Pogoji uporabe

Ti Pogoji uporabe se nanašajo na uporabo spletne Mreže klubov alumnov UL (v nadaljevanju: Mreža) in določajo zlasti način registracije, pogoje za pridobitev, spremembe in prenehanje statusa uporabnika Mreže ter pravice in obveznosti uporabnikov Mreže.

Upravljavec Mreže in osebnih podatkov uporabnikov Mreže je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Spletna Mreža deluje na spletnem naslovu https://alumniul.online/.

 

S sprejemom teh Pogojev uporabe ob registraciji z Upravljavcem Mreže sklepate pogodbo o uporabniškem računu Mreže klubov alumni UL. Članstvo v klubu alumnov ni pogoj za registracijo.

Mreža je namenjena povezovanju strokovnjakov z namenom prenosa znanja in spodbujanja razvoja strok, krepitvi ugleda Univerze v Ljubljani in njenih članic (fakultet in akademij) in s tem dvigovanje zaposlitvene vrednosti diplomantom, organizaciji izobraževanj, delavnic, posvetov in konferenc ter skrb za vseživljenjsko učenje, podporo članom ter krepitev poslovnih in kariernih povezav, kariernemu svetovanju in objavi prostih delovnih mest, zagotavljanju ugodnosti in popustov pri različnih partnerjih.

Funkcionalnosti Mreže in nabor ugodnosti se spreminjajo in so lahko različni za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat obiščete spletno stran ali naša družbena omrežja ter si s tem zagotovite, da boste na tekočem s ponudbo.

 

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za izbrani status uporabnika, vas bo Upravljavec Mreže po pregledu vaše prijave o tem obvestil po e-poti, ki ste jo izbrali ob registraciji, in vam predlagal drug Status uporabnika.

 

Če ne izpolnjujete pogojev za noben Status uporabnika, ne morete postati uporabnik Mreže. Če je pričakovati, da boste v roku enega leta izpolnili pogoje za pridobitev statusa uporabnika mreže, bomo vašo prijavo hranili še to leto in vas v primeru izpolnitve pogojev samodejno registrirali, sicer pa bomo vašo prijavo po enem letu izbrisali.

 

Registracija in Status uporabnika

Uporabnik lahko postane, kdor registrira uporabniški račun na spletnem mestu https://alumniul.online/ in izpolnjuje pogoje za vsaj en status uporabnika.

Registracija je mogoča z uporabo e-naslova ali prek možnosti “Prijavite se z /…/”:

 • LinkedIn računom;
 • Google računom ali
 • Facebook profilom.

V primeru registracije prek možnosti “Prijavite se z /…/” se potrditev registracije izvede s preverjanjem identitete in izmenjavo podatkov z izbranim ponudnikom računa, kar po vaši izbiri vključuje tudi sinhornizacijo podatkov iz izbranega računa oziroma profila. V primeru registracije z e-naslovom se potrditev registracije izvede prek potrditvenega e-sporočila, vse podatke pa morate vnesti sami ročno.

Vsakemu uporabniku je ob registraciji dodeljen eden od naslednjih osnovnih Statusov, če zanj izpolnjuje pogoje:

 • Alumen / alumna Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Alumen UL),
 • Zaposlen/a na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju: Zaposleni UL),
 • Študent/ka Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Študent UL).

Za pridobitev statusa Vodja kluba je potrebna pridobitev enega od osnovnih statusov.

Ena fizična oseba lahko registrira le en uporabniški račun in pridobi samo en status. Statusi se med seboj izključujejo, razen s statusom Vodja kluba. Prehod med nekaterimi statusi se v Mreži izvede samodejno. V uporabniškem računu Uporabnikom ni omogočeno samostojno spreminjanje Statusa uporabnika.

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev za izbrani status uporabnika, vas bo Upravljavec Mreže po pregledu vaše prijave o tem obvestil po e-poti, ki ste jo izbrali ob registraciji.

 

Če ne izpolnjujete pogojev za noben Status uporabnika, ne morete postati uporabnik Mreže. Če je pričakovati, da boste v roku enega leta izpolnili pogoje za pridobitev statusa uporabnika mreže, bomo vašo prijavo hranili še to leto in vas v primeru izpolnitve pogojev samodejno registrirali, sicer pa bomo vašo prijavo po enem letu izbrisali.

