ADF; UK Anonymisation Network, UKAN)
        - Amnesia, orodje za anonimizacijo osebnih in občutljivih podatkov kot raziskovalnih podatkov, posnetek webinarja z demonstracijo
        - ARX - Data Anonymization Tool
        - sdcMicro: Statistical Disclosure Control Methods for Anonymization of Data and Risk Estimation (Open source R package)
        - International Sharing of Personal Health Data for Research 
        - Case study in sensitive data: FAIR4Health
        - McGill Data Anonymization Workshop Series 2023. Quantitative Data Workshops, Workshop 1 - Reducing risk: An introduction to data anonymization Recordings (English & Français) presentation, Workshop 2 - ARX:  Anonymising data in theory and practice, Recordings (English & Français) presentation; Qualitative Data Workshops Workshop 3 - Ethically sharing qualitative data Recordings (English & Français) presentation Workshop 4  - Qualitative data sharing: A roadmap and resources to facilitate responsible and ethical data sharing Recordings (English & Français) presentation
- Ravnanje z občutljivimi podatki, ki niso osebni podatki
     
  - The Aalto Data Hub & Working with Restricted Datasets
- Metapodatki

        - What Is Metadata and How Do I Document My Data?
        - Understanding Metadata: A Beginners' Guide for Researchers & Data Stewards
- Odprta/javna dostopnost raziskovalnih podatkov

        - Assessing risk when sharing data: a guide
- Podatkovni repozitoriji
        - Understanding Data Repositories: A Beginners' Guide for Researchers & Data Stewards
        - Selecting a trustworthy research data repository
        - Supporting Researchers in Discovering Data Repositories
        - Kataloga in seznam zbirk za raziskovalne podatke za različna področja znanosti: 
                - Registry of Research Data Repositories (re3data.org)
                - FAIRsharing.org (FAIRsharing,org: an ecosystem of research standards and databases for enabling FAIR data)
                - Scientific Data – Recommended Data Repositories
        - Repozitoriji raziskovalnih podatkov v Sloveniji:
                - Arhiv družboslovnih podatkov za družboslovje in humanistiko
                - Repozitorij CLARIN.SI za jezikovne vire
                - repozitoriji univerz, npr. Repozitorij Univerze v Ljubljani
        - Predstavitev podatkovnega središča in repozitorija za raziskovalne podatke (Data Archives & the Open Archival Information System, OAIS)
- Trajno hranjenje raziskovalnih podatkov
        - First steps towards data curation
        - Importance of long-term data preservation
- Ponovljivost raziskav
        - Open and reproducible research. An introduction to practical measures
        - 10 Things for Curating Reproducible and FAIR Research
        - Reproducibility for Everyone (R4E)
        - The Turing Way
        - Assessing the reproducibility of research results in EU Framework Programmes for Research

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)
- Portal EOSC (Using the portal)
Predstavitev EOSC
- EOSC Association

Vnaprejšnja registracija raziskav (ang. preregistration)
Preregistration – The panacea for trustworthy and useful science?

Protokoli

- Priporočila:
        - A guideline for reporting experimental protocols in life sciences
        - How can I document my methods so that others can reproduce my work more easily?
- Platforma protocols.io
- Izbor revij, ki objavljajo protokole: 
        - Nature Protocols
        - JMIR Research Protocols
        - bio-protocol
        - PLoS – Published Peer-Reviewe Protocols
        - Methods and Protocols
        - STAR Protocols
        - Current Protocols
        - Biology Methods & Protocols
        - Research Ideas and Outcomes

Elektronski laboratorijski dnevniki
Electronic Lab Notebooks
Jupyter Notebook, JupyterLab

