Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (drugi prijavni rok odprt od 8. 7. do 31. 8. 2019)

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/4798-123,
več informacij na: https://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %).

 

Kraj izvajanja: na sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani

 

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo 3. aprila 2019, ob 16. uri na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana.

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 3. junija 2019. Natisnjeno in podpisano prijavo, skupaj z zahtevanimi prilogami, je potrebno poslati na naslov: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2019 na Fakulteti za računalništvo in informatiko.