“Alumen”

Status Alumen lahko pridobi, kdor je uspešno zaključil študij na Univerzi v Ljubljani. Izpolnjevanje pogojev se ob registraciji preveri samodejno. Zoper zavrnitev pridobitve tega statusa, je mogoče v 7 dneh vložiti pritožbo v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Upravljavec Mreže vsake pol leta preveri, ali Uporabnik s Statusom Študent UL izpolnjuje pogoje za samodejen prehod v Status Alumen. O samodejnem prehodu je uporabnik obveščen prek e-poti, ki jo ima navedeno v Uporabniškem računu kot svoj kontakt. Uporabnik ima možnost v 7 dneh vložiti pritožbo zoper samodejen prehod med statusi v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”. V primeru, da Uporabnik s Statusom Študent UL želi spremembo statusa pred samodejnim prehodom, lahko zahteva spremembo statusa v skladu s poglavjem »Zahtevki uporabnikov«.

Predhodno članstvo v klubu alumnov ni pogoj za registracijo, niti registracija v Mrežo ne pomeni včlanitve v katerikoli klub alumnov. Uporabnik je ob registraciji v Mreži privzeto pridružen klubom alumnov, katerih član je ali bi lahko postal glede na to, kateri študij je uspešno zaključil. To pomeni, da je postal član teh klubov alumnov, v svojem Uporabniškem računu pa se lahko kadarkoli samostojno odjavi iz kateregakoli od teh klubov.

“Zaposleni UL”

Status Zaposleni UL lahko pridobi, kdor ima z Univerzo v Ljubljani sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar se ob registraciji preverja samodejno.

Status zaposleni UL lahko pridobi tudi, kdor z Univerzo v Ljubljani sodeluje v pedagoškem ali raziskovalnem procesu izven delovnega razmerja in mu Upravljavec Mreže odobri Status Zaposleni UL.

V primeru prenehanja delovnega razmerja pri UL uporabnik statusa Zaposleni UL ne izgubi samodejno. Če uporabnik želi spremembo statusa ali ukinitev uporabniškega računa, mora to storiti sam v uporabniškem računu oziroma to sporočiti Upravljavcu Mreže v skladu s poglavjem »Zahtevki uporabnikov«.

Upravljavec mreže si pridržuje pravico, da uporabniku s Statusom Zaposleni UL po lastni presoji spremeni Status ali ukine uporabniški račun, o čemer uporabnika predhodno obvesti in mu da možnost, da v roku 30 dni zaprosi za pridobitev drugega statusa v skladu s temi Pogoji uporabe.

 “Študent UL”

Status Študent UL lahko pridobi, kdor je vpisan v zadnji letnik študija oziroma je vpisan v dodatno leto katerekoli stopnje Univerze v Ljubljani. Izpolnjevanje pogojev se ob registraciji v Mrežo preverja samodejno. Če je pričakovati, da bo prijavljeni, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev Statusa Študent UL, pogoje za pridobitev izpolnil v roku enega leta, Upravljavec mreže njegove prijave ne zavrne, ampak prijavljenega obvesti, da bo njegovo prijavo hranil še to leto in ga v primeru izpolnitve pogojev samodejno registriral, sicer pa prijavo po enem letu izbrisal. Zoper zavrnitev pridobitve tega statusa ali zoper hrambo prijave, je mogoče v 7 dneh vložiti pritožbo v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Uporabnikom Mreže s statusom Študent je dostop do Mreže omejen na potrebe dostopa do mentorskega sistema.

Upravljavec Mreže vsake pol leta preveri, ali Uporabnik s Statusom Študent UL izpolnjuje pogoje za samodejen prehod v Status Alumen. O samodejnem prehodu je uporabnik obveščen prek e-poti, ki jo ima navedeno v Uporabniškem računu kot svoj kontakt. Uporabnik ima možnost v 7 dneh vložiti pritožbo zoper samodejen prehod med statusi v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”. V primeru, da Uporabnik s Statusom Študent UL želi spremembo statusa pred samodejnim prehodom, lahko zahteva spremembo statusa v skladu s poglavjem »Zahtevki uporabnikov«.

