Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Programski svet in koordinatorji znanstvenih področij

Programski svet šteje enajst članov. Sestavljajo ga po dva člana s Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete in Veterinarske fakultete, po en član z Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter po en član z vsakega od sodelujočih raziskovalnih inštitutov. Predstavnike predlagajo senati članic in znanstveni sveti raziskovalnih inštitutov. Na predlog senatov članic in znanstvenih svetov člane programskega sveta imenuje Senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika. Mandatna doba predsednika je štiri leta in se lahko ponovi. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Predvideni termini sej Programskega sveta Biomedicina v študijskem letu 2019/2020:

17. 10. 2019
30. 1. 2020
23. 4. 2020
27. 8. 2020

Rok za posredovanje vlog in prošenj za obravnavno na seji  je 10 dni pred sejo.

Člani programskega sveta:

 • prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, UL BF
 • prof. dr. Borut Božič, UL FFA
 • prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, UL FFA
 • izr. prof. dr. Marko Dolinar, UL FKKT
 • prof. dr. Igor Švab, UL MF
 • prof. dr. Ana Plemenitaš, UL MF
 • prof. dr. Robert Frangež, UL VF
 • prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc, UL VF
 • prof. dr. Marina Dermastia, NIB
 • prof. dr. Roman Jerala, KI
 • prof. dr. Uroš Petrovič, IJS
 • David Lukanović, predstavnik študentov

 

Pristojnosti programskega sveta:

 • zbere prijave in sprejme sklepe o izbiri kandidatov
 • seznam sprejetih kandidatov posreduje članicam, koordinatoricam znanstvenih področij
 • pripravlja in sprejema poročila o izvajanju študija,
 • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
 • sprejema delovni načrt doktorskega študija Biomedicina,
 • analizira učinkovitost izvajanja študija in predlaga ukrepe za izboljšave,
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pristojnosti,
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Biomedicina 

 

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta Biomedicina

Biokemija in molekularna biologija:
prof. dr. Ana PLEMENITAŠ, tel.: 01 543-76-71
e-mail:  
namestnica: prof. dr. Vita DOLŽAN, tel.: 01 543-76-70
e-mail:   

Farmacija: 
prof. dr. Mirjana GAŠPERLIN, tel.: 01 476-96-34
e-mail:   
namestnik: izr. prof. dr. Tomaž VOVK, tel: 01 476-95-50
e-mail:

Genetika:
prof. dr. Simon HORVAT, tel.: 01 320-39-17
e-mail:
namestnik: prof. dr. Jernej JAKŠE, tel.: 01 320 32 80
e-mail:

Javno zdravje:
prof. dr. Lijana ZALETEL KRAGELJ, tel.: 01 543 -75 -42
e-mail:
namestnica: prof. dr. Marija PETEK ŠTER
e-mail:

Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina:
prof. dr. Janja MARC, tel.: 01 476-96-00
e-mail:
namestnik: prof. dr. Darko ČERNE, tel.: 01 476-96-44
e-mail:

Medicina – klinična usmeritev:
prof. dr. Žarko FINDERLE, tel.: 01 543-75-12
e-mail:
namestnik: prof. dr. Matej PODBREGAR, tel.: +386 3 423-31-24 in +386 3 423 34-15
e-mail:

Medicina – temeljna usmeritev:
prof. dr. Rok ROMIH, tel.: 01 543-76-84
e-mail:
namestnik: prof. dr. Tadej BATTELINO, tel.: 01 522-92-26
e-mail:

Mikrobiologija:
prof. dr. Gorazd AVGUŠTIN, tel.: 01 721-78-27
e-mail:
prof. dr. Mario POLJAK, tel.: 01 543-74-53
e-mail:  

Nevroznanost:
prof. dr. Marko ŽIVIN, tel.: 01 543-70-58
e-mail:
namestnik: doc. dr. Blaž KORITNIK, tel.: 01 552-15-01
e-mail:

Toksikologija:
prof. dr. Marija SOLLNER DOLENC, tel.: 01 476-95-72
e-mail:
namestnica: prof. dr. Damjana DROBNE, tel.: 01 320-33-75
e-mail:

Veterinarska medicina:
prof. dr. Robert FRANGEŽ, tel: 01 477-91-31
e-mail:
namestnica: prof. dr. Milka VRECL FAZARINC, tel: 01 477-91-18
e-mail:

Pristojnosti koordinatorja področja:

 • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
 • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
 • zagotovi pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem procesu,
 • nadzoruje izpopolnjevanje in posodabljanje študijskih programov, tako da daje     
 • predloge senatu matične fakultete,
 • sopodpisuje predmetnike študentov,
 • sodeluje pri pripravi letnih poročil o izvajanju študijskega programa.