Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Ključ za kodiranje predmetov


Predmeti so kodirani s črko in dvema številkama. Črka predstavlja znanstveno področje Biomedicine, prva številka predstavlja vrsto predmeta, druga številka pa zaporedno številko predmeta, pri čemer prva številka trimestnega števila predmeta označuje lokacijo, kjer se predmet izvaja.  

Področja:

G - genetika
B - biokemija in molekularna biologija
F - farmacija
L - klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
K - medicina - klinična usmeritev
J -  medicina - temeljna usmeritev
M - mikrobiologija
N - nevroznanost
V -  veterinarska medicina
S  - javno zdravje 
T -  toksikologija 

Vrste predmetov:

1 - temeljni predmeti
2 - izbirni teoretični predmeti
3 - izbirni individualno raziskovalni predmeti 

Lokacije:

1 – MF - biokemija in molekularna biologija
2 – FFA - farmacija
3 – FFA - klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, toksikologija
4 – MF- medicina – temeljna, javno zdravje in mikrobiologija
5 – MF, KC, OI, Psihiatrična klinika – medicina – klinična, nevroznanost
6 – BF - mikrobiologija, genetika
7 – VF - veterinarska medicina
8 – FKKT- za predmete, ki se izvajajo na FKKT
9 – Raziskovalni inštituti (IJS, NIB, KI) - za predmete, ki se izvajajo na enem od inštitutov 

Tako sodi npr. predmet s kodo B-2-940 v področje biokemije in molekularne biologije (B), je izbirni teoretični predmet (2) in se izvaja v enem od raziskovalnih inštitutov (9). 

 

TEMELJNI PREDMETI po modulih in tematskih sklopih  

B-1-100     Izbrana poglavja iz biokemije in molekularne biologije
B-1-101     1  Izbrani metabolični procesi in njihovo uravnavanje
B-1-102     2 Struktura in funkcija bioloških molekul
B-1-103     3  Funkcijska genomika in proteomika                 

F-1-200      Farmacevtske znanosti
F-1-211      1. 1 Struktura učinkovin in njihove lastnosti
F-1-212      1. 2 Tarče učinkovin in vrednotenje interakcij
F-1-213      1. 3 Metode načrtovanja učinkovin
F-1-221      2. 1 Biomolekule kot tarče za diagnostiko in terapijo
F-1-222      2. 2 Biološka in genska zdravila
F-1-223      2. 3 Zdravila rastlinskega izvora
F-1-231      3. 1 Farmakokinetika in njen pomen pri odkrivanju in razvoju zdravil
F-1-232      3. 2 Biofarmacevtska analiza procesov LADME sistema
F-1-233      3. 3 Biofarmacevtska analiza procesov LADME sistema
F-1-241      4. 1 Farmacevtsko tehnološki procesi
F-1-242      4. 2 Dostavni sistemi učinkovin
F-1-243      4. 3 Farmacevtska nanotehnologija in nanozdravila
F-1-251      5. 1 Socialna farmacija
F-1-252      5. 2 Zdravstvena ekonomika
F-1-253      5. 3 Farmakoepidemiologija                 

L-1-300      Stopenjska klinično-biokemijska diagnostika
L-1-310      1. Laboratorijska biomedicina
L-1-311            1. 1 Znanstveni pristopi v LM
L-1-312            1. 2 Stopenjska KB diagnostika z interpretacijo
L-1-320      2. Molekulski označevalci bolezni
L-1-321            2. 1 Pogoste bolezni z genetsko osnovo
L-1-322            2. 2 Imunsko pogojene bolezni
L-1-323            2. 3 Maligne bolezni
L-1-330      3. Translacijska biomedicina
L-1-331            3. 1 Farmakogenomska diagnostika
L-1-332            3. 2 Celični in tkivni inženiring
L-1-333            3. 3 Tehnologije in orodja OMIC (ali Naprednejše tehnologije in orodja v translacijski biomedicini

T-1-340    Toksikologija
T-1-341    1. Povezava med strukturo in toksičnostjo snovi
T-1-342    2. Toksičnost snovi na procese v celici
T-1-343    3. Vpliv toksičnih snovi na okolje in ekosisteme

J-1-400     Medicinska celična biologija
J-1-401     1. Temelji medicinske celične biologije
J-1-402     2. Celična biologija v humani reprodukciji
J-1-403     3. Biologija maligno spremenjenih celic in translacijska onkologija
J-1-404     4. Celična biologija v klinični genetiki
J-1-405     5. Sistemska medicina večfaktorskih bolezni

M-1-410    Izbrana poglavja iz mikrobiologije
M-1-411    1. Temeljna medicinska mikrobiologija
M-1-412    2. Klinična mikrobiologija
M-1-615    3. Mikrobna identifikacija, pestrost in evolucija

S-1-420    Znanstveni vidiki javnega zdravja
S-1-421    1. Determinante zdravja in bolezni
S-1-422    2. Metodologija javnozdravstvenih ukrepov               

K-1-500    Raziskave v klinični medicini
K-1-510    1. Metode v medicinskih raziskavah
K-1-520    2. Temeljne vede v kliničnih raziskavah
K-1-530    3. Dosežki v kliničnih raziskavah
K-1-531         3. 1 Kardiovaskularne medicinske vede
K-1-532         3. 2 Medicinske vede operativnih strok
K-1-533         3. 3 Urgentna in intenzivna medicina
K-1-534         3. 4 Hematologija in onkologija
K-1-535         3. 5 Hiperbarična medicina
K-1-536         3. 6 Imunologija in alergologija
K-1-537         3. 7 Slikovne metode
K-1-538         3. 8 Genetske metode
K-1-539         3. 9 Fiziologija kardiovaskularnega sistema
K-1-531         3. 10 Fiziologija dihanja
K-1-531         3. 11 Fiziologija in biomehanika lokomotornega sistema
K-1-531         3. 12 Temeljna in klinična farmakologija ter razvoj novih zdravil    
       

N-1-540     Nevroznanost
N-1-541     2. Temeljna nevroznanost
N-1-542     3. 1 Klinične nevrološke vede - nevrologija
N-1-543     3. 2 Klinične nevrološke vede - psihiatrija
N-1-544     3. 3 Klinične nevrološke vede - psihologija               

G-1-600     Genetika
G-1-601     1. Genetski koncepti I.
G-1-602     2. Genetski koncepti II.
G-1-603     3. Bioinformacijska orodja               

V-1-700     Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih
V-1-701     1. Uravnavanje temeljnih procesov pri živalih
V-1-702     2. Motnje homeostaze in bolezenski procesi
V-1-703     3. Varna hrana