V primeru, da študent več kot dve leti od izpolnitve pogojev za pridobitev Statusa Študent UL ne izpolni pogojev za pridobitev Statusa Alumen, ga Upravljavec Mreže prek e-poti, ki jo ima navedeno v Uporabniškem računu kot svoj kontakt, pozove k predložitvi dokazila o zaključenem študiju v roku 3 mesecev. Če Uporabnik v tem roku ne predloži dokazila, o izpolnjevanju pogojev za pridobitev kateregakoli Statusa Uporabnika, mu Upravljavec Mreže ukine uporabniški račun. Uporabnik ima možnost v 7 dneh vložiti pritožbo zoper ukinitev računa v skladu s poglavjem “Zahtevki uporabnikov”.

Upravljavec mreže si pridržuje pravico, da uporabniku po lastni presoji ukine uporabniški račun pred potekom roka dveh let iz prejšnjega odstavka, o čemer uporabnika predhodno obvesti in mu da možnost, da v roku 30 dni zaprosi za pridobitev drugega statusa v skladu s temi Pogoji uporabe.

“Vodja kluba”

Status Vodja kluba lahko pridobi le veljavno imenovani vodja posameznega kluba iz Mreže, ki mu Upravljavec Mreže odobri Status Vodja kluba.

Upravljavec mreže si pridržuje pravico, da uporabniku s Statusom Vodja kluba po lastni presoji odvzame ta status.

 

Namen Mreže

Mreža oziroma Uporabniški račun sta namenjena izključno:

 1. povezovanju Uporabnikov Mreže med seboj v skladu z Etičnim kodeksom Alumnov Univerze v Ljubljani;
 2. tvornemu sodelovanju v Mentorskem sistemu v skladu z Etičnim kodeksom Alumnov Univerze v Ljubljani;
 3. pridobivanju objavljenih informacij o ugodnostih za Uporabnike Mreže in načinih njihovega koriščenja;
 4. pridobivanju objavljenih informacij o dejavnostih klubov alumnov in včlanitvi vanje;
 5. pridobivanju informacij o objavljenih prostih delovnih mestih;
 6. pridobivanju objavljenih informacij o delovanju matične fakultete/akademije in Univerze v Ljubljani.

Funkcionalnosti Mreže se lahko spreminjajo in so lahko različne za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat vstopite v svoj Uporabniški račun in spremljate tam objavljena navodila in pogoje za uporabo.  

Uporaba mreže oziroma Uporabniškega računa izven njunih zgoraj opredeljenih namenov je prepovedana, Upravljavec Mreže pa si pridržuje pravico, da Uporabniku v primeru zlorabe Mreže ali Uporabniškega računa trajno prepove dostop do Mreže in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerialne škode.

 

Koriščenje ugodnosti za Uporabnike Mreže

Nabor ugodnosti se spreminja in je lahko različen za posamezne Statuse uporabnikov, zato vam priporočamo, da večkrat obiščete spletno stran ali naša družbena omrežja ter si s tem zagotovite, da boste na tekočem s ponudbo.

Ob registraciji uporabnika je ustvarjena edinstvena identifikacijska številka, s katero izkazujete svojo identiteto pri ponudnikih ugodnosti. Identifikacijsko številko prejmete po izbrani e-poti, ki jo imate navedeno v Uporabniškem računu kot svoj kontakt.

Koriščenje ugodnosti brez predložitve identifikacijske številke ni mogoče.

Identifikacijsko številko lahko uporablja izključno Uporabnik Mreže. Identifikacijska številka ni prenosljiva. Uporabnik je odgovoren za skrbno hrambo svoje identifikacijske številke. V primeru izgube ali razkritja identifikacijske številke neznanemu krogu nepooblaščenih oseb je Uporabnik Mreže o tem dolžan obvestiti Upravljavca mreže.

Upravljavec mreže v primeru zlorabe identifikacijske številke lahko Uporabniku trajno prepove dostop do Mreže in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerilane škode. Materialna škoda lahko Upravljavcu mreže nastane zlasti, če Uporabnik Mreže posoja identifikacijsko številko v uporabo drugim osebam ali identifikacijsko številko uporablja po prenehanju statusa Uporabnika Mreže.

