UGODNOSTI PRI OBJAVI ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV DOPISNIH AVTORJEV UL V LETU 2022

PORABA APC VAVČERJEV 2022 ZA UL:
- AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
- ELSEVIER (založnikova navodila za koriščenje APC vavčerjev)
EMERALD PUBLISHING
- OXFORD UNIVERSITY PRESS
TAYLOR & FRANCIS 
- WILEY


Kontakt: , 01 2418 679

Odprta znanost na ulOdprta znanost:
Joint Appeal for Open Science
(UNESCO, WHO, United Nations High Commissioner for Human Rights)  

Second UN Open Science Conference, 21.-23. 7. 2021
- Keynote address by Professor Geoffrey Boulton, International Science Council: Science, Open Science, Covid and Climate, posnetek, predstavitev 
- Keynote address by Dr. Jean-Claude Guédon, Professor of Comparative Literature (retired), University of Montréal: Moving scientific publishing out of Oldenburg’s long shadow, posnetek, predstavitev
- Prof. Dr. Frank Miedema, Professor of Open Science, Vice Rector, Research and Chair of Open Science, Utrecht University: Transition to Open Science, posnetek, predstavitev

International Science Council:
- Opening the record of science: making scholarly publishing work for science in the digital era 

Evropski raziskovalni prostor:
Communication A new ERA for research and innovation 
- Factsheet A new European Research Area
- The new European Research Area

Odprta znanost v Obzorju Evropa:
- Določila:
   - obvezna takojšnja odprta dostopnost recenziranih člankov in daljših besedil z licencami Creative Commons preko repozitorijev 
   - obvezna priprava načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki in shranitev v repozitorij ter »odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je treba« do raziskovalnih podatkov preko repozitorija (odprtodostopni raziskovalni podatki licencirani v obsegu CC BY ali CC0)
Odprta znanost v projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa
OVERVIEW OF OPEN SCIENCE IN HORIZON EUROPE, 2. 4. 2021
Open Science in Horizon Europe - training for EUTOPIA postdoctoral fellows
- The European Commission and Open Science: recent developments
- Open Science and FAIR data in Horizon Europe and beyond
- Horizon Europe Programme Guide (o odprti znanosti: poglavje 5. Implement open science practices, str. 33-34; poglavje Open science, str. 38-54)
Horizon Europe General Model Grant Agreement: o odprti znanosti v členu 17

European Research Council (ERC):
- Open Science
Open Research Data and Data Management Plans: Information for ERC grantees by the ERC Scientific Council
Frequently asked questions concerning Open Access

Open Science Myths and Misconceptions


Evropski oblak odprte znanosti (EOSC):
- Portal EOSC, Using the portal
Predstavitev EOSC
- EOSCsecretariat.eu
- EOSC-hub Scientists and Scientific Communities Training

Recenzirani članki:
- Odprta dostopnost recenziranih člankov
- NAČRT S (Koalicija S):
    - Plan S and cOAlition S: towards full and immediate Open Access
    - Journal Checker Tool, Unboxing the Journal Checker Tool, 4 things you should know about the Rights Retention Strategy and the Journal Checker Tool
    - Primer on the Rights Retention Strategy
    - FAQ (npr. izpolnjevanje določil)
    - Support of libraries for Plan S at universities
- Open Research Europe (založniška platforma Evropske komisije za članke iz projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa); Webinar Open Research Europe: the new open access publishing platform of the European Commission, 12. 3. 2021
- UGODNOSTI PRI OBJAVI ODPRTODOSTOPNIH ČLANKOV DOPISNIH AVTORJEV UL V LETU 2022
Repozitorij Univerze v Ljubljani, Nacionalni portal odprte znanosti
- Nerecenzirani rokopisi:
    - S časovnim žigom (angl. timestamp) v arhivu nerecenziranih rokopisov lahko avtor dokazuje prvenstvo odkritja:
          - The what, why, and how of preprints and peer review: "There are a bunch more benefits we can add to this list, including using preprints to provide a timestamp for your ideas or method, and …"
          - Is preprint the future of science: A thirty year journey of online preprint services: "In addition to this unbeatable advantage of time-stamping a paper, preprints enable the work to receive  credits (in the form of citations) faster, which is crucial for young researchers whose career progression heavily depends on timely recognition of their work."
    - List of preprint servers: policies and practices across platforms
    - List of preprint repositories

