Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program ARHITEKTURA (drugi prijavni rok odprt od 10. 9. do 20. 9. 2019)

Doktorski študijski program ARHITEKTURA, 

 

ki ga izvaja Fakulteta za arhitekturo,

Zoisova 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/200 07 82, več o programu na: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2374

 

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

-       študijski program 2. stopnje;

-       študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;

-       študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;

-       študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura: 

Arhitekturna teorija in kritika,

Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu,

Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja,

Akcijsko planiranje in strateško presojanje,

Oblikovne zasnove,

Naselbinska kultura podeželja,

Umetnostna zgodovina,

Celovito varstvo stavbne dediščine, 

Računalniško podprta arhitektura in 

Zasnova konstrukcij.

 

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.  

 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (kadar se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:

 

Uspeh na študijskem programu (skupaj 20 % teže celotne ocene) 2. stopnje

 oz.

na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz.

na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis;

      Upoštevata se:

-       povprečna ocena študija (15 %) in

-       ocena diplomske oz. magistrske naloge (5 %);

in

-       uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80 % teže celotne ocene).  Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se:

-       pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60 %);

-       priporočila uglednih raziskovalcev (10 %);

-       dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %).

 

Kraj izvajanja: Ljubljana

 

Način študija: izredni

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo v sredo, 22. maja 2019 ob 18. uri v Vurnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo. Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno petka, 23. avgusta 2019 s prijavo preko spletnega portala eVŠ.


Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2019.


Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani FA.

 

Druga podrobnejša navodila in informacije:

- Informacije o vsebini študija:

prof.dr. Tadeja Zupančič, tel. 01/200-07-15, tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

- Splošne informacije (vpisni postopek):

Katja Knez, tel. 01/200-07-74, katja.knez@fa.uni-lj.si