Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE (drugi prijavni rok odprt od 16. do 20. 9. 2019)

Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE, 

ki ga izvajata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta področje geologije,

Jamova c. 2, 1000 Ljubljana. Več informacij na tel.: 01/4768 500 n. c., 01/4264 288

po e-pošti: ter na spletnem naslovu:
https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-3-stopnje/grajeno-okolje/

 

Znanstvena področja:

 • Gradbeništvo
 • Načrtovanje in urejanje prostora
 • Geodezija
 • Geologija

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 30 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija UL FGG pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 6. 6. 2019.

Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 30. 8. 2019 na spletnem portalu eVŠ.

Prijavi sledi vpis v doktorski študijski program, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2019 v Referatu za doktorski študij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.