Monografije:
NAČRT S (Koalicija S): cOAlition S statement on Open Access for academic books
OAPEN OA Books toolkit for authors

Raziskovalni podatki:
FAIRDOM Data Management Checklist
RDM Tool for estimating costs at the University of Southern Denmark   
Calculation of costs associated with RDM
- Driving the paradigm shift towards Open Science: FAIR data
- Science Europe: Adaptable templates for organisational or disciplinary use
Horizon Europe Data Management Plan Template
Osnovni načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki na FDV
Pripravite načrt za ravnanje s podatki (za družboslovje, CESSDA)
- Predstavitev spletnega orodja Argos za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
- DMP Use Case Project (841 načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki iz projektov Obzorja 2020)
Modèles de DMP
- Research Data Management Organiser (RDMO)
- OpenAIRE Toolkit for Researchers on Legal issues
- Data, data ownership and open science
- Open science and GDPR: basic concepts and cases
- GDPR and sharing data
Open research data and GDPR
- Obveščeno soglasje v družboslovju, npr. za raziskavo Novi načini in globalni vzorcu (re)produkcije spletnih novic in za raziskavo pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede
- Čarovnik za obrazec za privolitev za obdelavo osebnih podatkov: DARIAH ELDAH Consent Form Wizard
- Amnesia, orodje za anonimizacijo osebnih in občutljivih podatkov kot raziskovalnih podatkov, posnetek webinarja z demonstracijo
International Sharing of Personal Health Data for Research 
Case study in sensitive data: FAIR4Health
 - What Is Metadata and How Do I Document My Data?
- FAIR-Aware
- How to FAIR.
- Make Your Research Data F.A.I.R.
- The Turing Way
- FAIRsFAIR
- Objava raziskovalnih podatkov
- Predstavitev podatkovnega središča in repozitorija za raziskovalne podatke (Data Archives & the Open Archival Information System, OAIS)
- Arhivi raziskovalnih podatkov v Sloveniji: Arhiv družboslovnih podatkov za družboslovje in humanistiko, Repozitorij CLARIN.SI za jezikovne vire, repozitoriji univerz, npr. Repozitorij Univerze v Ljubljani
- Kataloga in seznam zbirk za raziskovalne podatke za različna področja znanosti: Registry of Research Data Repositories (re3data.org), FAIRsharing.org, Scientific Data – Recommended Data Repositories
- Shranjevanje raziskovalnih podatkov B2SHARE (What is B2SHARE?)
- Supporting Researchers in Discovering Data Repositories
- Introducing Maneage: Customizable framework for managing data lineage, krajša in daljša predstavitev
- What will it cost to manage and share my data?, How to identify and assess Research Data Management (RDM) costs
- Publishing your Data with an Excellent Supplementary Article
- An extensive overview of Research Data Management resources, targeted for beginners and experts, in OpenAIRE Portal. Zavihki: Overall, Plan, Create, Process, Preserve, Share / Reuse, FAQs
- A Research Data Management Handbook: A primer on managing your research data
- Research Data Management at Princeton
- First steps towards data curation
- Better Software, Better Data Handling
- Importance of long-term data preservation

Vnaprejšnja registracija raziskav (preregistration)
Preregistration – The panacea for trustworthy and useful science?

Protokoli

- Platforma protocols.io
- Izbor revij, ki objavljajo protokole: 
     - Nature Protocols
     - JMIR Research Protocols
     - bio-protocol
     - PLoS – Published Peer-Reviewe Protocols
     - Methods and Protocols
     - STAR Protocols
     - Current Protocols
     - Biology Methods & Protocols
     - Research Ideas and Outcomes
- Priporočila:
     - A guideline for reporting experimental protocols in life sciences
     - How can I document my methods so that others can reproduce my work more easily?

Programska oprema v raziskavah (research software):
The Four Pillars of Research Software Engineering
Software Sustainability Institute
Research software sustainability in the Netherlands: current practices and recommendations
Five recommendations for FAIR software
SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python

Storitve v oblaku:
- Open Clouds for Research Environments – Services - Slovenia

Pravni vidiki:
- EOSC-Pillar Legal Compliance Guidelines for Researchers: a Checklist (interactive digital versionprintable version)
- Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources
CLARIN Legal Information Platform

Nacionalni superračunalniški center HPC RIVR bo med drugim vzpostavil infrastrukturo za odprte raziskovalne podatke in podatkovno skladišče. Računske zmogljivosti superračunalnika so na voljo po načelu odprte raziskovalne infrastrukture.
Mekaj fakultet Univerze v Ljubljani sodeluje v Slovenskem nacionalnem superračunalniškem omrežju (SLING), ki je konzorcij za razvoj razpršenega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. SLING omogoča prost dostop do infrastrukture za porazdeljeno računanje in obdelavo podatkov.

