Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021

 OBVESTILO - NOVO

 V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2020, objavljamo (dne 8. 6. 2020) spremembe skupnega dela Razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 v naslednjih točkah:

a) Prijava za vpis,

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju,

i) Informativni dnevi

ter v delu Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa pri posameznih študijskih programih.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronske naslove, navedene v razpisu za vpis, visokošolski zavod pa je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Podrobnejše informacije kandidati dobijo na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih programih.

UVOD

Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov.

Razpis vsebuje skupni del s pomembnimi informacijami o prijavi na razpis za vpis in posebni del, v katerem so podrobneje predstavljeni posamezni doktorski programi, članice (fakultete in akademije), ki programe izvajajo, predvideno število vpisnih mest, roki za prijavo na študij ter drugi za kandidate pomembni podatki in napotki. Podrobnejši podatki o doktorskih študijskih programih so dosegljivi na povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/.

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo/njuno pisno soglasje in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.


I. Skupni del razpisa za vse doktorske študijske programe

II. Besedilo razpisa po študijskih programih:

 

Doktorski študijski program ARHITEKTURA, 

ki ga izvaja Fakulteta za arhitekturo,

Zoisova 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/200 07 82. Več informacij na: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2374

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

-       študijski program 2. stopnje;

-       študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;

-       študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;

-       študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura: 

Arhitekturna teorija in kritika,

Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu,

Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja,

Akcijsko planiranje in strateško presojanje,

Oblikovne zasnove,

Naselbinska kultura podeželja,

Umetnostna zgodovina,

Celovito varstvo stavbne dediščine, 

Računalniško podprta arhitektura in 

Zasnova konstrukcij.

 

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.  

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (v primeru večjega števila kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, od števila vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:

Uspeh na študijskem programu (skupaj 20 % teže celotne ocene) 2. stopnje

 oz.

na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz.

na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis;

      Upoštevajo se:

-       povprečna ocena študija (15 %),

-       ocena diplomske oz. magistrske naloge (5 %) in

-       uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80 % teže celotne ocene).  Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se:

          -       pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60 %);

          -       priporočila uglednih raziskovalcev (10 %);

          -       dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %).

 

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno petka, 21. avgusta 2020, s prijavo preko spletnega portala eVŠ. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani Fakultete za arhitekturo.
Druga podrobnejša navodila in informacije:
- Informacije o vsebini študija:
prof. dr. Tadeja Zupančič, tel. 01/200-07-15,
- Splošne informacije (vpisni postopek in oddaja prilog k prijavi):
Katja Knez, tel. 01/200-07-74,

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA,

ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo


Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/.

Znanstvena področja:

 • biokemija in molekularna biologija
 • farmacija
 • genetika
 • javno zdravje
 • klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • medicina – klinična usmeritev
 • medicina – temeljna usmeritev
 • mikrobiologija
 • nevroznanost
 • toksikologija
 • veterinarska medicina

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 180 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Kandidatom Programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu,
  ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju

  in
   
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  1. objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo,
  2. nagrade in priznanja,
  3. strokovna specializacija,
  4. in drugo.

Način točkovanja določi Programski svet.
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija
: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.
Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. maj 2020) je podaljšan do 9. junija 2020.

 Vpis bo potekal elektronsko preko spletnih strani članic koordinatoric znanstvenih področij:
- na Biotehniški fakulteti za področji genetika in mikrobiologija,
- na Fakulteti za farmacijo za področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija,
- na Medicinski fakulteti za področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje ter nevroznanost,
- na Veterinarski fakulteti za področje veterinarska medicina
in bo zaključen najpozneje 30. septembra 2020.

 Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje. Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije kandidata in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Biomedicina http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/
 

 

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI,

ki ga izvaja Biotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto.

Kontakt:
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, več informacij na tel. 01/320-30-27, po e-pošti: ter na spletnem naslovu: http://www.bioznanosti.si
 

Znanstvena področja:

 • agronomija
 • agroživilska mikrobiologija
 • bioinformatika
 • bioinženiring v zdravstvu
 • biologija
 • biotehnologija
 • ekonomika naravnih virov
 • hortikultura
 • krajinska arhitektura
 • les in biokompoziti
 • nanoznanosti
 • prehrana
 • tehniški sistemi v biotehniki
 • upravljanje gozdnih ekosistemov
 • varstvo naravne dediščine
 • znanost o živalih
 • znanosti o celici
 • živilstvo

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 75 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
 

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

 1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

  Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:
  Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20.

