Pogosta vprašanja

 • Splošni pogoji uporabe in politika zasebnosti

  Ti Pogoji uporabe se nanašajo na uporabo spletne Mreže klubov alumnov UL (v nadaljevanju: Mreža) in določajo zlasti način registracije, pogoje za pridobitev, spremembe in prenehanje statusa uporabnika Mreže ter pravice in obveznosti uporabnikov Mreže.

  Upravljavec Mreže in osebnih podatkov uporabnikov Mreže je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti

  O Splošnih pogojih udeležbe na dogodkih si lahko preberete v Splošni pogoji udeležbe na dogodkih

 • Politika zasebnosti

  Tu so navedene informacije o obdelavi podatkov v jeziku Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Večina informacij je navedena tudi v Pogojih uporabe, ki ste jih morali sprejeti, da ste lahko postali registriran Uporabnik Mreže klubov alumnov UL.

 • Splošni pogoji udeležbe na dogodkih

  Splošni pogoji udeležbe na dogodkih Mreže klubov alumnov UL 

  Navodila za udeležence dogodkov Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani

  1.1.   Obdelava osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdelovala Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) v skladu s točko (b)člena 6 Uredbe (GDPR) za namen izvedbe spletnih dogodkov Mreže klubov alumnov UL na katere ste prijavljeni. S sporočilom na elektronski naslov alumni@uni-lj.si lahko kadarkoli uveljavljate pravico do popravka svojih osebnih podatkov in v zvezi s tem omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Vaše podatke bomo hranili največ 5 let. Za pomoč ali nasvet pri uresničevanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (dpo@uni-lj.si). Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

  1.2.   Snemanje dogodka

  Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne.

  Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Univerza v Ljubljani, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Univerze v Ljubljani.

  Organizator dogodka – Mreža klubov alumnov UL - bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo oddelka. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20 in 163/22, v nadaljevanju ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletnih straneh kc.uni-lj.si, www.uni-lj.si in e-učilnici Kariernih centrov UL ter na univerzitetnih družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

  1.3.   Avtorske pravice

  Vsebina, ki je dostopna na spletnih izobraževanjih (»online« predavanja v živo, predstavitve, shranjeni posnetki predavanj, seminarjev, vaj in drugih avtorskih del, ki so namenjena izvajanju študija in obštudijskih dejavnosti oziroma izobraževanja preko oddaljenega dostopa za študente, diplomante in zaposlene Univerze v Ljubljani), je v smislu materialih avtorskih pravic v izključni lasti Univerze v Ljubljani in/ali izvajalca izobraževanja. V tem delu se uporabljajo v celoti za vse spletne platforme, na katerih poteka spletno izobraževanje Univerze v Ljubljani določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08110/1356/1563/16 – ZKUASP 59/19 in 130/22, v nadaljevanju ZASP). V skladu z določili ZASP ni dovoljeno nikakršno izkoriščanje avtorskih del, do katerih uporabniki (prijavljeni na izobraževanja) dostopajo preko spletnih platform, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja (snemanje predavanj in dogodkov v živo) in distribuiranja avtorskih del (deljenje nastalih posnetkov tretjim osebam), saj so ta namenjena zgolj in samo za izvajanje spletnih izobraževanj.

  Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z določili ZASP.

  Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih predavanj v živo, brez predhodnega soglasja upravljavca in predavatelja, v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.

 • Splošni pogoji - Modra fakulteta

  Splošni pogoji za udeležbo na programih vseživljenjskega učenja Modre fakultete

  Splošni pogoji za udeležbo na programih vseživljenjskega učenja Modre fakultete, ki jih organizira Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani, urejajo postopke prijave, odjave in udeležbe ter področje varovanja in obdelave osebnih podatkov ter gradiv v okviru programov vseživljenjskega učenja.

  Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse programe vseživljenjskega učenja Modre fakultete, razen v primeru, ko je s strani organizatorja pri posameznem programu drugače določeno in objavljeno na spletni strani posameznega programa.