5. marca 2020 je bil podpisan dogovor o vzpostavitvi Mednarodnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem UNESCO na Institutu Jožef Stefan. 

Informacije in usposabljanje:
Eurodoc Open Science Ambassador Training
- Open Science Training Handbook
- Spletni tečaji o odprti znanosti
- Open Science MOOC
- spletni tečaj Open Science: Sharing Your Research with the World
- Passport for open science: a practical guide for PhD students
- ORION MOOC for Open Science in the Life Sciences 2.0
- PRACE Autumn School 2020 - HPC and FAIR Big Data: Data handling and processing of scientific data with FAIR principles
- Data Management Expert Guide by CESSDA ERIC
- Essentials 4 Data Support (Research Data Netherlands)
- Avstrijski tečaji o raziskovalnih podatkih: Webinar Series “Research Data Management in Austria”
- MANTRA
- Zenodo RDM collection
- CODATA-RDA Schools of Research Data Science
- Data carpentry
- FOSTER
DataONE Data Management Skillbuilding Hub
DataONE Webinars
- A Day in the Life of a Data Archivist
Research data management services in academic libraries
Train-the-Trainer Concept on Research Data Management

Skupnosti za odprto znanost:
Open Science Community Starter Kit
International Network of Open Science & Scholarship Communities
 
Občanska/skupnostna/državljanska znanost (citizen science):
- Sodelovanje v EUTOPIA TRAIN Citizen Science Community of Practice: pošljite zahtevek na
- Citizen, Civil Society and End-User Engagement in Horizon Europe
- European Citizen Science Association
The science of citizen science
Zooniverse (platforma za državljansko znanost)
- Projekt Citizens Observing UrbaN Transport (WECOUNT)
- Projekt Sustainable Plant Protection Transition (SPRINT)

 

USMERITVE ZA RAVNANJE V SKLADU Z NAČRTOM S ŽE V LETU 2019

Vprašanje Univerze v Ljubljani Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je ustanovna članica Koalicije S, ki je objavila Načrt S. Agencija objavlja informacije glede odprtega dostopa na strani https://www.arrs.si/sl/dostop/.
Pri nekaterih recenziranih revijah bodo v tem času oddani rokopisi sprejeti v objavo po 1. 1. 2020, ko bodo v veljavo stopila določila Načrta S. Raziskovalce Univerze v Ljubljani zato zanima, kako že v letu 2019 ravnati glede objavljanja člankov iz raziskav, sofinanciranih s strani Agencije, da bodo s temi članki izpolnili določila Načrta S po 1. 1. 2020.
V skladu s priporočili za izvedbo Načrta S, objavljenimi novembra 2018 in v javni obravnavi do februarja 2019, morajo avtorji ostati imetniki materialnih avtorskih pravic na recenziranih člankih iz javno financiranih raziskav:
- ob objavi v odprto dostopnih revijah ali na odprto dostopnih platformah,
- ob shranitvi članka ali recenziranega rokopisa takoj po objavi v reviji v repozitorij brez začasne nedostopnosti vsebine,
- ob objavi odprto dostopnega članka v naročniški (hibridni) reviji, če je z založnikom sklenjena pogodba o prehodu z naročnin v odprti dostop.
Člani Koalicije S bodo pozno pomladi leta 2019 objavili posodobljena priporočila za izvedbo Načrta S.
Univerza v Ljubljani vljudno naproša Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za usmeritve, ki jih Agencija lahko poda v tem obdobju, za ravnanje glede objavljanja člankov iz raziskav, sofinanciranih s strani Agencije, v letu 2019, da bodo s temi članki izpolnjena določila Načrta S po 1. 1. 2020.