  Izračun povprečne ocene:
  Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004 ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija. 
   
 2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade
  a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki);
  b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki;
  c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki;
  d) Nagrade, povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki).

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

 

Kraj izvajanja: Ljubljana
 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do petka, 21. avgusta 2020, izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in zahtevane priloge, zapisane na spletni strani www.bioznanosti.si, poslati na naslov Biotehniška fakulteta, Referat za študij 3. stopnje, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov . Med priloge sodita tudi Izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju, ki je objavljena na spletni strani doktorskega študija Bioznanosti, ter kratka idejna zasnova doktorske disertacije. Vpis bo potekal elektronsko, preko spletne strani Bioznanosti in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE,  

ki ga izvaja Ekonomska fakulteta,

Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, tel.: 01/589 24 00. Več informacij na: www.ef.uni-lj.si.

Usmeritvi:

 • Ekonomija, smeri:
  • ekonomija
  • mednarodna ekonomija
  • denar in finance 
 • Poslovne vede, smeri:
  • management in organizacija
  • trženje
  • finančni management
  • računovodstvo
  • podjetništvo
  • mednarodno poslovanje
  • turizem
  • informacijsko upravljalske vede
  • operacijske raziskave
  • poslovna logistika 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest:

 • za vpis 1. letnik: 20 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 

Pogoji za vpis:

V doktorski študijski program se lahko vpiše kandidat, ki je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva:

uspeh pri študiju

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:

 • dosedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki);
 • znanstveno-raziskovalni potencial;
 • motivacija kandidata;
 • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij);
 • mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE...);
 • nagrade, priznanja …
 • drugo. 

Težo posamezne alineje določi senat fakultete.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri.
 

Kraj izvajanja: na sedežu Ekonomske fakultete v Ljubljani. 

Način študija: redni in izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2020 na Ekonomski fakulteti oddati prijavo za vpis v doktorski program. Dokumentacijo lahko do omenjenega roka pošljejo priporočeno po pošti na naslov fakultete ali na elektronski naslov .
Vpis bo potekal do 30. septembra 2020 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko,

Tržaška 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 4768 428. Več informacij na: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/3_stopnja/.

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete, odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
 • enakovreden program druge tuje univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju 2. stopnje oz. univerzitetnem študiju, sprejetim pred 11. 6. 2004 na naslednji način:

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom.

   

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom

Ocena x 7

Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004

Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.
 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo kandidatov je do petka, 21. avgusta 2020. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za elektrotehniko priporočeno po pošti ali na elektronski naslov .

Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE, 

ki ga izvajata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta področje geologije,

Jamova c. 2, 1000 Ljubljana. Več informacij na tel.: 01/4768 500 n. c., 01/4264 288

po e-pošti: ter na spletnem naslovu:
https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-3-stopnje/grajeno-okolje/.

 

Znanstvena področja:

 • Gradbeništvo
 • Načrtovanje in urejanje prostora
 • Geodezija
 • Geologija

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 30 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija UL FGG pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 10. 6. 2020.

Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 28. 8. 2020 na spletnem portalu eVŠ in poslati priloge k prijavi priporočeno po pošti na naslov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ali na elektronski naslov . V primeru prostih mest se razpisni rok podaljša do 18. 9. 2020.

Prijavi sledi vpis v doktorski študijski program, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2020 v Referatu za doktorski študij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE,

ki ga izvajata Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta ob sodelovanju Akademije za glasbo, Teološke fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Fakultete za socialno delo in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

 

Več informacij na:
http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis 

in na
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje

Študijska področja:

 • Ameriški študiji
 • Analiza politik
 • Andragogika
 • Aplikativne psihološke študije
 • Arheologija
 • Azijske in afriške študije
 • Balkanski študiji
 • Didaktika tujih jezikov (didaktika španščine, nemščine, francoščine)
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Družboslovna metodologija
 • Eksperimentalna psihologija
 • Etnični in migracijski študiji
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija
 • Evropske študije
 • Filozofija
 • Geografija
 • Glasbena pedagogika
 • Globalizacijski študiji
 • Heritologija
 • Informacijske vede
 • Javna uprava
 • Jezikoslovje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Likovne vede
 • Literarne vede
 • Medijski študiji
 • Mednarodni odnosi
 • Muzikologija
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko kadrovske študije
 • Pedagogika
 • Politologija
 • Prevodoslovje
 • Psihologija osebnosti
 • Razvojne študije
 • Razvojnopsihološke študije
 • Religiologija
 • Slavistični študiji
 • Slovenistika
 • Socialna in politična antropologija
 • Socialna in politična psihologija
 • Socialno delo
 • Sociologija
 • Sociologija kulture
 • Študije vsakdanjega življenja
 • Študiji scenskih umetnosti
 • Študiji spola
 • Teoretska psihoanaliza
 • Tržno komuniciranje
 • Umetnostna zgodovina
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije
 • Zgodovina

