Splošni pogoji udeležbe na dogodkih

Splošni pogoji udeležbe na dogodkih Mreže klubov alumnov UL in Modre fakultete

1.       Navodila za udeležence fizičnih dogodkov Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani

2.       Navodila za udeležence spletnih dogodkov Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani

2.1.    Informacijsko komunikacijska tehnologija

Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi.

Prijava na e-dogodke potekajo preko portala alumnov UL. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Mreže klubov alumnov UL. Z vpisom v portal udeleženec sprejme splošne pogoje in se seznani s politiko zasebnosti.

2.2.    Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdelovala Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) v skladu s točko (b)člena 6 Uredbe (GDPR) za namen izvedbe spletnih dogodkov Mreže klubov alumnov UL na katere ste prijavljeni.  S sporočilom na elektronski naslov alumni@uni-lj.si lahko kadarkoli uveljavljate pravico do popravka svojih osebnih podatkov in v zvezi s tem omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Vaše podatke bomo hranili največ 5 let. Za pomoč ali nasvet pri uresničevanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (dpo@uni-lj.si). Če boste ocenili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

2.3.    Snemanje dogodka

Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne.

Dogodki se izvajajo v živo in/ali preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Univerza v Ljubljani, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Univerze v Ljubljani.

Organizator dogodka – Mreža klubov alumnov UL - bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo oddelka. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletnih straneh kc.uni-lj.si, www.uni-lj.si in e-učilnici Kariernih centrov UL ter na univerzitetnih družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

2.4.    Avtorske pravice

Vsebina, ki je dostopna na spletnih izobraževanjih (»online« predavanja v živo, predstavitve, shranjeni posnetki predavanj, seminarjev, vaj in drugih avtorskih del, ki so namenjena izvajanju študija in obštudijskih dejavnosti oziroma izobraževanja preko oddaljenega dostopa za študente, diplomante in zaposlene Univerze v Ljubljani), je v smislu materialih avtorskih pravic v izključni lasti Univerze v Ljubljani in/ali izvajalca izobraževanja. V tem delu se uporabljajo v celoti za vse spletne platforme, na katerih poteka spletno izobraževanje Univerze v Ljubljani določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08110/1356/1563/16 – ZKUASP in 59/19, v nadaljevanju ZASP). V skladu z določili ZASP ni dovoljeno nikakršno izkoriščanje avtorskih del, do katerih uporabniki (prijavljeni na izobraževanja) dostopajo preko spletnih platform, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja (snemanje predavanj in dogodkov v živo) in distribuiranja avtorskih del (deljenje nastalih posnetkov tretjim osebam), saj so ta namenjena zgolj in samo za izvajanje spletnih izobraževanj.

Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z določili ZASP.

Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih predavanj v živo, brez predhodnega soglasja upravljavca in predavatelja, v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.

3.     Splošni pogoji za udeležbo na programih vseživljenjskega učenja Modre fakultete

Splošni pogoji za udeležbo na programih vseživljenjskega učenja Modre fakultete, ki jih organizira Mreža klubov alumnov Univerze v Ljubljani, urejajo postopke prijave, odjave in udeležbe ter področje varovanja in obdelave osebnih podatkov ter gradiv v okviru programov vseživljenjskega učenja.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse programe vseživljenjskega učenja Modre fakultete, razen v primeru, ko je s strani organizatorja pri posameznem programu drugače določeno in objavljeno na spletni strani posameznega programa.

Seznanitev in sprejem splošnih pogojev je sestavni del vsake prijave na program vseživljenjskega učenja. Vsaka oseba, ki je prijavljena na program vseživljenjskega učenja, s prijavo na program v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (https://uni-lj.si/alumni) in se lahko občasno spreminjajo. Za posamezno prijavo in udeležbo na programu vseživljenjskega učenja veljajo Splošni pogoji, ki so v času prijave veljavni in objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani.

