Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Pravila in postopki na doktorskem študiju

 

 

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, z dne 28. 5. 2019, velja od 8. 6. 2019
Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta. Glavne spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih. V skladu s 65. členom pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta,  dokončajo  študij na  triletnih  študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, z dne 27. 6. 2017, velja od 14 .10. 2017 do 8. 6. 2019
Študijski red Univerze v Ljubljani - velja od 1. 10. 2019

 

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012  

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od študijskega leta 2017/2018 do 18. 12. 2018)

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.