Raziskovalna programska oprema (ang. research software)
The Four Pillars of Research Software Engineering
Five recommendations for FAIR software
Software Sustainability Institute
Research software sustainability in the Netherlands: current practices and recommendations
Software as a first class output in the scholarly ecosystem
HERMES: Automating software publication with rich metadata
SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python
Jupyter Notebook, JupyterLab
Galaxy, Galaxy Community Hub
Delavnica Jupyter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti
τ-ARGUS
- Licence za programsko opremo
        - Software Licenses
        - Free Software Foundation - Licensing & Compliance Team
        - Open Source Initiative - Licenses & Standards
- EOSC Association: Infrastructures for Quality Research Software Task Force

Storitve v oblaku
- Open Clouds for Research Environments – Services - Slovenia

Superračunalniki
Nacionalni superračunalniški center HPC RIVR je med drugim vzpostavil infrastrukturo za odprte raziskovalne podatke in podatkovno skladišče. Računske zmogljivosti superračunalnika Vega so na voljo po načelu odprte raziskovalne infrastrukture.
- Nekaj fakultet Univerze v Ljubljani sodeluje v Slovenskem nacionalnem superračunalniškem omrežju (SLING), ki je konzorcij za razvoj razpršenega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. SLING omogoča prost dostop do infrastrukture za porazdeljeno računanje in obdelavo podatkov.

Usposabljanje
- O odprti znanosti
        - Spletni tečaji o odprti znanosti
        - Open Science MOOC
        - spletni tečaj Open Science: Sharing Your Research with the World
        - ORION MOOC for Open Science in the Life Sciences 2.0
        - Eurodoc Open Science Ambassador Training
        - FOSTER
        - TRIPLE Open Science training series
        - Passport for open science: a practical guide for PhD students
- O ravnanju z raziskovalnimi podatki
        - Serija dogodkov Doktorske šole UL o ravnanju z raziskovalnimi podatki doktorandov v okviru doktorskega študija na UL
        - Essentials 4 Data Support (Research Data Netherlands)
        - Avstrijski tečaji o raziskovalnih podatkih: Webinar Series “Research Data Management in Austria”
        - CESSDA Training videos
        - UK Data Service
                - Learning hub
                - Training and events
                - Posnetki webinarjev o različnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki
        - Training in Research Data Management and Open Science | Aalto University
        - DataONE Data Management Skillbuilding Hub
        - DataONE Webinars
        - MANTRA
        - RDA Adoption Stories
        - SSH Training Discovery Toolkit
        - Research data management (RDM) open training materials (Zenodo collection)
- Načrtovanje in izvedba usposabljanj za odprto znanost ter ravnanje z raziskovalnimi podatki
        - Open Science Training Handbook
        - Framework for Open and Reproducible Research Training
        - Good practices in FAIR competence education
        - Train-the-Trainer Concept on Research Data Management
        - Spletni tečaj Data Steward Training
        - A Day in the Life of a Data Archivist
        - Research data management services in academic libraries
        - CODATA-RDA Schools of Research Data Science
        - Data carpentry

Skupnosti za odprto znanost
Open Science Community Starter Kit
International Network of Open Science & Scholarship Communities
 
Občanska/skupnostna/državljanska znanost (ang. citizen science)
- Za vključitev v EUTOPIA TRAIN Citizen Science Community of Practice pošljite zahtevek na
- CITIZENSCIENCE.SI: Mreža občanske znanosti v Sloveniji
- Citizen, Civil Society and End-User Engagement in Horizon Europe
EUTOPIA Citizen science starter kit
Citizen science toolkit
Meeting volunteer expectations — a review of volunteer motivations in citizen science and best practices for their retention through implementation of functional features in CS tools
- Quality factors for citizen science
The science of citizen science
Webinar TIME4CS: The Citizen Science Funding Landscape (na voljo so predstavitve)
Zooniverse (platforma za državljansko znanost)
EU-Citizen.Science Training Resourceshttps://moodle.eu-citizen.science
WeObserve Cookbook
Scivil - Guides and manuals
Citizen Science Guide - Section 1: Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public (na GitHubu)
- European Citizen Science Association
Synergies of Citizen Science and Frontier Research
Citizen science in ERC projects: mapping ERC frontier research
Showcase of citizen science by ERC grantees and other EU-funded projects
NASA Citizen Science
- Projekt Citizens Observing UrbaN Transport (WECOUNT)
- Projekt Sustainable Plant Protection Transition (SPRINT)
- ERC event Citizen Science and Frontier Research, posnetek prvega in drugega dela
- Webinar The future of citizen science: sharing experiences from the European community
 

SPLOŠNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA DOLOČIL O ODPRTEM DOSTOPU V PROGRAMU OBZORJE 2020 IN V SKLADU Z NACIONALNO STRATEGIJO ODPRTEGA DOSTOPA

V pogodbah o sofinanciranju projektov (angl. grant agreement) v programu Obzorje 2020 je določilo glede odprtega dostopa do recenziranih člankov navedeno v členu 29.2.
Vlada Republike Slovenije je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (National strategy of open access to scientific publications and research data in Slovenia 2015-2020; Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020, 24. 5. 2017).

Določila nacionalne strategije so popolnoma usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020 (tj., obvezna odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranega projekta). Raziskovalec na enak način izpolni določila glede odprtega dostopa do recenziranih člankov v Obzorju 2020 in v skladu z nacionalno strategijo odprtega dostopa.

Načini odprtega dostopa do recenziranih člankov:
ZELENI ODPRTI DOSTOP = članki objavljeni v naročniških revijah + recenzirani rokopisi (angl. postprint) shranjeni v repozitorije:
• © 2018 Založnik
• založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, časovni zamik dostopnosti vsebine (t.i. embargo)
• avtor lahko pridobi recenzirani rokopis v informacijskem sistemu založnika: Direct2AAM: Helping Authors Find Author Accepted Manuscripts

ZLATI ODPRTI DOSTOP = odprte revije (nekatere zahtevajo plačilo objave, = upravičeni stroški EU projekta in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti)
• licenca CC-BY: © 2018 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

HIBRIDNE REVIJE = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo objave, = upravičeni stroški EU projekta in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti):
• licenca CC-BY: © 2018 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Pojasnila v navodilih za odprti dostop v Obzorju 2020 veljajo tudi za izpolnjevanje določil nacionalne strategije: Participant Portal H2020 Online Manual, Open access & Data management
V slovenskem jeziku so informacije glede odprtega dostopa navedene na portalu Open Acces Slovenia

Glede konkretne izvedbe shranitve člankov v Repozitorij UL predlagamo, da delo izvede knjižnica članice UL (ji izstavimo uporabniško ime). Raziskovalci, katerih recenzirane članke je potrebno shraniti v Repozitorij, knjižnici predložijo seznam teh del in celotna besedila člankov. Pri člankih iz Obzorja 2020 je potrebno navesti tudi številko projekta, akronim in naslov projekta (v prihodnje bo enaka zahteva tudi za članke iz nacionalno financiranih raziskav). Različica celotnega besedila za v Repozitorij je odvisna od dogovora z založnikom. Če so avtorji ostali nosilci materialnih avtorskih pravic, ki jih upravljajo s prostimi licencami Creative Commons, se lahko v Repozitorij shrani in da na voljo javnosti založnikova različica članka. Če je imetnik materialnih pravic založnik, se v Repozitorij shrani avtorjeva končna različica članka (DOC pretvorjen v PDF) in se dostop do vsebine članka v Repozitoriju omogoči v skladu z dovoljenjem založnika (začasna nedostopnost – embargo).

Člen 29.2 v pogodbi o sofinanciranju Obzorje 2020 (vzorec pogodbe na tej povezavi vsebuje pojasnila):
29.2 Open access to scientific publications
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results. In particular, it must:
(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;
Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.
(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:
(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.
(c) ensure open access via the repository to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.
The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:
- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018’];
- the name of the action, acronym and grant number;
- the publication date, and length of embargo period if applicable, and
- a persistent identifier.

