Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Biomedicina
Datumi vpisov v študijskem letu 2023/2024

VPISI V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

Vpisi v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina bodo potekali elektronsko preko informacijskega sistema VIS https://visulbm.uni-lj.si/. Obvestila in podrobna navodila za vpis bodo študenti in kandidati prejeli s fakultete, koordinatorice znanstvenega področja, na katero so vpisani oz. se bodo vpisali.


VPIS V 1. LETNIK doktorskega študijskega programa Biomedicina:

Prijavljeni kandidati na razpis za vpis bodo sklepe v zvezi s prijavo prejeli predvidoma do konca avgusta. IZBRANI kandidati za vpis v 1. letnik bodo po elektronski pošti prejeli navodila za vpis v nekaj dneh po prejemu sklepa o izbiri.

- vpis na znanstveno področje BIOKEMIJA IN MOLEKULARNA BIOLOGIJA, JAVNO ZDRAVJE, MEDICINA - KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA in NEVROZNANOST, ki jih koordinira Medicinska fakulteta, bo potekal elektronsko do 10. septembra 2023. Za kandidate, ki prijave še dopolnjujeo (npr. zaradi zaključka predhodnega študija v septembru) in prijavljene na drugi prijavni rok, se rok za vpis ustrezno podaljša. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za študij 3. stopnje na Medicinski fakulteti (ga. Stela Kuželj, 01/543 77 24, stela.kuzelj@mf.uni-lj.si), Vrazov trg 2, Ljubljana.

- vpis na znanstvena področja FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA in LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA, ki jih koordinira Fakulteta za farmacijo, bo potekal na oddaljen način od 11. septembra 2022 do 22. septembra 2023. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (g. Urban Jernejčič, 01/476 96 28, urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si).

 - vpis na znanstveno področje GENETIKA, ki ga koordinira Biotehniška fakulteta, bo potekal elektronsko do ponedeljka, 25. septembra 2023, v Referatu za doktorski študij Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za doktorski študij na Biotehniški fakulteti (mag. Vesna Ješe Janežič, 01/320 30 27, vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si).

 - vpis na znanstveno področje VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo potekal elektronsko od torka 12. 9. 2023 do torka 19. 9. 2023 v Referatu za podiplomski študij na Veterinarski fakulteti (Biljana Grubišič, 01/477 91 47, biljana.grubisic@vf.uni-lj.si), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.

 

 VPIS V VIŠJE LETNIKE doktorskega študijskega programa Biomedicina:

 - navodila za vpis v 2., 3., 4. letnik in dodatno leto znanstvenih področij BIOKEMIJA in MOLEKULARNA BIOLOGIJA, MEDICINA – KLINIČNA USMERITEV, MEDICINA - TEMELJNA USMERITEV, MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA,NEVROZNANOST in JAVNO ZDRAVJE boste doktorandi prejeli po e-pošti. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za podiplomski študij na Medicinski fakulteti (ga. Stela Kuželj, 01/ 543 77 24, stela.kuzelj@mf.uni-lj.si), Vrazov trg 2, Ljubljana.

 - vpis v 2., 3., 4 letnik in dodatno leto znanstvenih področij znanstvenih področij FARMACIJA, KLINIČNA BIOKEMIJA IN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA ter TOKSIKOLOGIJA bo od 28. avgusta do 22. septembra 2023. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Študentski referat Fakultete za farmacijo (g. Urban Jernejčič, 01/ 476 96 28, urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si). 

- vpis v 2., 3., 4. letnik in dodatno leto znanstvenih področij GENETIKA in MIKROBIOLOGIJA, ki ju koordinira Biotehniška fakulteta, bo do ponedeljka, 25. septembra 2023. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Referat za doktorski študij Biotehniške fakultete (mag. Vesna Ješe Janežič, 01/ 320 30 27, vesna.jesejanezic@bf.uni-lj.si), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 - vpis v 2., 3., 4. letnik in dodatno leto znanstvenega področja VETERINARSKA MEDICINA, ki ga koordinira Veterinarska fakulteta, bo do petka 22. 09. 2023 v Referatu za podiplomski študij na Veterinarski fakulteti (Biljana Grubišič, 01/ 477 91 47, biljana.grubisic@vf.uni-lj.si), Gerbičeva ulica 60, Ljubljana.


 POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT, od katerih doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega temeljnega predmeta, 30 KT pa lahko pridobi z opravljenim individualno raziskovalnim delom.

 POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice.

 POGOJI ZA VPIS V 4. LETNIK:

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

  
POGOJ ZA PONOVNI VPIS V LETNIK

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika.