Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Pravila in postopki

Pravila in postopki na doktorskem študiju

Zbrana pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, marec 2012 

 

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju od študijskega leta 2017/18 dalje

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso.

 

Podaljšanje veljavnosti teme dr. disertacije:
Tema doktorske disertacije velja štiri leta od soglasja Senata UL k temi. Če kandidat v tem roku ne more predložiti izdelane disertacije v oceno, lahko v soglasju z mentorjem zaprosi za podaljšanje roka.  O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. Senat članice lahko izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije še za največ eno leto, če presodi, da je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke ali če so za to podani ustrezni opravičljivi zdravstveni in/ali socialni razlogi.

 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, objavljen 5. 1. 2016 (pravilnik v angleškem jeziku)