Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Pravila in obrazci
Pravila o organizaciji interdisciplinarnega doktorskega študija Biomedicina

Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina urejajo Pravila, s katerimi je določen način in organizacija izvedbe doktorskega študijskega programa: 

 1. Univerza objavi skupni razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, ki opredeljuje trajanje študija, vpisne pogoje, kraj izvajanja, način študija in število vpisnih mest za doktorski študijski program Biomedicina.
 2. Univerza zbere prijave in jih preda Programskemu svetu.
 3. Kandidat pred vpisom izbere mentorja z izbranega znanstvenega področja in skupaj izbereta predmete ter opredelita raziskovalni program. Predmetnik poleg mentorja podpiše še koordinator znanstvenega področja.
 4. Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v 1. letnik doktorskega študija podpišeta pogodbo o izobraževanju.
 5. Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica, koordinatorica znanstvenega področja.
 6. Članica v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa s področij, ki jih koordinira:
  1. Senatu UL predlaga člane Programskega sveta,
  2. imenuje koordinatorja področja,
  3. vodi evidence v zvezi s študijem in študenti,
  4. organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri svojih predmetih (izvajalci, prostor, urniki, obveščanje izvajalcev in študentov idr.),
  5. v sodelovanju z mentorjem organizira in dogovori izvedbo študijskih obveznosti, ki jih izvajajo druge fakultete (izbirni predmeti),
  6. poda poročilo o izvedbi programa posameznega področja Programskemu svetu.
   
 7. Postopek za prijavo teme doktorske disertacije vodi Senat članice, kjer je kandidat vpisan. Temo doktorske disertacije potrdi Senat Univerze v Ljubljani.
 8. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor promocijo za doktorja znanosti.
 9. Organi in odločanje
  Splošne pristojnosti programskega sveta so objavljene tukaj.
  Pristojnosti koordinatorja znanstvenega področja so objavljene tukaj.