  Seznanitev in sprejem splošnih pogojev je sestavni del vsake prijave na program vseživljenjskega učenja. Vsaka oseba, ki je prijavljena na program vseživljenjskega učenja, s prijavo na program v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

  Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (https://uni-lj.si/alumni) in se lahko občasno spreminjajo. Za posamezno prijavo in udeležbo na programu vseživljenjskega učenja veljajo Splošni pogoji, ki so v času prijave veljavni in objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani.

  1.1.    Prijave in plačilo kotizacije

  1.1.1.Prijave

  Modra fakulteta sprejema prijave na program vseživljenjskega učenja preko spletne prijavnice objavljene na dogodku na spletnem portalu alumniUL. Prijave se zbira do zapolnitve prostih mest oz. do vključno tedna dni pred začetkom programa izobraževanja. Najmanjše število prijavljenih za izvedbo programa je 10. Ko je na program prijavljenih vsaj 10, organizator pošlje položnice. Prijava na program je zavezujoča.

  1.1.2.Podatki na prijavnici

  Prijava na program vseživljenjskega učenja vključuje naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, e-naslov, telefon in naslov plačnika.

  1.1.3.Plačilo programa izobraževanja

  V objavi posameznega dogodka na portalu alumniUL, pa tudi na spletni strani alumni UL je navedena cena posameznega programa. V ceno niso vključeni morebitni pripomočki, ki bi jih tekom programa udeleženci potrebovali. Račun za izobraževanje organizator pošlje prijavljenim pred začetkom programa in ga morajo ti tudi poravnati pred začetkom oz. pred prvim obiskom programa. Rok za plačilo je 8 dni.

  1.2.   Odjave

  Odjavo v pisni obliki preko e-pošte organizator upošteva do pet delovnih dni pred začetkom programa vseživljenjskega učenja in se šteje za pravočasno. Odjav, posredovanih preko telefona ali osebno, organizator ne sprejema.

  V primeru nepravočasne odjave ali v primeru neudeležbe brez odjave si organizator pridržuje pravico zaračunati celotno ali delno kotizacijo.

  1.3.   Varovanje osebnih podatkov

  Organizator zagotavlja, da bo vse prejete osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo GDPR in se zavezuje, da bo vse osebne podatke, navedene na prijavnici in prejete tekom izvajanja programa vseživljenjskega učenja, skrbno hranil, ustrezno varoval in uporabljal samo za namen izvedbe programa, obveščanja o programu, analiziranja podatkov o udeležencih, za boljšo predhodno pripravo predavateljev na program in potrebna poročanja v anonimizirani obliki. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov brez izrecne privolitve posameznikov, ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja, ali subjektom, s katerimi ima UL sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno z 28. členom GDPR (mentorji programov vseživljenjskega učenja).

  Prijavitelj na program vseživljenjskega učenja s prijavo dovoljuje organizatorju obdelavo svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici, za zgoraj opisani namen. Prijavljeni na program izobraževanja ima pravico, da organizatorja kontaktira na naslovih, ki so navedeni ob prijavi na program vseživljenjskega učenja in v splošnih pogojih, z namenom dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka podatkov v evidenci prijavljenih in v zvezi s tem do omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov v evidenci prijavljenih na programe, ki jo vodi organizator.

  1.4.   Spremembe in odpoved s strani organizatorja

  Organizator si zaradi objektivnih razlogov pridržuje pravico do spremembe vsebine programa vseživljenjskega učenja, spremembe datuma in lokacije programa izobraževanja ter do odpovedi posameznega programa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom programa, o čemer vse prijavljene pravočasno obvesti.

  Organizator si prav tako v primeru višje sile pridružuje pravico do odpovedi programa, o čemer bodo prijavljeni obveščeni nemudoma oz. najkasneje na dan dogodka.

  Organizator v primeru odpovedi programa vsa dospela plačila vrne v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem programu v tekočem letu.

  1.5.   Stališča

  Vsebina programov vseživljenjskega učenja odraža izključno stališča izvajalcev programov, in ne nujno tudi stališča fakultete, organizatorja oz. univerze.

  1.6.   Pohvale, pritožbe in predlogi

  Organizator sprejema pohvale, pritožbe in predloge preko e-pošte: .

   

  Objavljeni splošni pogoji veljajo od 1. 7. 2023.