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020,(poglavje 6):
V okviru nacionalno financiranih raziskav mora vsak upravičenec skladno z veljavnimi pravili, sprejetimi na podlagi izvedbenih dokumentov, zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate.
4.1 Shranitev publikacije v repozitorij
Upravičenci morajo v repozitorij za znanstvene publikacije shraniti strojno berljiv elektronski izvod končnega recenziranega rokopisa članka, ki je bil sprejet v objavo, ali objavljeno različico članka. To morajo storiti čim prej oziroma najkasneje ob objavi članka (v nekaterih primerih je shranitev ustrezne različice članka možna pred objavo, na primer ob sprejemu članka v objavo v reviji). Če je avtorskopravno dovoljeno, je potrebno shraniti objavljeno različico (z vidika postavitve, številčenja strani …). Članek je potrebno v repozitorij shraniti tudi, kadar je objavljen v odprtodostopni reviji (zlati odprti dostop) ali kot odprti članek v hibridni reviji.
4.2 Zagotovitev odprtega dostopa do publikacije preko repozitorija
Upravičenci morajo zagotoviti odprti dostop do celotne vsebine shranjene objave in z njo povezanih podatkov preko repozitorija, v katerega so shranili objavo.
Časovno je zagotovitev odprtega dostopa odvisna od načina odprtega dostopa:
- samoshranjevanje v repozitorij (zeleni odprti dostop): odprti dostop do celotne vsebine objave v obliki končnega recenziranega rokopisa morajo upravičenci v repozitoriju zagotoviti v največ šestih mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih mesecih za objave na področju družboslovnih in humanističnih ved),
- odprto dostopne revije (zlati odprti dostop) oziroma odprta objava v hibridni reviji: celotna vsebina objave mora biti v obliki objavljenega članka v repozitoriju odprto dostopna najkasneje ob objavi slednjega,
- odprto dostopne znanstvene monografije, katerih avtorske pravice so upravljane s prostimi licencami Creative Commons, morajo biti v obliki objavljene monografije v repozitoriju odprto dostopne najkasneje ob izdaji.
4.3 Metapodatki
Upravičenci morajo ob shranitvi publikacije v repozitorij v slednjem zagotoviti tudi odprt dostop do bibliografskih metapodatkov o publikaciji, ki morajo biti v standardni obliki. Avtorji publikacij in sklopi raziskovalnih podatkov naj bodo ob nacionalni identifikaciji enolično opredeljeni s pomočjo obstojnih, nelastniških, odprtih in povezljivih identifikatorjev (na primer z izkoriščanjem obstoječih trajnostnih pobud, kot sta ORCID za identifikacijo avtorjev in DataCite za identifikacijo raziskovalnih podatkov).
Metapodatki morajo vsebovati tudi vse naslednje podatke:
- akronim financerja,
- program financiranja pri financerju,
- naslov projekta, akronim in številko pogodbe o dodelitvi sredstev,
- datum objave publikacije in dolžino obdobja embarga (če obstaja),
- trajno identifikacijsko oznako.

POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE IZPOLNJEVANJA DOLOČIL O ODPRTEM DOSTOPU V PROGRAMU OBZORJE 2020 IN V SKLADU Z NACIONALNO STRATEGIJO ODPRTEGA DOSTOPA

VPRAŠANJE: Smo partnerji v projektu Obzorja 2020. Vemo, da moramo vse recenzirane članke objaviti kot open access. Tako smo sedaj na primer objavili članek v International Journal of XXXX in po sprejetju članka izbrali možnost open access. Kdaj pa pride v poštev oddaja v Repozitorij UL? Najbrž ne za članke v revijah, kjer je na voljo open access? Kaj pa za revije, kjer open access ni na voljo – ali taka revija dovoli, da članek oddamo v repozitorij?
ODGOVOR: V skladu s členom 29.2 pogodbe o sofinanciranju mora prejemnik sredstev Obzorja 2020 zagotoviti odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranega projekta (ne vse članke »objaviti kot open access«). Odprtost lahko zagotovi s shranitvijo svoje recenzirane različice članka iz naročniške revije v repozitorij in pri tem upošteva embargo založnika, z objavo članka v odprto dostopno reviji (vsi članki v tej reviji so odprto dostopni) ali s plačilom za odprtost svojega članka v naročniški reviji (njegov/njen članek bo odprto dostopen, branje preostalih člankov pa bo možno po plačilu naročnine).
Ni torej nujno, da vse članke iz projekta objavite kot open access, kar bi bila drugi in tretji način v predhodnem odstavku. Tudi če založnik pri naročniških revijah nudi Open Choice (tretji način), se raziskovalec lahko odloči, da bo zahtevo po odprtosti izpolnil na prvi način (avtorjeva recenzirana različica članka v repozitoriju z upoštevanjem embarga).
Pri revijah, kjer Open Choice (plačilo odprtosti članka v naročniški reviji) ni na voljo, se določilo glede odprtega dostopa v Obzorju 2020 izpolni na prvi način (avtorjeva recenzirana različica članka v repozitoriju z upoštevanjem embarga).