Pojasnilo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 29. 3. 2019
Uvodoma pojasnjujemo, da je bil odziv javnosti na Navodila za izvedbo Načrta S velik. Z zanimanjem pričakujemo objavo analize odzivov, ki je v pripravi, ter nadalje morebitno posodobljeno različico smernic za izvajanje Načrta S, ki bi utegnila zadevati informacije o tehničnih zahtevah treh dopustnih poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu in oris zahtev, ki jih bodo sprejele agencije financerke do leta 2020.
Zaradi navedenega vam trenutno novih oz. drugačnih usmeritev, kot so predvidene v aktualnih Navodilih za izvedbo Načrta S (26. 11. 2018) žal ne moremo podati.
Glede objavljanja znanstvenih člankov, nastalih v okviru raziskovalnega dela, ki ga sofinancira ARRS, je najprej potrebno slediti načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji, kot to določa 58. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), že zdaj pa je zaželeno upoštevanje aktualnih Navodil za izvedbo Načrta S.
ARRS bo kot pristopnica Načrta S sledila morebitni posodobljeni različici smernic za izvajanje Načrta S. Raziskovalno sfero in širšo javnost bomo o izvedbenih načelih in morebitnih spremembah, t.j. posodobljeni različici smernic za izvajanje Načrta S obveščali sproti preko spletne strani ARRS.
 

POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE IZPOLNJEVANJA DOLOČIL O ODPRTEM DOSTOPU V PROGRAMU OBZORJE 2020 IN V SKLADU Z NACIONALNO STRATEGIJO ODPRTEGA DOSTOPA

VPRAŠANJE: Smo partnerji v projektu Obzorja 2020. Vemo, da moramo vse recenzirane članke objaviti kot open access. Tako smo sedaj na primer objavili članek v International Journal of XXXX in po sprejetju članka izbrali možnost open access. Kdaj pa pride v poštev oddaja v Repozitorij UL? Najbrž ne za članke v revijah, kjer je na voljo open access? Kaj pa za revije, kjer open access ni na voljo – ali taka revija dovoli, da članek oddamo v repozitorij?
ODGOVOR: V skladu s členom 29.2 pogodbe o sofinanciranju mora prejemnik sredstev Obzorja 2020 zagotoviti odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranega projekta (ne vse članke »objaviti kot open access«). Odprtost lahko zagotovi s shranitvijo svoje recenzirane različice članka iz naročniške revije v repozitorij in pri tem upošteva embargo založnika, z objavo članka v odprto dostopno reviji (vsi članki v tej reviji so odprto dostopni) ali s plačilom za odprtost svojega članka v naročniški reviji (njegov/njen članek bo odprto dostopen, branje preostalih člankov pa bo možno po plačilu naročnine).
Ni torej nujno, da vse članke iz projekta objavite kot open access, kar bi bila drugi in tretji način v predhodnem odstavku. Tudi če založnik pri naročniških revijah nudi Open Choice (tretji način), se raziskovalec lahko odloči, da bo zahtevo po odprtosti izpolnil na prvi način (avtorjeva recenzirana različica članka v repozitoriju z upoštevanjem embarga).
Pri revijah, kjer Open Choice (plačilo odprtosti članka v naročniški reviji) ni na voljo, se določilo glede odprtega dostopa v Obzorju 2020 izpolni na prvi način (avtorjeva recenzirana različica članka v repozitoriju z upoštevanjem embarga).

VPRAŠANJE: Ali določilo glede odprtosti velja le za znanstvene članke ali je v repozitorij treba odložiti tudi objavljene recenzirane prispevke na konferencah in recenzirane strokovne objave, kot je slovenska revija XXXX?
ODGOVOR: Na strani Evropske komisije s pojasnili glede odprtega dostopa H2020 Online Manual - Open access & Data management navajajo:
In the context of research and innovation, 'scientific information' can mean:
1. peer-reviewed scientific research articles (published in scholarly journals), or
2. research data (data underlying publications, curated data and/or raw data).
The dominant type of scientific publication is the journal article. Grant beneficiaries are also strongly encouraged to provide open access to other types of scientific publications including:
• monographs
• books
• conference proceedings
• grey literature (informally published written material not controlled by scientific publishers, e.g. reports)
Prejemnik financiranja Obzorja 2020 mora zagotoviti odprtost recenziranih znanstvenih člankov. Odprtost drugih vrst znanstvenih publikacij (monografij, prispevkov v zbornikih …) ni obvezna, jo pa Evropska komisija spodbuja.
Iz navedenega bi lahko sklepali, da ni potrebno zagotoviti odprtosti recenziranih strokovnih člankov iz slovenske revije XXXX. Za popularizacijo rezultatov raziskave in večjo odmevnost strokovnih člankov pa bi bilo vseeno koristno, da so tudi recenzirani strokovni članki odprto dostopni iz repozitorija, zato priporočamo, da se v repozitorij shranijo vse vrste člankov in omogoči odprtost. Vidnost in odmevnost drugih vrst publikacij (monografij, prispevkov v zbornikih) bosta tudi večji, če bodo druge vrste publikacij odprto dostopne iz repozitorija.