 

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 228 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže: 
  • študijskih programov druge stopnje;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Kraj izvajanja: Ljubljana

 

Način študija: izredni

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

- 3. rok: od vključno 21. septembra 2020 do vključno 23. septembra 2020 (državljani Slovenije in državljani EU) za področja Ameriški študiji, Analiza politik, Andragogika, Arheologija, Azijske in afriške študije, Balkanski študiji, Didaktika tujih jezikov, Družboslovna informatika, Družboslovna metodologija, Etnični in migracijski študiji, Evropske študije, Etnologija, kulturna in socialna antropologija, Filozofija, Globalizacijski študiji, Heritologija, Informacijske vede, Javna uprava, Komunikologija, Kulturologija, Literarne vede, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Muzikologija, Odnosi z javnostmi, Okoljske in prostorske študije, Pedagogika, Prevodoslovje, Razvojne študije, Religiologija, Slavistični študiji, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija, Socialno delo, Sociologija kulture, Študiji spola, Tržno komuniciranje, Vojaške družboslovne študije.

 

Pošiljanje dokumentacije do predpisanega roka:

 • Kandidati za področja: Andragogika, Aplikativne psihološke študije, Arheologija, Azijske in afriške študije, Didaktika tujih jezikov, Eksperimentalna psihologija, Etnologija, kulturna in socialna antropologija, Filozofija, Geografija, Heritologija, Informacijske vede, Jezikoslovje, Literarne vede, Muzikologija, Pedagogika, Prevodoslovje, Psihologija osebnosti, Razvojnopsihološke študije, Slavistični študiji, Slovenistika, Sociologija kulture, Teoretska psihoanaliza, Umetnostna zgodovina, Zgodovina, ki jih koordinira Filozofska fakulteta, na naslov: Filozofska Fakulteta, Referat za doktorski študij, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,

 • Kandidati za področja: Analiza politik, Diplomacija, Družboslovna informatika, Javna uprava, Komunikologija, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje, Odnosi z javnostmi, Okoljske in prostorske študije, Organizacijsko kadrovske študije, Politologija, Razvojne študije, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija, Sociologija, Študije vsakdanjega življenja, Tržno komuniciranje, Varnostne študije, Vojaške družboslovne študije, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
   
 • Kandidati za področja: Ameriški študiji, Balkanski študiji, Družboslovna metodologija, Etnični in migracijski študiji, Evropske študije, Globalizacijski študiji, Medijski študiji, Študiji spola, ki jih skupaj koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede, na naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor,
   
 • Kandidati za področje Religiologija, ki ga koordinirajo Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta, na naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor,
   
 • Kandidati za področje Študiji scenskih umetnosti, ki ga koordinira Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, na naslov: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Referat za študijske in študentske zadeve, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,
   
 • Kandidati za področje Socialno delo, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo na naslov: Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,
   
 • Kandidati za področji Glasbena pedagogika ter Kompozicija in glasbena teorija, ki ju koordinira Akademija za glasbo, na naslov: Akademija za glasbo, Referat za doktorski študij, Stari trg 34, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ;

 • Kandidati za področje Likovne vede, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, na naslov: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov .

 

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020 na članici koordinatorici znanstvenega področja.

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE, 

ki ga izvaja Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/5892-231. Več informacij na: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=149

Smeri študija:

 • Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:
  • Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje
  • Poučevanje slovenskega jezika in književnosti
  • Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike
  • Poučevanje družboslovja in humanistike
  • Poučevanje na področju umetnosti.
 • Na znanstvenem področju edukacijske vede:
  • Socialna pedagogika
  • Specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • Predšolska pedagogika
  • Edukacijske politike
  • Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 25 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v doktorski študijski program določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov/kandidatk za vpis v doktorski študijski program temeljil na uspehu pri izbirnem izpitu ter njihovih dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju (osebna bibliografija; nagrade; aktivno mednarodno sodelovanje). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način (če gre za soavtorstvo, se upošteva proporcionalno delitev točk):

   

Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL

Ocena 6 x 0,5

Ocena 7 x 1

Ocena 8 x 2

Ocena 9 x 3

Ocena 10 x 4

Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL

Točke x število enot x 2

Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

10

Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

5

Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.)

do 5

po projektu

 

Kraj izvajanja: Program se bo izvajal na sedežu Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 1. septembra 2020 oddati prijavo za vpis v prvi letnik doktorskega študija Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede. Priloge k prijavi pošljejo priporočeno po pošti ali na elektronski naslov .

