Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program PRAVO

Doktorski študijski program PRAVO,

ki ga izvaja Pravna fakulteta,
Poljanski nasip 2, SI-1000 Ljubljana, več informacij na http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/

Moduli programa:

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 41 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Pogoji za vpis:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti, prizna se mu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Pravo. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upoštevata:

 • uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena mag. dela) – 30 %;
 • uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) – 70 %.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri/modulu.
 

Kraj izvajanja: na sedežu Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 

Način študija: redni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 23. avgust 2019.

Za doktorski študij je določen datum informativnega dne 23. maj 2019. Vpis bo potekal na sedežu fakultete in bo zaključen 30. septembra 2019.

Natisnjeno in podpisano prijavo je potrebno, skupaj s priloženimi dokazili, najkasneje do 23. avgusta 2019 poslati na naslov: UL Pravna fakulteta, Referat za podiplomski študij, Poljanski nasip 2, SI – 1000 Ljubljana.

Poleg izpolnjenega obrazca B3 Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju s podpisom mentorja, je prijavi potrebno priložiti: idejni osnutek načrtovane doktorske disertacije, kratek življenjepis, kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz. potrdila o diplomiranju, če listina še ni bila izdana in potrdilo o oceni zaključnega dela ter potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni izpitov, kandidati, ki so pridobili strokovni ali znanstveni naslov v tujini, pa tudi sklep o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.