VPRAŠANJE: Pod kakšnim pogojem in kdaj lahko članek oddamo v repozitorij UL (tudi v smislu založnikov, npr. Springer)?
ODGOVOR: V Repozitoriju Univerze v Ljubljani se hranijo in dajejo na voljo javnosti članki, pri katerih je vsaj pri enem avtorju kot organizacija navedena ena od članic Univerze v Ljubljani. Članek lahko v Repozitorij UL odda avtor raziskovalec ali nekdo od zaposlenih v njegovem imenu (npr. knjižničar). Trenutno še izstavimo uporabniško ime za Repozitorij UL, pozneje bo dostop z digitalno identiteto UL.
Glede na določila Obzorja 2020 in nacionalne strategije odprtega dostopa je potrebno ustrezno različico članka v repozitorij oddati čim prej in najkasneje ob objavi v reviji.
Če so avtorji ostali imetniki materialnih avtorskih pravic na članku in jih upravljajo s prostimi licencami Creative Commons, se lahko v repozitorij shrani založnikova različica članka (grafično oblikovana kot v reviji). Če so avtorji materialne avtorske pravice prenesli na založnika, mora slednji soglašati s shranitvijo ustrezne različice članka v repozitorij (skoraj vedno je to avtorjeva končna različica članka, v kateri so upoštevani predlogi recenzentov, in ni grafično oblikovana kot v reviji) in običajno zahteva začasno nedostopnost vsebine članka preko repozitorija (t.i. embargo). Dovoljenje založnika je razvidno iz založniške pogodbe med založnikom in avtorjem (angl. copyright transfer agreement) ali pa na spletni strani SHERPA/RoMEO (primer za eno od Springerjevih revij: • Author's post-print on any open access repository after 12 months after publication).

VPRAŠANJE: Običajno so finance premale, da bi lahko za vsako objavo plačali v reviji open access, zato EU omogoča tudi green open access preko repozitorijev: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf. Kako je pa to v skladu s pogodbami založnikov, če naložimo članek v repozitorij univerze?
ODGOVOR: Zanima vas, ali z zelenim odprtim dostopom kršite založniško pogodbo (angl. Copyright Transfer Agreement, CTA), ki jo avtor sklene z založnikom.
Pri zelenem odprtem dostopu je članek objavljen v naročniški reviji, avtorji z založniško pogodbo materialne avtorske pravice prenesejo na založnika, ki jim mora povratno dovoliti shranitev avtorjeve končne recenzirane različice članka (angl. postprint)  v institucionalni repozitorij. Skoraj vsi založniki to dovolijo. Za posamezno revijo lahko dovoljenje založnika preverite na spletni strani SHERPA/RoMEO ali, še bolj zanesljivo, v založniški pogodbi, s katero ste ali boste založniku prenesli materialne avtorske pravice.
V skladu z določili Obzorja 2020 in nacionalne strategije odprtega dostopa poteka izvedba odprtega dostopa v dveh korakih – shranitev v repozitorij in odprtje dostopa do vsebine članka v repozitoriju (po 6/12 mesecih).
Dolžina embarga je večinoma edina težava pri zelenem odprtem dostopu. Evropski in nacionalni financerji za biotehniko, medicino, naravoslovje in tehniko  zahtevajo embargo največ 6 mesecev, založniki pa vam bodo dovolili na primer 12 mesecev. V tem primeru si mora avtor prizadevati za ustrezno dolžino embarga. Evropska komisija je v dokumentu Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 na strani 7 navedla povezavo na vzorec aneksa k založniški pogodbi (»a model amendment to publishing agreement«). Avtor lahko predlaga založniku sklenitev aneksa z založniški pogodbi za dosego dolžine embarga, kot ga določata Obzorje 2020 in nacionalna strategija odprtega dostopa (slednja je usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020). Evropska komisija v nadaljevanju navaja: »This model is not mandatory but reflects the obligations for the beneficiary under the H2020 grant agreements. It can be supplemented by further provisions agreed between the parties, provided they are compatible with the Grant Agreement.«
V kolikor se avtor z založnikom ne more dogovoriti za dolžino embarga, ki jo je določila Evropska komisija, predlagamo, da koordinator projekta nezmožnost dogovora sporoči skrbniku projekta pri Evropski komisiji (angl. Project Officer).

