Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Koristne informacije za študente UL
  9. Študentski svet

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Mentorstvo in potencialni mentorji

Mentorstvo

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja za generacijo študentov, vpisano v študijskem letu 2017/2018 je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki je primerljiv z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Izjava mentorja - za leto 2017/2018
Izjava mentorja - za leto 2018/2019

 

Seznam potencialnih mentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina izvajajo številni habilitirani učitelji, znanstveni sodelavci in strokovnjaki z različnih področij biomedicine, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.
Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali sezname potencialnih mentorjev doktorskega študija Biomedicina po posameznih znanstvenih področjih. Seznami potencialnih mentorjev so okvirni in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju. 

Seznami potencialnih mentorjev po področjih:
Biokemija in molekularna biologija/ Biochemistry and Molecular Biology
Farmacija/ Pharmacy
Genetika/ Genetics
Javno zdravje/ Public Health
Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina/ Clinical Biochemistry and Laboratory Biomedicine
Medicina - klinična usmeritev/ Clinical Medicine
Medicina - temeljna usmeritev/ Basic Medicine
Mikrobiologija/Microbiology
Nevroznanost/ Neuroscience
Toksikologija/ Toxicology
Veterinarska medicina/ Veterinary Medicine

Skupni seznam potencilanih mentorjev