Univerza v Ljubljani je leta 2007 v skladu s smernicami, sprejetimi v okviru evropskega združenja univerz (EUA), ustanovila Doktorsko šolo in s tem prevzela institucionalno odgovornost za doktorski študij na programih vseh znanstvenih disciplin, ki jih gojimo na Univerzi. Univerza v Ljubljani se je s strategijo za obdobje 2012-2020 zavezala h krepitvi Doktorske šole. 

 

Doktorska šola je koordinacijski mehanizem spremljanja in zagotavljanja kakovosti doktorskega študija v okviru skupnega evropskega visokošolskega prostora in skrbi za konceptualno in vsebinsko usklajen doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. Njene osnovne naloge so: 

 • zagotavljanje kakovosti doktorskega študija;
 • priprava enotnih strateških usmeritev na področju doktorskega študija;
 • skupna koordinacija mednarodnega sodelovanja;
 • doseči enotne standarde na vseh doktorskih študijskih programih (pravila, navodila, priporočila);
 • skrb za usklajeno strokovno podporo izvajalkam študijskih programov. 

 

V okviru teh nalog bo Doktorska šola krepila, spodbujala in skrbela za:

 • povezovanje z raziskovalno dejavnostjo znotraj in izven Univerze;
 • interdisciplinarnost in povezanost doktorskih študijskih programov na vseh področjih;
 • enoten nastop v mednarodnem prostoru in Sloveniji;
 • enotne mehanizme spremljanja kakovosti pri izvedbi študija;
 • poenoteno obravnavo doktorskih študentov v študijskih procesih;
 • preprečevanje podvajanja znanstvenih področij v študijskih programih;
 • oblikovanje programov, ki omogočajo doseči kritično maso študentov in profesorjev;
 • poenotene vpisne pogoje za vstop na doktorski študij;
 • ustrezne organizacijske, kadrovske in finančne pogoje za izvedbo študija.

 

V okviru Doktorske šole deluje posvetovalno telo, svet skrbnikov doktorskih študijskih programov. Skrbniki vodijo, usklajujejo in predstavljajo doktorske študijske programe.

 

Senat Univerze v Ljubljani na predlog Komisije za doktorski študij sprejema vse pomembne odločitve na področju doktorskega študija.