VPRAŠANJE: Ali z objavo člankov na https://www.researchgate.net, izpolnimo zahteve glede odprtega dostopa v Obzorju 2020? Kako pa je s članki, ki so objavljeni v revijah, ki nimajo odprtega dostopa (Open Access)?
ODGOVOR: Z objavo člankov na Research Gate ne izpolnite pogoja glede odprtosti recenziranih člankov v Obzorju 2020 in nacionalni strategiji odprtega dostopa.
Odprtost člankov iz naročniških revij se zagotovi preko repozitorija, pri čemer je potrebno upoštevati embargo (začasno nedostopnost vsebine), ki ga določi založnik.

VPRAŠANJE: Naša raziskovalna skupina je članica Horizon 2020 projektov in svoje objave objavljamo na spletni strani projekta. Objavimo članke, ki niso v grafični podobi, ki jo uredi revija, s čimer ne kršimo copy right pravil. Ali s tem zadostimo pogoju odprtega dostopa, ali moramo objave naložiti v Repozitorij UL? V tem primeru prosim za navodila, kako to storimo? 
ODGOVOR: Z objavo recenziranih rokopisov na spletni strani projekta Obzorja 2020 ne izpolnite določil glede odprtega dostopa do recenziranih člankov iz projektov Obzorja 2020, kot je določeno v členu 29.2 pogodbe o sofinanciranju (angl. grant agreement). Za izvajanje določil pogodbe so soodgovorni vsi partnerji projekta, izvedbeno pa koordinator poskrbi, da se izpolnijo pravočasno in na pravilen način. Koristno bi bilo, da bi se partnerji projekta dogovorili oziroma bi  koordinator projekta poslal navodilo glede izpolnjevanja določil člena 29.2 (npr. vsak partner sam zagotovi odprtost publikacij iz projekta v repozitoriju svoje organizacije, en partner bo skrbel za odprtost publikacij, morda bi bila želja, da so odprte publikacije shranjene in dane na voljo javnosti preko tematskega repozitorija – pogoj je, da so repozitoriji kompatibilni z navodili OpenAIRE). V skladu s členom 29.2 je potrebno ustrezno različico članka shraniti v repozitorij, omogočiti odprti dostop do celotne vsebine članka iz repozitorija takoj ob izidu članka ali najkasneje v 6/12 mesecih ter v zapisu v repozitoriju poleg bibliografskih podatkov, ki jih poznamo iz COBISS-a, navesti tudi podatke o financerju, programu financiranja, številki pogodbe, akronimu in naslovu projekta ter še nekaj metapodatkov o objavi (t.i. kompatibilnost OpenAIRE). Številka pogodbe se uporablja za zajemanje metapodatkov, ki se prikažejo na portalu OpenAIRE in jih Evropska komisija uporablja v internih sistemih za preverjanje izpolnjevanja določil člena 29.2, na voljo pa je tudi izpis seznama objav za koordinatorja za potrebe poročanja o projektu.

V Repozitorij UL (RUL) lahko objave oddajo avtorji ali sodelavec UL v njihovem imenu. Če je bil narejen zapis za bibliografijo raziskovalca in s tem obstaja COBISS.SI-ID, se v RUL vpiše COBISS.SI-ID, s čimer se iz COBISS-a v RUL prenesejo vsi metapodatki, dopiše se metapodatke za OpenAIRE kompatibilnost in shrani ustrezno različico članka. Informacija o ustrezni različici je razvidna iz direktorija Sherpa/RoMEO ali založniške pogodbe.