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Program se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih vsaj pet tujih kandidatov.

 

 

 

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI,

ki ga izvaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 479 80 00. Več informacij na: www.fkkt.uni-lj.si.

Smeri študija:

 • kemija
 • biokemija
 • kemijsko inženirstvo

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 35 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji: Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
 • študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75 %);
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 10. septembra 2020. Priloge k prijavi pošljejo priporočeno po pošti ali na elektronski naslov . Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA, 

ki ga izvaja Fakulteta za šport,
Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana. Več informacij na:
http://www.fsp.uni-lj.si/studij/dr_3_stopnja/kineziologija/.

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 12, od tega 10 mest za državljane RS in članice EU in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente. V kolikor se mesta za tujce ne popolnijo, se lahko namesto njih upošteva kandidate, ki so državljani RS in članice EU.

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport;
 • študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način: 

   

Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome)

ocena x 10

Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več

(ocena – 8) x 3

Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije

UL

št. točk x 2

Prešernova nagrada na UL

6

Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za diplomo le polovico točk) 

5

Druga diploma visokošolskega programa

 6

Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10 kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov)

št. kreditov deljeno z 10

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
 

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno 1. septembra 2020 preko portala EVŠ. Priloge k prijavi pošljejo na sedež Fakultete za šport ali na elektronski naslov . Vpis bo zaključen do 30. septembra 2020.

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 476 65 00. Več informacij na:
https://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/3Mate/3Mate1920.html in http://www.fmf.uni-lj.si/si/studij-fizike/matematika-fizika-III-smer-fizika/

 Smeri:

 • Matematika, z moduli:
  • matematika
  • matematično izobraževanje
 • Fizika, z moduli:
  • fizika
  • fizikalno izobraževanje
  • meteorologija
  • jedrska tehnika

 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 50 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo skladno z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ. Kandidati pošljejo dokumentacijo priporočeno po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov Fakulteta za matematika in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov .

Kandidat se mora do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Prijavni roki:

Prvi prijavni rok
- Prvotni rok za prijavo (1. 6. 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.

- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 22. 6. 2020 do 12. ure oddano na Fakulteti za matematika in fiziko Univerze v Ljubljani ali na elektronski naslov . Kandidati lahko dokumentacijo pošljejo tudi priporočeno po pošti, pri čemer mora prispeti na naslov fakultete do zgoraj navedenega roka.

 Drugi prijavni rok
- Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena (portal eVŠ): do vključno 1. 9. 2020.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 18. 9. 2020 do 12. ure oddano na Fakulteti za matematika in fiziko Univerze v Ljubljani ali na elektronski naslov . Kandidati lahko dokumentacijo pošljejo tudi priporočeno po pošti, pri čemer mora prispeti na naslov fakultete do zgoraj navedenega roka..

Tretji prijavni rok
- Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi (eVŠ): 23. 9. 2020 do 24. 9. 2020.
- Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 25. 9. 2020 do 12. ure oddano na Fakulteti za matematika in fiziko Univerze v Ljubljani ali na elektronski naslov . Kandidati lahko dokumentacijo pošljejo tudi priporočeno po pošti, pri čemer mora prispeti na naslov fakultete do zgoraj navedenega roka.. 

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa prejeli na svoje elektronske naslove. Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020.