 • Etični kodeks alumnov UL

  Etični kodeks alumnov UL je dokument, ki opredeljuje vrednote alumnov Univerze v Ljubljani in kodeks vedenja. Vrednote in pravila, pa tudi ukrepe, smo zapisali skupaj z alumni in predstavljajo vodilo delovanja klubov alumnov UL.

 • Od kod izvira beseda alumen?

  Latinska beseda alumnus pomeni gojenec, rojenec (vir: Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, 3. izdaja).

  Beseda alumnus (mn. alumni) se uporablja kot oznaka nekdanjega študenta oziroma diplomanta posamezne izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze), medtem ko se z besedo alumna (mn. alumnae)označujejo nekdanje študentke oziroma diplomantke ustanov, ki izobražujejo izključno ženske. Z vnosom ideje o alumnih v širši svetovni prostor ter prepoznavanjem dodane vrednosti klubov alumnov se vse pogosteje dogaja, da klube alumnov ustanavljajo tudi interna izobraževalna središča večjih podjetij.

  V povezavi z oznako alumni se pogosto pojavlja latinska besedna zveza alma mater, sestavljena iz besed alma (prijazna, negujoča) in mater (mati). Besedna zveza se je prvotno uporabljala kot oznaka različnih rimskih boginj, po padcu Rima pa tudi v povezavi s krščansko Devico Marijo kot materjo vseh ljudi.

  Današnji pomen besedne zveze alma mater se navezuje na moto najstarejše neprekinjeno delujoče univerze na svetu – bolonjske univerze, ustanovljene leta 1088. Besedno zvezo so v latinski različici prevzele mnoge izobraževalne ustanove po vsem svetu in s tem nakazale pomen ter izobraževalno vlogo posamezne ustanove.

  Beseda alumna se uporablja kot oznaka za diplomantke. Beseda alumni se uporablja kot oznaka za diplomante moškega spola oz. v množinski obliki za diplomante obeh spolov. Beseda je poslovenjena in se sklanja se po pravilih 1. ženske in 1. moške sklanjatve.

 • Kdo je alumen UL?

  Alumen Univerze v Ljubljani je vsak posameznik, ki je uspešno zaključil študij na kateri koli članici Univerze v Ljubljani in za to prejel uradno dokazilo.

  Pri tem čas zaključka študija, ime študijskega programa ter stopnja zaključenega študija niso pomembni.

 • Terminologija

  Latinska beseda alumnus pomeni gojenec, rejenec (vir: Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, 3. izdaja).

   

  Pomen izraza alumen se uporablja za različne skupine:

  ●        diplomante univerz, npr.: Alumni klub Fakultete za strojništvo, Alumni Ekonomske fakultete

  ●        maturante, npr.: Alumni klub Gimnazije Šentvid, Alumni klub Ekonomske šole Ljubljana

  ●        osebe, ki so zaključile osnovno šolo: Alumni klub OŠ Simona Jenka Kranj

   

  Zgledi rabe besede alumen, kot jo izkazujejo besedila in po SSKJ2:

  alúmen -mna m (ú) nav. mn. kdor po zaključku šolanja na določeni srednji ali visoki šoli še naprej izkazuje povezanost z njo: alumni so plesali na gala večeru; klub alumnov; stiki z alumni naše fakultete / Društvo alumnov Veterinarske fakultete

   

  Alumen Univerze v Ljubljani je vsak posameznik, ki je uspešno zaključil študij na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani ter za to s strani Univerze prejel uradno dokazilo. Pri tem čas zaključka študija, ime študijskega programa ter stopnja zaključenega študija niso pomembni.

  1.       Beseda alumen se uporablja kot oznaka za diplomante moškega spola in se sklanja po pravilih 1. moške sklanjatve.

  2.       Beseda alumna se uporablja za diplomante ženskega spola in se sklanja po pravilih 1. ženske sklanjatve.

  3.       Poimenovanje za alumne je najpogosteje v množini in pomensko zajema oba biološka spola. Množinska oblika za diplomante moškega  oz. obeh spolov je alumni. Množinska oblika za diplomantke ženskega spola je alumne.