VPRAŠANJE: Ali je potrebno določilo o objavi člankov v odprto-dostopnem Repozitoriju UL upoštevati tudi v primeru projektov ARRS?
ODGOVOR: Kolikor nam je znano, je ARRS v javne razpise zapisal, da si morajo prejemniki sredstev prizadevati za odprtost v skladu z nacionalno strategijo. Nacionalna strategija določa, da je odprtost recenziranih člankov obvezna, določilo ARRS bi torej pomenilo, da si morajo prejemniki sredstev prizadevati za obvezno odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranih projektov ali programov. Natančno je potrebno prebrati javni razpis ali poziv ARRS in pogodbo, ki je bila sklenjena med prejemnikom sredstev in ARRS-jem. V primeru dvoma prosimo preverite na ARRS, kakšna je pravilna izvedba določil glede odprtega dostopa v konkretnem razpisu ali pozivu ARRS.

VPRAŠANJE: Na projektu je stanje tako, da bi morali o njem zaradi Evropske komisije obvestiti tudi »[National Data Protection Authority]”: “The European Commission Research Executive Agency (REA) requests from all consortium members to comply with the notification requirements of the respective national Data Protection Authorities in order to achieve awareness of the project by the national Data Protection Authority.” Ali imamo tako avtoriteto v Sloveniji?
ODGOVOR: Glede na informacijo na spletni strani Evropske komisije (An overview of the National Data Protection Authorities) ima v Sloveniji Informacijski pooblaščenec vlogo National Data Protection Authority.


SPLOŠNA POJASNILA GLEDE IZPOLNJEVANJA DOLOČIL O ODPRTEM DOSTOPU V PROGRAMU OBZORJE 2020 IN V SKLADU Z NACIONALNO STRATEGIJO ODPRTEGA DOSTOPA

V pogodbah o sofinanciranju projektov (angl. grant agreement) v programu Obzorje 2020 je določilo glede odprtega dostopa do recenziranih člankov navedeno v členu 29.2.
Vlada Republike Slovenije je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (National strategy of open access to scientific publications and research data in Slovenia 2015-2020; Akcijski načrt izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020, 24. 5. 2017).

Določila nacionalne strategije so popolnoma usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020 (tj., obvezna odprtost vseh recenziranih člankov iz sofinanciranega projekta). Raziskovalec na enak način izpolni določila glede odprtega dostopa do recenziranih člankov v Obzorju 2020 in v skladu z nacionalno strategijo odprtega dostopa.

Načini odprtega dostopa do recenziranih člankov:
ZELENI ODPRTI DOSTOP = članki objavljeni v naročniških revijah + recenzirani rokopisi (angl. postprint) shranjeni v repozitorije:
• © 2018 Založnik
• založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, časovni zamik dostopnosti vsebine (t.i. embargo)
• avtor lahko pridobi recenzirani rokopis v informacijskem sistemu založnika: Direct2AAM: Helping Authors Find Author Accepted Manuscripts

ZLATI ODPRTI DOSTOP = odprte revije (nekatere zahtevajo plačilo objave, = upravičeni stroški EU projekta in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti)
• licenca CC-BY: © 2018 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

HIBRIDNE REVIJE = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo objave, = upravičeni stroški EU projekta in v nacionalnem financiranju raziskovalne dejavnosti):
• licenca CC-BY: © 2018 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Pojasnila v navodilih za odprti dostop v Obzorju 2020 veljajo tudi za izpolnjevanje določil nacionalne strategije: Participant Portal H2020 Online Manual, Open access & Data management
V slovenskem jeziku so informacije glede odprtega dostopa navedene na portalu Open Acces Slovenia

Glede konkretne izvedbe shranitve člankov v Repozitorij UL predlagamo, da delo izvede knjižnica članice UL (ji izstavimo uporabniško ime). Raziskovalci, katerih recenzirane članke je potrebno shraniti v Repozitorij, knjižnici predložijo seznam teh del in celotna besedila člankov. Pri člankih iz Obzorja 2020 je potrebno navesti tudi številko projekta, akronim in naslov projekta (v prihodnje bo enaka zahteva tudi za članke iz nacionalno financiranih raziskav). Različica celotnega besedila za v Repozitorij je odvisna od dogovora z založnikom. Če so avtorji ostali nosilci materialnih avtorskih pravic, ki jih upravljajo s prostimi licencami Creative Commons, se lahko v Repozitorij shrani in da na voljo javnosti založnikova različica članka. Če je imetnik materialnih pravic založnik, se v Repozitorij shrani avtorjeva končna različica članka (DOC pretvorjen v PDF) in se dostop do vsebine članka v Repozitoriju omogoči v skladu z dovoljenjem založnika (začasna nedostopnost – embargo).