 

Urejanje profila uporabnika, nastavitve in varstvo osebnih podatkov

Uporabnik Mreže lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoj profil, zlasti lahko:

 • dodaja, odvzema in spreminja svoje podatke in profilno fotografijo,
 • sinhronizira svoj račun s svojimi uporabniškimi računi pri drugih ponudnikih (npr. LinkedIn),
 • spreminja dostopno geslo,
 • spreminja uporabniški jezik.

Uporabnik Mreže lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoje nastavitve zasebnosti, zlasti:

 • kdo lahko vidi katere podatke iz profila (nekateri podatki so obvezno javni) in
 • kdo lahko z njim stopi v stik prek katerih kanalov.

Uporabnik Mreže lahko v svojem Uporabniškem računu kadarkoli samostojno ureja svoje nastavitve prejemanja samodejnih obvestil na vpisani e-naslov.

V uporabniškem računu ni mogoče samostojno spreminjati Statusa uporabnika. Za spremembe Statusa uporabnika se obrnite na podporno službo na e-naslov .

Uporabnik mreže lahko v svojem Uporabniškem računu tega kadarkoli samostojno ukine (izbriše). Profil uporabnika v Mreži drugim uporabnikom ne bo več viden, njegove morebitne javne objave na Mreži pa se psevdonimizirajo. Upravljavec mreže podatke o aktivnostih uporabnika mreže hrani še 3 leta od ukinitve Uporabniškega računa, potem pa jih anonimizira.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov Uporabnikov Mreže si na enem mestu lahko preberete v Politiki zasebnosti.

 

Ukinitev uporabniškega računa

Uporabniški račun se ukine v naslednjih primerih:

 • če ga uporabnik ukine sam, kar lahko stori kadarkoli;
 • če se uporabnik več kot 2 leti ne prijavi v uporabniški račun;
 • če uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za vsaj en Status;
 • če mu Upravljavec mreže v skladu s temi Pogoji uporabe trajno prepove dostop do Mreže.

Upravljavec Mreže Uporabniku trajno prepove dostop do Mreže, če krši Etični kodeks Alumnov Univerze v Ljubljani in v drugih primerih, ki jih določajo ti Pogoji uporabe.

 

Tehnični vidiki in varna uporaba Mreže – odgovornost Uporabnika

Za uporabo mreže potrebujete računalnik ali mobilno napravo (npr. telefon, tablica) in dostop do spleta. Svetujemo vam, da do svojega Uporabniškega računa dostopate le z napravami, ki so ustrezno zaščitene pred zlonamernimi vdori, in le prek varnih spletnih dostopov. Izključno Uporabnik je odgovoren za uporabo varnih naprav in varnih spletnih dostopov.

Do Uporabniškega računa lahko Uporabnik dostopa z uporabo svojega uporabniškega imena (e-naslov) in gesla ali z uporabo možnosti “Prijavi se z /…/”. Mreža zahteva določeno stopnjo kvalitete gesla, zahteve pa se lahko z razvojem stanja tehnike spreminjajo. Izključno Uporabnik je odgovoren za izbiro kvalitetnega gesla in uporabo možnosti “Prijavi se z /…/”.

Uporabniški račun lahko uporablja izključno registrirani Uporabnik Mreže. Uporabniški račun ni prenosljiv. Izključno Uporabnik je odgovoren za skrbno hrambo svojega uporabniškega imena in gesla. V primeru izgube ali razkritja gesla drugim osebam je Uporabnik Mreže dolžan svoje geslo nemudoma spremeniti.

Upravljavec mreže v primeru zlorabe Uporabniškega računa iz prejšnjega odstavka ali v primeru uporabe Uporabniškega imena ali Mreže izven njunih opredeljenih namenov lahko Uporabniku trajno prepove dostop do Mreže in od njega zahteva povrnitev morebiti nastale materialne ali nematerialne škode. Škoda lahko Upravljavcu mreže nastane zlasti, če Uporabnik Mreže posoja svoj Uporabniški račun v uporabo drugim osebam ali Uporabniški račun uporablja v nasprotju z njegovim namenom (zlasti za uporabo Mreže, njenih funkcionalnosti ali infrastrukture za razširjanje ali izkoriščanje kod, povezav ali drugih digitalnih elementov z namenom ali učinkom prilaščanja, spreminjanja, posredovanja ali rabe podatkov, digitalnih elementov (npr. kode, vizualni elementi…), energije in drugih virov izven običajne rabe za opredeljene namene).