VPRAŠANJE: Ali določilo glede odprtosti velja le za znanstvene članke ali je v repozitorij treba odložiti tudi objavljene recenzirane prispevke na konferencah in recenzirane strokovne objave, kot je slovenska revija XXXX?
ODGOVOR: Na strani Evropske komisije s pojasnili glede odprtega dostopa H2020 Online Manual - Open access & Data management navajajo:
In the context of research and innovation, 'scientific information' can mean:
1. peer-reviewed scientific research articles (published in scholarly journals), or
2. research data (data underlying publications, curated data and/or raw data).
The dominant type of scientific publication is the journal article. Grant beneficiaries are also strongly encouraged to provide open access to other types of scientific publications including:
• monographs
• books
• conference proceedings
• grey literature (informally published written material not controlled by scientific publishers, e.g. reports)
Prejemnik financiranja Obzorja 2020 mora zagotoviti odprtost recenziranih znanstvenih člankov. Odprtost drugih vrst znanstvenih publikacij (monografij, prispevkov v zbornikih …) ni obvezna, jo pa Evropska komisija spodbuja.
Iz navedenega bi lahko sklepali, da ni potrebno zagotoviti odprtosti recenziranih strokovnih člankov iz slovenske revije XXXX. Za popularizacijo rezultatov raziskave in večjo odmevnost strokovnih člankov pa bi bilo vseeno koristno, da so tudi recenzirani strokovni članki odprto dostopni iz repozitorija, zato priporočamo, da se v repozitorij shranijo vse vrste člankov in omogoči odprtost. Vidnost in odmevnost drugih vrst publikacij (monografij, prispevkov v zbornikih) bosta tudi večji, če bodo druge vrste publikacij odprto dostopne iz repozitorija.

VPRAŠANJE: Pod kakšnim pogojem in kdaj lahko članek oddamo v repozitorij UL (tudi v smislu založnikov, npr. Springer)?
ODGOVOR: V Repozitoriju Univerze v Ljubljani se hranijo in dajejo na voljo javnosti članki, pri katerih je vsaj pri enem avtorju kot organizacija navedena ena od članic Univerze v Ljubljani. Članek lahko v Repozitorij UL odda avtor raziskovalec ali nekdo od zaposlenih v njegovem imenu (npr. knjižničar). Trenutno še izstavimo uporabniško ime za Repozitorij UL, pozneje bo dostop z digitalno identiteto UL.
Glede na določila Obzorja 2020 in nacionalne strategije odprtega dostopa je potrebno ustrezno različico članka v repozitorij oddati čim prej in najkasneje ob objavi v reviji.
Če so avtorji ostali imetniki materialnih avtorskih pravic na članku in jih upravljajo s prostimi licencami Creative Commons, se lahko v repozitorij shrani založnikova različica članka (grafično oblikovana kot v reviji). Če so avtorji materialne avtorske pravice prenesli na založnika, mora slednji soglašati s shranitvijo ustrezne različice članka v repozitorij (skoraj vedno je to avtorjeva končna različica članka, v kateri so upoštevani predlogi recenzentov, in ni grafično oblikovana kot v reviji) in običajno zahteva začasno nedostopnost vsebine članka preko repozitorija (t.i. embargo). Dovoljenje založnika je razvidno iz založniške pogodbe med založnikom in avtorjem (angl. copyright transfer agreement) ali pa na spletni strani SHERPA/RoMEO (primer za eno od Springerjevih revij: • Author's post-print on any open access repository after 12 months after publication).