Člen 29.2 v pogodbi o sofinanciranju Obzorje 2020 (vzorec pogodbe na tej povezavi vsebuje pojasnila):
29.2 Open access to scientific publications
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results. In particular, it must:
(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;
Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.
(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:
(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or
(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.
(c) ensure open access via the repository to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.
The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:
- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018’];
- the name of the action, acronym and grant number;
- the publication date, and length of embargo period if applicable, and
- a persistent identifier.

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020,(poglavje 6):
V okviru nacionalno financiranih raziskav mora vsak upravičenec skladno z veljavnimi pravili, sprejetimi na podlagi izvedbenih dokumentov, zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate.
4.1 Shranitev publikacije v repozitorij
Upravičenci morajo v repozitorij za znanstvene publikacije shraniti strojno berljiv elektronski izvod končnega recenziranega rokopisa članka, ki je bil sprejet v objavo, ali objavljeno različico članka. To morajo storiti čim prej oziroma najkasneje ob objavi članka (v nekaterih primerih je shranitev ustrezne različice članka možna pred objavo, na primer ob sprejemu članka v objavo v reviji). Če je avtorskopravno dovoljeno, je potrebno shraniti objavljeno različico (z vidika postavitve, številčenja strani …). Članek je potrebno v repozitorij shraniti tudi, kadar je objavljen v odprtodostopni reviji (zlati odprti dostop) ali kot odprti članek v hibridni reviji.
4.2 Zagotovitev odprtega dostopa do publikacije preko repozitorija
Upravičenci morajo zagotoviti odprti dostop do celotne vsebine shranjene objave in z njo povezanih podatkov preko repozitorija, v katerega so shranili objavo.
Časovno je zagotovitev odprtega dostopa odvisna od načina odprtega dostopa:
- samoshranjevanje v repozitorij (zeleni odprti dostop): odprti dostop do celotne vsebine objave v obliki končnega recenziranega rokopisa morajo upravičenci v repozitoriju zagotoviti v največ šestih mesecih od datuma objave (oziroma v največ dvanajstih mesecih za objave na področju družboslovnih in humanističnih ved),
- odprto dostopne revije (zlati odprti dostop) oziroma odprta objava v hibridni reviji: celotna vsebina objave mora biti v obliki objavljenega članka v repozitoriju odprto dostopna najkasneje ob objavi slednjega,
- odprto dostopne znanstvene monografije, katerih avtorske pravice so upravljane s prostimi licencami Creative Commons, morajo biti v obliki objavljene monografije v repozitoriju odprto dostopne najkasneje ob izdaji.
4.3 Metapodatki
Upravičenci morajo ob shranitvi publikacije v repozitorij v slednjem zagotoviti tudi odprt dostop do bibliografskih metapodatkov o publikaciji, ki morajo biti v standardni obliki. Avtorji publikacij in sklopi raziskovalnih podatkov naj bodo ob nacionalni identifikaciji enolično opredeljeni s pomočjo obstojnih, nelastniških, odprtih in povezljivih identifikatorjev (na primer z izkoriščanjem obstoječih trajnostnih pobud, kot sta ORCID za identifikacijo avtorjev in DataCite za identifikacijo raziskovalnih podatkov).
Metapodatki morajo vsebovati tudi vse naslednje podatke:
- akronim financerja,
- program financiranja pri financerju,
- naslov projekta, akronim in številko pogodbe o dodelitvi sredstev,
- datum objave publikacije in dolžino obdobja embarga (če obstaja),
- trajno identifikacijsko oznako.

OSNOVNE INFORMACIJE O ODPRTI ZNANOSTI

Nacionalni portal odprte znanosti
Portal OpenAIRE 

Informacija o odprtem dostopu v O2020: V Obzorju 2020 je obvezen odprt dostop do vseh recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov. Z letom 2017 bo Pilot odprtih raziskovalnih podatkov razširjen na vsa razpise Obzorja 2020. Več informacij je na voljo v dokumentu Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020. Odprta dostopnost vsebine recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki so obravnavani v teh publikacijah, poveča vidnost in odmevnost (citiranost) publikacij.

Repozitorij Univerze v Ljubljani

Odprti raziskovalni podatki - navodila in usposabljanja Arhiva družboslovnih podatkov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani: