Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Mentorstvo in potencialni mentorji

Mentorstvo

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so) mentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki je primerljiv z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Izjava mentorja - za leto 2021/2022
Izjava somentorja - za leto 2021/2022
 

 Seznam potencialnih mentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina izvajajo številni habilitirani učitelji, znanstveni sodelavci in strokovnjaki z različnih področij biomedicine, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.
Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali sezname potencialnih mentorjev doktorskega študija Biomedicina po posameznih znanstvenih področjih. Seznami potencialnih mentorjev so okvirni in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju. 

Seznami potencialnih mentorjev po področjih:
Biokemija in molekularna biologija/ Biochemistry and Molecular Biology   (posodobljeno posodobljeno aprila 2021)
Farmacija/ Pharmacy (posodobljeno aprila 2021)
Genetika/ Genetics (posodobljeno aprila 2021)
Javno zdravje/ Public Health (posodobljeno aprila 2021)
Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina/ Clinical Biochemistry and Laboratory Biomedicine (posodobljeno aprila 2021)
Medicina - klinična usmeritev/ Clinical Medicine (posodobljeno aprila 2021)
Medicina - temeljna usmeritev/ Basic Medicine (posodobljeno aprila 2021)
Medicinska mikrobiologija/ Medical Microbiology (posodobljeno aprila 2021)
Nevroznanost/ Neuroscience (posodobljeno aprila 2021)
Toksikologija/ Toxicology  (posodobljeno aprila 2021)
Veterinarska medicina/ Veterinary Medicine (posodobljeno aprila 2021)

Skupni seznam mentorjev programa Biomedicina (junij 2021)