VPRAŠANJE: Običajno so finance premale, da bi lahko za vsako objavo plačali v reviji open access, zato EU omogoča tudi green open access preko repozitorijev: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf. Kako je pa to v skladu s pogodbami založnikov, če naložimo članek v repozitorij univerze?
ODGOVOR: Zanima vas, ali z zelenim odprtim dostopom kršite založniško pogodbo (angl. Copyright Transfer Agreement, CTA), ki jo avtor sklene z založnikom.
Pri zelenem odprtem dostopu je članek objavljen v naročniški reviji, avtorji z založniško pogodbo materialne avtorske pravice prenesejo na založnika, ki jim mora povratno dovoliti shranitev avtorjeve končne recenzirane različice članka (angl. postprint)  v institucionalni repozitorij. Skoraj vsi založniki to dovolijo. Za posamezno revijo lahko dovoljenje založnika preverite na spletni strani SHERPA/RoMEO ali, še bolj zanesljivo, v založniški pogodbi, s katero ste ali boste založniku prenesli materialne avtorske pravice.
V skladu z določili Obzorja 2020 in nacionalne strategije odprtega dostopa poteka izvedba odprtega dostopa v dveh korakih – shranitev v repozitorij in odprtje dostopa do vsebine članka v repozitoriju (po 6/12 mesecih).
Dolžina embarga je večinoma edina težava pri zelenem odprtem dostopu. Evropski in nacionalni financerji za biotehniko, medicino, naravoslovje in tehniko  zahtevajo embargo največ 6 mesecev, založniki pa vam bodo dovolili na primer 12 mesecev. V tem primeru si mora avtor prizadevati za ustrezno dolžino embarga. Evropska komisija je v dokumentu Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 na strani 7 navedla povezavo na vzorec aneksa k založniški pogodbi (»a model amendment to publishing agreement«). Avtor lahko predlaga založniku sklenitev aneksa z založniški pogodbi za dosego dolžine embarga, kot ga določata Obzorje 2020 in nacionalna strategija odprtega dostopa (slednja je usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020). Evropska komisija v nadaljevanju navaja: »This model is not mandatory but reflects the obligations for the beneficiary under the H2020 grant agreements. It can be supplemented by further provisions agreed between the parties, provided they are compatible with the Grant Agreement.«
V kolikor se avtor z založnikom ne more dogovoriti za dolžino embarga, ki jo je določila Evropska komisija, predlagamo, da koordinator projekta nezmožnost dogovora sporoči skrbniku projekta pri Evropski komisiji (angl. Project Officer).

VPRAŠANJE: Ali z objavo člankov na https://www.researchgate.net, izpolnimo zahteve glede odprtega dostopa v Obzorju 2020? Kako pa je s članki, ki so objavljeni v revijah, ki nimajo odprtega dostopa (Open Access)?
ODGOVOR: Z objavo člankov na Research Gate ne izpolnite pogoja glede odprtosti recenziranih člankov v Obzorju 2020 in nacionalni strategiji odprtega dostopa.
Odprtost člankov iz naročniških revij se zagotovi preko repozitorija, pri čemer je potrebno upoštevati embargo (začasno nedostopnost vsebine), ki ga določi založnik.

