Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA,

ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo


Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/.

Znanstvena področja:

 • biokemija in molekularna biologija
 • farmacija
 • genetika
 • javno zdravje
 • klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • medicina – klinična usmeritev
 • medicina – temeljna usmeritev
 • mikrobiologija
 • nevroznanost
 • toksikologija
 • veterinarska medicina

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 180 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Kandidatom Programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu,
  ovrednotenem s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju

  in
   
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  1. objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo,
  2. nagrade in priznanja,
  3. strokovna specializacija,
  4. in drugo.

Način točkovanja določi Programski svet.
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija
: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.
Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. maj 2020) je podaljšan do 9. junija 2020.

 Vpis bo potekal elektronsko preko spletnih strani članic koordinatoric znanstvenih področij:
- na Biotehniški fakulteti za področji genetika in mikrobiologija,
- na Fakulteti za farmacijo za področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija,
- na Medicinski fakulteti za področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje ter nevroznanost,
- na Veterinarski fakulteti za področje veterinarska medicina
in bo zaključen najpozneje 30. septembra 2020.

 Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje. Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije kandidata in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Biomedicina http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/