 

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET, 

ki ga izvaja Fakulteta za pomorstvo in promet,
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož. Več informacij na tel.: 05/676-71-50, e-pošti: ter na http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_3stopnje/

 

Znanstveni področji:

 • Pomorstvo
 • Promet

 

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 5 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija;
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem zaključili visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Tem kandidatom Komisija za razvojno in raziskovalno dejavnost UL FPP določi dodatne obveznosti v obsegu 30 do 60 ECTS, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v doktorski študijski program;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije, ki so pred tem končali univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo, skladno z določili v 4. odstavku 41. člena Zakona, temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni dosedanjega študija (15 %);
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspehu pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

 

Kraj izvajanja: Portorož

 

Način študija: izredni
 

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 20. 8. 2020. Priloge k prijavi morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na sedež Fakultete za pomorstvo in promet ali na elektronski naslov . Sprejeti kandidati se bodo vpisali najkasneje do 31. 8. 2020.
Glede na število vpisanih kandidatov v prvem prijavnem roku bo predvidoma odprt drugi prijavni rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema eVŠ med 4. 9. 2020 in 10. 9. 2020. Prijavo morajo elektronsko izpolniti in zahtevane priloge najkasneje do vključno 11. 9. 2020 poslati priporočeno po pošti na sedež Fakultete za pomorstvo in promet ali na elektronski naslov . Vpis bo zaključen najpozneje do 30. 9. 2020.
 

 

Doktorski študijski program PRAVO,

ki ga izvaja Pravna fakulteta,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Več informacij na: http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/

Moduli programa:

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 41 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Pogoji za vpis:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti, prizna se mu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Pravo. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upoštevata:

 • uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena mag. dela) – 30 %;
 • uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) – 70 %.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri/modulu.
 

Kraj izvajanja: na sedežu Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 

Način študija: redni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 21. avgust 2020. Vpis bo potekal na sedežu fakultete in bo zaključen 30. septembra 2020.

Priloge k prijavi morajo kandidati najkasneje do 21. avgusta 2020 poslati priporočeno po pošti na naslov UL Pravna fakulteta, Referat za doktorski študij, Poljanski nasip 2, SI – 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov .

 

Poleg izpolnjenega obrazca B3 Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju s podpisom mentorja je prijavi treba priložiti: idejni osnutek načrtovane doktorske disertacije, kratek življenjepis, kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz. potrdila o diplomiranju, če listina še ni bila izdana in potrdilo o oceni zaključnega dela ter potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni izpitov, kandidati, ki so pridobili strokovni ali znanstveni naslov v tujini, pa tudi sklep o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/4798-123.
Več informacij na: https://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij.

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %).

 

Kraj izvajanja: na sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani

 

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvotni rok za prijavo (1. 6. 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.
Do tega roka morajo kandidati v skladu z navodili v skupnem delu razpisa izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in zahtevane priloge poslati do predpisanega roka na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov . Med priloge sodita tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju in kratka zasnova raziskovalnega dela.

Kandidati bodo morali za vpis izpolniti vpisni list in ga poslati v Študentski referat, skupaj s predmetnikom za 1. letnik, podpisanim s strani kandidata, mentorja in koordinatorja znanstvenega področja. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA,

ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta in obsega sedem modulov:

 • Biostatistika
 • Družboslovna statistika
 • Ekonomska in uradna statistika
 • Matematična statistika
 • Poslovna statistika
 • Psihološka statistika
 • Tehniška statistika

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:

Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/prijava/razpis-s/


Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje, in sicer:

 • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela,
 • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela). 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 21. 8. 2020. Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. 5. 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.

Priloge k prijavi morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Statistiko« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.

Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Statistika: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO, 

ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
Več informacij na: 01 47 71 169 ali www.fs.uni-lj.si 

Smeri študija:

 • Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,
 • Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,
 • Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.

Trajanje študija: 4 leta. 

Število vpisnih mest: 50 – od tega 45 mest skupaj za državljane RS in članic EU ter 5 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Pogoji za vpis:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija (15 %);
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %). 

Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 

Način študija: redni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2020. Zahtevane priloge morajo poslati priporočeno po pošti na naslov fakultete ali na elektronski naslov do predpisanega roka. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najkasneje 30. septembra 2020. 
Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program.

 

 

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE,  

ki ga izvaja Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12, Ljubljana, tel.: 01/200 32 09. Več informacij na: www.ntf.uni-lj.si

Znanstvena področja:

 • Tekstilstvo
 • Grafične in interaktivne komunikacije
 • Tekstilno oblikovanje

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program; tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11. 6. 2004) tem kandidatom se na podlagi prošnje priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na študijski program se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Priporočeno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. stopnja) študij s področij tekstilstva, grafike ali tekstilnega oblikovanja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk);
 • ocena dodiplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke);
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (( 2 do 8 točk) x 2 točki);
 • Prešernova nagrada na UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk);
 • Prešernova nagrada na fakulteti – upošteva se proporcionalna delitev točk; če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk). 