VPRAŠANJE: Naša raziskovalna skupina je članica Horizon 2020 projektov in svoje objave objavljamo na spletni strani projekta. Objavimo članke, ki niso v grafični podobi, ki jo uredi revija, s čimer ne kršimo copy right pravil. Ali s tem zadostimo pogoju odprtega dostopa, ali moramo objave naložiti v Repozitorij UL? V tem primeru prosim za navodila, kako to storimo? 
ODGOVOR: Z objavo recenziranih rokopisov na spletni strani projekta Obzorja 2020 ne izpolnite določil glede odprtega dostopa do recenziranih člankov iz projektov Obzorja 2020, kot je določeno v členu 29.2 pogodbe o sofinanciranju (angl. grant agreement). Za izvajanje določil pogodbe so soodgovorni vsi partnerji projekta, izvedbeno pa koordinator poskrbi, da se izpolnijo pravočasno in na pravilen način. Koristno bi bilo, da bi se partnerji projekta dogovorili oziroma bi  koordinator projekta poslal navodilo glede izpolnjevanja določil člena 29.2 (npr. vsak partner sam zagotovi odprtost publikacij iz projekta v repozitoriju svoje organizacije, en partner bo skrbel za odprtost publikacij, morda bi bila želja, da so odprte publikacije shranjene in dane na voljo javnosti preko tematskega repozitorija – pogoj je, da so repozitoriji kompatibilni z navodili OpenAIRE). V skladu s členom 29.2 je potrebno ustrezno različico članka shraniti v repozitorij, omogočiti odprti dostop do celotne vsebine članka iz repozitorija takoj ob izidu članka ali najkasneje v 6/12 mesecih ter v zapisu v repozitoriju poleg bibliografskih podatkov, ki jih poznamo iz COBISS-a, navesti tudi podatke o financerju, programu financiranja, številki pogodbe, akronimu in naslovu projekta ter še nekaj metapodatkov o objavi (t.i. kompatibilnost OpenAIRE). Številka pogodbe se uporablja za zajemanje metapodatkov, ki se prikažejo na portalu OpenAIRE in jih Evropska komisija uporablja v internih sistemih za preverjanje izpolnjevanja določil člena 29.2, na voljo pa je tudi izpis seznama objav za koordinatorja za potrebe poročanja o projektu.

V Repozitorij UL (RUL) lahko objave oddajo avtorji ali sodelavec UL v njihovem imenu. Če je bil narejen zapis za bibliografijo raziskovalca in s tem obstaja COBISS.SI-ID, se v RUL vpiše COBISS.SI-ID, s čimer se iz COBISS-a v RUL prenesejo vsi metapodatki, dopiše se metapodatke za OpenAIRE kompatibilnost in shrani ustrezno različico članka. Informacija o ustrezni različici je razvidna iz direktorija Sherpa/RoMEO ali založniške pogodbe.

VPRAŠANJE: Ali je potrebno določilo o objavi člankov v odprto-dostopnem Repozitoriju UL upoštevati tudi v primeru projektov ARRS?
ODGOVOR: Kolikor nam je znano, je ARRS v javne razpise zapisal, da si morajo prejemniki sredstev prizadevati za odprtost v skladu z nacionalno strategijo. Nacionalna strategija določa, da je odprtost recenziranih člankov obvezna, določilo ARRS bi torej pomenilo, da si morajo prejemniki sredstev prizadevati za obvezno odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranih projektov ali programov. Natančno je potrebno prebrati javni razpis ali poziv ARRS in pogodbo, ki je bila sklenjena med prejemnikom sredstev in ARRS-jem. V primeru dvoma prosimo preverite na ARRS, kakšna je pravilna izvedba določil glede odprtega dostopa v konkretnem razpisu ali pozivu ARRS.

VPRAŠANJE: Na projektu je stanje tako, da bi morali o njem zaradi Evropske komisije obvestiti tudi »[National Data Protection Authority]”: “The European Commission Research Executive Agency (REA) requests from all consortium members to comply with the notification requirements of the respective national Data Protection Authorities in order to achieve awareness of the project by the national Data Protection Authority.” Ali imamo tako avtoriteto v Sloveniji?
ODGOVOR: Glede na informacijo na spletni strani Evropske komisije (An overview of the National Data Protection Authorities) ima v Sloveniji Informacijski pooblaščenec vlogo National Data Protection Authority.