  Samostalniki so v slovenskem knjižnem jeziku praviloma v vlogi desnega prilastka, zato je priporočljiva zveza klub alumnov. Če gre za lastno ime, zapišemo veliko začetnico, npr. Klub alumnov Univerze v Ljubljani

   

  Pri sistematičnem razvoju na področju klubov alumnov je pomembno, da se znotraj UL uporablja poenotena terminologija od katere se ne odstopa. 

 • Ali sem lahko hkrati študent in alumen?

  Lahko. Hkrati ste lahko študenti in alumni tisti, ki:

  • ste študij na prvi stopnji že zaključili in ga nadaljujete na drugi stopnji,
  • ste zaključili enovit magistrski študij ali študij na drugi stopnji in ga nadaljujete na tretji stopnji,
  • ste zaključili študij na tretji stopnji in ste vpisali podoktorski študij.

   

 • Nisem državljan Slovenije. Ali sem vseeno alumen UL?

  Tudi tuji državljani, ki so zaključili študij na Univerzi v Ljubljani, so lahko alumni UL.

  Zanje veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane: uspešen zaključek študija na kateri koli članici Univerze v Ljubljani z izdanim uradnim dokazilom. Pri tem čas zaključka študija, ime študijskega programa ter stopnja zaključenega študija niso pomembni.

 • Izgubil oz. uničil sem svojo diplomo. Kje lahko zaprosim za duplikat?

  Pridobivanje duplikata diplome poteka v dveh korakih.

  1. Najprej morate preklicati izvirnik v Uradnem listu RS. To lahko uredite na vseh upravnih enotah po Sloveniji. Ob tem boste morali plačati takso po veljavnem ceniku.
  2. V referatu svoje matične fakultete/akademije z dokazilom o preklicu v Uradnem listu RS (zadostuje račun o plačilu takse) zaprosite za duplikat.

   

  Izdaja duplikata se zaračuna po veljavnem ceniku vpisnine in prispevkov s tarifnim delomza tekoče študijsko leto. Aktualen cenik si lahko ogledate tukaj.

 • Kaj pomeni Alumni UL?

  Ime Alumni UL združuje vse klube alumnov članic Univerze v Ljubljani (23 fakultet in tri umetniške akademije). 

  Pod tem imenom univerza in njene članice izvajajo dejavnosti za svoje diplomante.

  Pri izvajanju dejavnosti jih vodijo skupne vrednote, ki so opisane v Etičnem kodeksu alumnov Univerze v Ljubljani.

  Z enakim imenom naslavljamo spletni portal, namenjen izključno povezovanju alumnov Univerze v Ljubljani.

   

 • Kaj je Etični kodeks alumnov UL?

  Etični kodeks alumnov UL je dokument, ki opredeljuje vrednote alumnov Univerze v Ljubljani in kodeks vedenja.

  Vrednote in pravila, pa tudi ukrepe, smo zapisali skupaj z alumni in predstavljajo vodilo delovanja klubov alumnov UL.

 • Vpisan sem v klub alumnov na svoji matični fakulteti. Ali se moram vpisati tudi v Alumni UL?

  Alumni UL je ime, pod katerim delujejo vsi klubi alumnov Univerze v Ljubljani, vendar samo po sebi ni klub. Za več informacij o Alumni UL preberite odgovor na vprašanje "Kaj pomeni Alumni UL?". 

 • Nisem dokončal študija. Sem lahko kljub temu alumen UL?

  Čeprav velja, da je alumen UL lahko vsak, ki je uspešno zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, pa občasno dovolimo izjemo k temu pravilu.

  Skoraj alumni UL so tisti posamezniki, ki študija niso dokončali, so pa na svojem področju dela dosegli izjemne rezultate.

  Če se prepoznate kot tak posameznik in bi želeli postati član kluba alumnov svoje fakultete/akademije, vas vabimo, da pod zavihkom O nas poiščete podatke za stik vodje kluba, v katerega se želite včlaniti, in z njim stopite v stik.

 • Zaključil sem interdisciplinarni študij. V kateri klub naj se včlanim?

  Nekateri interdisciplinarni študiji imajo svoje klube alumnov, zato se najprej pozanimajte, ali to velja tudi za vaš študij.

  Če vaš študij nima svojega kluba, pod zavihkom O nas poiščite tisto fakulteto/akademijo, ki vam je izdala listino o zaključenem študiju. Tam boste našli dodatne informacije za ukrepanje.