Kraj izvajanja: Ljubljana; Snežniška 5

Način študija: redni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2020.
V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24. 9. 2020 do 26. 9. 2020. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.
Zahtevane priloge k prijavi morajo poslati priporočeno po pošti na naslov fakultete ali na elektronski naslov do predpisanega roka.
Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-otgo/vpis/vpis-2-3/   

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.

 

Doktorski študijski program TEOLOGIJA, 

ki ga izvaja Teološka fakulteta,
Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana. Več informacij na tel.: 01/434-58-36, ter na: http://www.teof.uni-lj.si/za-studente/referat-za-iii-stopnjo-in-zrd

 

Znanstveni področji:

 • Teologija
 • Zakonska in družinska terapija

 

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji: V študijski program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije. Študijske obveznosti za področje Teologije zajemajo naslednje predmete: Bogoslužni sodelavci, Laiki v Cerkvi, Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja, Upanjska razsežnost bivanja, Modrostna literatura, Stara zaveza v Novi zavezi, »Vroče« teme iz zgodovine Cerkve, Antropologija z etiko, Moralna teologija z družbenim naukom Cerkve. Študijske obveznosti za področje Zakonske in družinske terapije pa zajemajo predmete: Mentalno zdravje in psihopatologija posameznika in družine, Osnove metod raziskovanja v zakonskih in družinskih študijah, Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine, Seminar o znanstvenem delu za diplomante, Družinski in zakonski sistem (modul);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, ki so urejene z direktivami EU, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

 

Kandidati za vpis morajo ob prijavi na razpis predložiti pisno soglasje mentorja.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno zaključenega študija (45 %),
 • oceno diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeh pri izbirnem izpitu (50 %).

Kandidat lahko do 50 % ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 28. avgusta 2020.
V primeru prostih vpisnih mest se razpiše 2. rok za prijavo na razpis, in sicer od 14. 9. 2020 do 19. 9. 2020.
Zahtevane priloge k prijavi morajo poslati priporočeno po pošti na naslov fakultete ali na elektronski naslov do predpisanega roka. 
Vpis bo zaključen najpozneje do 28. septembra 2020.
 

 

 

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA,

ki ga izvajata: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki (Hrvaška).

 

Več informacij na: http://www.fu.uni-lj.si/programi/3-stopnja-studija/

 

Modula programa:

 • Javno upravljanje
 • Ekonomski

Trajanje študija: 3 leta

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja skladno z določili Statuta UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50 %;
 • uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50 %.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev skupaj določita omejitev vpisa ustrezna organa Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomske fakultete Univerze na Reki.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Gosarjeva ulica 5 in Hrvaška, Reka, Ivana Filipovića 4

Način študija: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 20. septembra 2020.
Rok za oddajo dokazil je najkasneje 20. septembra 2020 priporočeno po pošti na naslov Fakultete za upravo ali na elektronski naslov . Vpis bo potekal na Fakulteti za upravo in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020.

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA,

ki ga izvajajo: Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta.

 

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:
Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis-vo/.

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50 %)
  (od tega 40 % za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10 % za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10),
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50 %)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30 %, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih odstotkov.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 21. 8. 2020. Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. maj 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.

Priloge k prijavi kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Varstvo okolja« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.
 
Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Varstvo okolja: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/.
 

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV, 

ki ga izvajajo: Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko.

Več o programu na: https://www.ntf.uni-lj.si/omm/studij/3-stopnja/znanost-in-inzenirstvo-materialov-dr/

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne Izobrazbe. Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov, bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dosedanjega študijskega uspeha (60 %);
 • morebitne znanstveno-raziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje iz prakse (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli največje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Aškerčeva 12

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2020.

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 24. 9. 2020 do 26. 9. 2020. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Zahtevane priloge morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov fakultete ali na elektronski naslov do predpisanega roka.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete:
www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-2-stopnja-in-3-stopnja/

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.
 

 

 

 

Prijava preko portala eVŠ

Število razpisanih mest in prijavni roki 

Datumi informativnih dni 

Potencialni mentorji na doktorskih študijskih programih

Cenik - šolnine za 3. stopnjo

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 (celotno besedilo razpisa, NOVO objavljeno 8. junij 2020) 
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 (celotno besedilo razpisa) 
 

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe. Vpis v doktorske študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. 

 

Arhivi razpisov za vpis v doktorske študijske programe