 

Pravila komuniciranja in intelektualna lastnina – odgovornost Uporabnika

Eden od osnovnih namenov Mreže je medsebojno povezovanje Uporabnikov Mreže, izmenjava znanja in izkušnj ter iskanje in ponujanje priložnosti za karieren in strokoven razvoj. Uporabnik sam je izključno odgovoren za vsebine, ki jih javno objavi, posreduje ali drugače deli prek Mreže.

Mreža ni namenjena oglaševanju blaga ali storitev, kakršnokoli ponujanje blaga in storitev ali ponudnikov blaga in storitev pa je prepovedano. Upravljavec Mreže si pridržuje pravico po lastni presoji brez opozorila ali pojasnila odstraniti javne objave Uporabnikov z oglasno vsebino in Uporabnikom, ki jih pošljejo ali objavijo, trajno ali začasno prepovedati uporabo Mreže.

Prepovedano je kakršnokoli nagovarjanje k nestrpnosti ali diskriminaciji. Upravljavec Mreže si pridržuje pravico po lastni presoji brez opozorila ali pojasnila odstraniti javne objave Uporabnikov s takšno vsebino in Uporabnikom, ki jih pošljejo ali objavijo, trajno ali začasno prepovedati uporabo Mreže.

Prepovedano je objavljanje žaljivih ali obscenih vsebin, zlasti tudi žaljivo neposredno naslavljanje ali obrekovanje drugih Uporabnikov Mreže. Upravljavec Mreže si pridržuje pravico po lastni presoji brez opozorila ali pojasnila odstraniti javne objave Uporabnikov s takšno vsebino in Uporabnikom, ki jih pošljejo ali objavijo, trajno ali začasno prepovedati uporabo Mreže.

V objavah ali sporočilih je prepovedano kakršnokoli politično, versko ali ideološko nagovarjanje ali promocija, četudi ne vsebuje žaljivih, nestrpnih ali diskriminatornih elementov. Upravljavec Mreže si pridržuje pravico po lastni presoji brez opozorila ali pojasnila odstraniti javne objave Uporabnikov s takšno vsebino in Uporabnikom, ki jih pošljejo ali objavijo, trajno ali začasno prepovedati uporabo Mreže.

Prepovedano je objavljanje vsebin, s katerim Uporabnik krši pravice intelektualne lastnine. Upravljavec Mreže si pridržuje pravico po lastni presoji brez opozorila ali pojasnila odstraniti javne objave Uporabnikov s takšno vsebino in Uporabnikom, ki jih pošljejo ali objavijo, trajno ali začasno prepovedati uporabo Mreže.

 

Omejitev odgovornosti Upravljavca Mreže

Upravljavec mreže ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z uporabo Mreže, zlasti pa izrecno, vendar ne omejeno na, ne odgovarja za:

 • vsebine, ki jih na Mreži ali izven Mreže objavijo, posredujejo ali drugače delijo Uporabniki;
 • zlorabe Mreže, ki jih izvedejo Uporabniki;
 • škodo, ki bi utegnila nastati Uporabnikom zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Mreže;
 • škodo, ki bi Uporabnikom utegnila nastati zaradi vzpostavljenih povezav prek Mreže ali sodelovanja v Mentorskem sistemu;
 • točnost objavljenih informacij o ugodnostih in načinih njihovega koriščenj ter vsebino in pogoje koriščenja ugodnosti za Uporabnike;
 • točnost objavljenih informacij o dejavnostih klubov alumnov in včlanitvi vanje ter delovanje klubov alumnov;
 • točnost objavljenih informacij o prostih delovnih mestih;
 • točnost objavljenih informacij o delovanju matične fakultete/akademije ter delovanje matične fakultete/akademije.

Zahtevki uporabnikov

Uporabniki lahko vse zahtevke in pritožbe v zvezi z uporabo Mreže, ki jih predvidevajo ti Pogoji uporabe naslovijo po e-poti na naslov: ali po navadni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »Mreža klubov alumnov UL«.

O Pritožbi oziroma drugem zahtevku Uporabnika bo odločil vodja Mreže v 30 dneh od prejema pritožbe oziroma zahtevka. Odločitev vodje Mreže je dokončna.