Odprti programi PAI, ŠPIK Š in ŠPIK B

Za redno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanje ter za pristop k strokovnemu izpitu je poleg ustrezne izobrazbe oziroma diplome z ustreznega področja potrebna tudi pedagoško-andragoška izobrazba ali bibliotekarsko izpopolnjevanje.
Tako imenovane programe za izpopolnjevanje izvajajo tudi na Filozofski fakulteti, kjer so trenutno odprti programi PAI, ŠPIK B in ŠPIK Š.

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju.

Smer Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje

Smer programa je namenjena učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah, to je knjižnicah osnovnih, srednjih in strokovnih šol, glasbenih šol, zavodov za usposabljanje mladine in dijaških domov.

Smer Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit

Smer programa je namenjena kandidatom za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe Zakona o knjižničarstvu nimajo ustrezne smeri izobrazbe in morajo zato pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

 

 

Novice