 • Zaključil sem dvopredmetni študij. V kateri klub naj se včlanim?

  V primeru dvopredmetnega študija se lahko včlanite v dva kluba oz. pod zavihkom "O nas" poiščete tisto fakulteto/akademijo, ki vam je izdala listino o zaključenem študiju. Tam boste našli dodatne informacije za ukrepanje.

 • Kdo lahko koristi ugodnosti za alumne UL?

  Ugodnosti za alumne UL lahko koristi vsak posameznik, ki je član katerega koli kluba alumnov Univerze v Ljubljani in se je registriral na spletnem portalu Alumni UL. S tem si je pridobil edinstveno identifikacijsko številko, s katero pri koriščenju ugodnosti izkazuje svojo identiteto.

 • Kaj je spletni portal Alumni UL?

  Spletni portal Alumni UL je spletno okolje alumnov Univerze v Ljubljani, kjer se alumni UL lahko:

  • povezujejo,
  • poiščejo nekdanje sošolce,
  • sklepajo nova poslovna sodelovanja,
  • pridobijo informacije o dejavnosti kluba alumnov in se prijavijo nanje,
  • iščejo nove priložnosti med objavljenimi prostimi delovnimi mesti,
  • poiščejo mentorja ali predajo svoje izkušnje mladim alumnom UL, 
  • stopijo v stik s strokovnjaki,
  • ostanejo obveščeni o delovanju matične fakultete/akademije ter univerze.

   

 • Kako lahko dostopam do spletnega portala Alumni UL?

  Do spletnega portala lahko dostopate prek katerega koli računalnika ali mobilnega telefona z internetno povezavo prek spletnega naslova alumniul.online.

 • Ali se moram včlaniti v klub za registracijo na spletnem portalu Alumni UL?

  Z registracijo na spletnem portalu Alumni UL boste opravili tudi postopek včlanitve v izbrani klub.

 • Za dostop na spletni portal sem zaprosil že pred več dnevi, a dostop še vedno ni bil odobren.

  Ker je spletni portal Alumni UL zaprta skupnost, v katero lahko vstopajo le alumni Univerze v Ljubljani, smo zelo pozorni pri preverjanju vsakega posameznika, ki se ji želi pridružiti. Ob registraciji ste sicer prejeli obvestilo, da boste o odobritvi dostopa obveščeni najpozneje v treh delovnih dnevih, čemur poskušamo dosledno slediti in nam v veliki večini primerov tudi uspe.

  Občasno pa nam zaradi velikega števila novo registriranih uporabnikov to ne uspe. Lahko se zgodi, da boste na odobritev čakali kakšen dan ali dva dlje. Razlogov za to je več:

  • vsako leto na Univerzi v Ljubljani študij zaključi več kot 15.000 študentov,
  • velika večina podatkov o diplomantih pred letom 2011 je v arhivih in zato avtomatizacija preverjanja podatkov ni mogoča,
  • varovanje osebnih podatkov jemljemo zelo resno, zato marsikatero preverjanje poteka osebno brez prepošiljanja podatkov po internetu.

   

  Ne glede na vse našteto se trudimo, da vaše prošnje za dostop obravnavamo v najkrajšem možnem času. Kadar nam to ne uspe, vas prosimo za razumevanje.

 • Ne želim se vpisati v spletni portal. Lahko še vedno koristim ugodnosti?

  Ne. Z registracijo na spletni portal je za vas ustvarjena edinstvena identifikacijska številka, s katero izkazujete svojo identiteto pri ponudnikih ugodnosti. Brez te številke koriščenje ugodnosti ni mogoče. 

 • Na spletnem portalu je cel kup mojih osebnih podatkov. Jih shranjujete? Kako jih varujete in za kaj jih uporabljate?

  Z osebnimi podatki ravnamo v skladu z GDPR, uredbo Evropske komisije, in jih ne delimo z nepooblaščenimi osebami. Podatke shranjujemo v strežnikih na ozemlju EU.

  Pri vpisu v klub alumnov in registraciji v spletni portal je treba nekatere podatke zapisati obvezno, druge pa le, če se za to odločite. Obvezne podatke potrebujemo za preverbo, ali ste res alumen UL (ime, priimek, ime fakultete/akademije ipd.), medtem ko nekatere podatke obdelujemo za preverjanje kakovosti študijskih programov (strokovno področje delovanja, delodajalec in delovno mesto). Ti podatki se obdelujejo ločeno od podatkov za identifikacijo posameznika.

 • Sicer sem še študent, ampak se želim vpisati na spletni portal. Se lahko?

  Vpis je omogočen študentom zadnjega letnika študija oz. absolventom. Dostop do portala je omejen na potrebe dostopa do mentorskega sistema.

  Dostop do celotnega portala Alumni UL  vam bo omogočen, ko boste študij zaključili.

   

 • Kaj je mentorski sistem alumnov UL?

  Mentorski sistem alumnov Univerze v Ljubljani povezuje alumne UL – strokovnjake na različnih področjih – s študenti absolventi in mladimi alumni, ki šele začenjajo svojo karierno pot. Sistem omogoča neposreden dostop do strokovnjakov v praksi, ki lahko pomagajo pri zaključni nalogi ali, če ste študij že zaključili, pri vaših prvih korakih na karierni poti.

  Pridružite se spletni skupnosti Alumni UL in preverite, kako poiskati mentorja.

   

  Želite postati mentor? Kliknite za več informacij.

 • Kdo je lahko mentor v mentorskem sistemu alumnov UL?

  Mentor je lahko vsak alumen Univerze v Ljubljani, ki si želi predajati znanje in izkušnje mlajšim generacijam.

  Kliknite za več informacij o mentorskem sistemu.

 • Kaj je ambasadorska mreža alumnov UL?

  Ambasadorska mreža povezuje alumne Univerze v Ljubljani, ki živijo v tujini,  in nudi podporo ter skrbi za informiranje o delu, študiju in življenju v različnih delih sveta. Obenem predstavlja močno vez z domom in univerzo.

  Kje vse so pristali naši alumni, kako stopiti v stik z njimi in druge zanimive informacije so na voljo tukaj.

 • Kdo je lahko ambasador UL?

  Ambasador UL je lahko vsak alumen UL, ki ga je življenjska pot zanesla v tujino in je pripravljen biti stična točka drugim alumnom UL.

  Več o tem, kako postati ambasador UL, si preberite tukaj.

 • Želim si, da bi objavili tudi mojo karierno zgodbo. Kakšen je postopek?

  Nove zgodbe o kariernih poteh alumnov Univerze v Ljubljani dodajamo neprestano. Če želite, da izpostavimo tudi vas, nam to sporočite na

 • Ali kot alumen smem koristiti storitve Kariernih centrov UL in se udeleževati njihovih dogodkov?

  Storitve Kariernih centrov so v prvi vrsti namenjene študentom Univerze v Ljubljani.

  Vendar imate kot mlad alumen še dve leti po zaključku študija možnost udeležbe pri nekaterih dejavnostih Kariernih centrov. Svetujemo vam, da spremljate Karierne centre UL in se pozanimate, katere dejavnosti so vam kot mlademu alumnu na voljo.

 • Na moji fakulteti/akademiji nimamo kluba alumnov.

  Ste prepričani?

  Vse fakultete in akademije UL imajo klube. Poiščite kontaktno osebo svojega kluba in se povežite. V zavihku O nas poiščite osebo za stik na vaši fakulteti/akademiji, sporočite svojo željo in vprašajte za dodatne informacije o klubu.  

  Če se vaša matična fakulteta/akademija ne odziva, pišite na 

 • Koliko klubov alumnov ima Univerza v Ljubljani?

  Univerza v Ljubljani ima znotraj 26 članic 57 klubov alumnov.

  O vseh klubih alumnov Univerze v Ljubljani lahko več informacij dobite na zavihku "O nas".

 • Odgovora na svoje vprašanje nisem našel. Kaj zdaj?
  1. Na zavihku "O nas" poiščite osebo za stik svojega matičnega kluba in se z  vprašanjem obrnite neposredno nanjo.
  2. Če se vaše vprašanje nanaša na dejavnosti Alumni UL, nam pišite na