3.1.   Prijave in plačilo kotizacije

3.1.1. Prijave

Modra fakulteta sprejema prijave na program vseživljenjskega učenja preko spletne prijavnice objavljene na dogodku na spletnem portalu alumniUL. Prijave se zbira do zapolnitve prostih mest oz. do vključno tedna dni pred začetkom programa izobraževanja. Najmanjše število prijavljenih za izvedbo programa je 12. Ko je na program prijavljenih vsaj 12, organizator pošlje položnice.

3.1.2. Podatki na prijavnici

Prijava na program vseživljenjskega učenja vključuje naslednje podatke: ime in priimek, e-naslov, telefon in naslov plačnika.

3.1.3. Plačilo programa izobraževanja

V objavi posameznega dogodka na portalu alumniUL, pa tudi na spletni strani alumni UL je navedena cena posameznega programa. V ceno niso vključeni morebitni pripomočki, ki bi jih tekom programa udeleženci potrebovali. Račun za izobraževanje organizator pošlje prijavljenim pred začetkom programa in ga morajo ti tudi poravnati pred začetkom oz. pred prvim obiskom programa. Rok za plačilo je 8 dni.

3.2.   Odjave

Odjavo v pisni obliki preko portala alumniUL ali e-pošte organizator upošteva do pet delovnih dni pred začetkom programa vseživljenjskega učenja in se šteje za pravočasno. Odjav, posredovanih preko telefona ali osebno, organizator ne sprejema.

V primeru nepravočasne odjave ali v primeru neudeležbe brez odjave si organizator pridržuje pravico zaračunati celotno kotizacijo.

3.3.   Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja, da bo vse prejete osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo GDPR in se zavezuje, da bo vse osebne podatke, navedene na prijavnici in prejete tekom izvajanja programa vseživljenjskega učenja, skrbno hranil, ustrezno varoval in uporabljal samo za namen izvedbe programa, obveščanja o programu, analiziranja podatkov o udeležencih, za boljšo predhodno pripravo predavateljev na program in potrebna poročanja v anonimizirani obliki. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov brez izrecne privolitve posameznikov, ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja, ali subjektom, s katerimi ima UL sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno z 28. členom GDPR (mentorji programov vseživljenjskega učenja).

Prijavitelj na program vseživljenjskega učenja s prijavo dovoljuje organizatorju obdelavo svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici, za zgoraj opisani namen. Prijavljeni na program izobraževanja ima pravico, da organizatorja kontaktira na naslovih, ki so navedeni ob prijavi na program vseživljenjskega učenja in v splošnih pogojih, z namenom dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka podatkov v evidenci prijavljenih in v zvezi s tem do omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov v evidenci prijavljenih na programe, ki jo vodi organizator.

3.4.   Spremembe in odpoved s strani organizatorja

Organizator si zaradi objektivnih razlogov ali višje sile (npr. bolezen predavatelja) pridržuje pravico do spremembe vsebine programa vseživljenjskega učenja, spremembe datuma in lokacije programa izobraževanja ter do odpovedi posameznega programa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom programa, o čemer vse prijavljene pravočasno obvesti.

Organizator v primeru odpovedi programa vsa dospela plačila vrne v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem programu v tekočem letu.

3.5.   Stališča

Vsebina programov vseživljenjskega učenja odraža izključno stališča izvajalcev programov, in ne nujno tudi stališča fakultete, organizatorja oz. univerze.

3.6.   Gradiva

Gradiva, ki jih uporabljajo izvajalci programov vseživljenjskega izobraževanja, lahko organizator po dogodku objavi v dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja). Vsebine in gradiva, objavljena na spletni strani organizatorja, se lahko uporabljajo le za zasebno uporabo, vendar morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja organizatorja.

Snemanje poslovnih izobraževanj ni dovoljeno.

3.7.    Pohvale, pritožbe in predlogi

Organizator sprejema pohvale, pritožbe in predloge preko e-pošte: .

 

Objavljeni splošni pogoji veljajo od 23. 11. 2022.