Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

a)      Prijava za vpis

Kandidati morajo prijavo za vpis v razpisane doktorske študijske programe oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na spletni povezavi http://portal.evs.gov.si/prijava/. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če  pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred vpisom na študijski program. V tem primeru kandidati dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni pošljejo v roku, ki ga določi članica.

Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, se morajo prijaviti tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode oz. v višje letnike kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati do zaključka prijavnega roka priporočeno po pošti ali jih dostaviti osebno v skladu z razpisom na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom – v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) – v tem primeru morajo kandidati oddati prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, jo natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu .

Kot pravočasna se upošteva:

1)      prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2)      prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do zaključka prijavnega roka, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ ter podpisana in priporočeno poslana na naslov članice, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljen pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave
(EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00)
tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.


Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate oz. na kontaktne naslove, ki so objavljeni pri vsakem razpisanem doktorskem programu posebej.

b)     Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, hkrati s prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/.

V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja).

Postopek o priznavanju izobraževanja, ki traja predvidoma dva meseca od dneva prejema popolne vloge, mora biti zaključen pred vpisom v doktorski študijski program.

c)      Prijavni roki

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in druge dodatne informacije dobijo kandidati na članicah Univerze v Ljubljani, ki so nosilci doktorskih študijskih programov.

Kandidate posebej opozarjamo, da je potrebno morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

d)     Dodatni prijavni roki

Članice izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov se lahko v postopku prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenega v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu (v primeru, da razpisana mesta še niso zapolnjena), odločijo za objavo dodatnega/ih prijavnega/ih roka/ov. Dodatni prijavni rok/i bodo objavljeni na spletnih straneh UL in članic izvajalk doktorskih študijskih programov.

e)      Prijave za vpis v višji letnik

Študenti se lahko vključujejo v višje letnike doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani po Merilih za prehode med študijskimi programi oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje.  

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 1. letniku v študijskem letu 2018/2019, število razpisanih mest za vpis v 3. letnik pa je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu 2018/2019, razen za doktorski študijski program Ekonomske in poslovne vede, kjer so mesta za vpis v 2. in 3. letnik določena posebej v besedilu razpisa programa.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi članica v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. 

O pogojih in postopkih za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) se kandidati pozanimajo na posameznih članicah, ki so nosilke doktorskih študijskih programov. Kontaktni naslovi so navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati neposredno v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

Več informacij o merilih za prehode med študijskimi programi je objavljeno na spletni strani:    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI36 

f)       Izbor kandidatov

V primeru, da bo število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Kandidati bodo o rezultatu izbirnega postopka obveščeni pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

g)     Vpisni roki

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v doktorske študijske programe opravi do 30. septembra 2019, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2019.

Članice Univerze v Ljubljani bodo točne datume vpisov objavile na svojih spletnih straneh oziroma bodo kandidate o njih neposredno obvestile.

h)     Šolnine, ceniki študija

Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente.

i)       Informativni dnevi

Informativne dneve za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani organizirajo članice univerze, izvajalke doktorskih študijskih programov. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso v besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program.

j)       Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/.