Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA
Programski svet in koordinatorji znanstvenih področij

Programski svet šteje enajst članov. Sestavljajo ga po dva člana s Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete in Veterinarske fakultete, po en član z Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter po en član z vsakega od sodelujočih raziskovalnih inštitutov. Predstavnike predlagajo senati članic in znanstveni sveti raziskovalnih inštitutov. Na predlog senatov članic in znanstvenih svetov člane programskega sveta imenuje Senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika. Mandatna doba predsednika je štiri leta in se lahko ponovi. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Predvideni termini sej Programskega sveta Biomedicina v študijskem letu 2023/2024:

19. 10. 2023

1. 2. 2024

18. 4. 2024

6. 6. 2024

29. 8. 2024

Rok za posredovanje vlog in prošenj za obravnavno na seji  je 10 dni pred sejo.

Programski svet +

Koordinatorji znanstvenih področij+