Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE (drugi prijavni rok odprt do 21. 8. 2020)

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE,

ki ga izvajata Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta ob sodelovanju Akademije za glasbo, Teološke fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Fakultete za socialno delo in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

 

Več informacij na:
http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis 

in na
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/doktorski-studij-3-stopnje

Študijska področja:

 • Ameriški študiji
 • Analiza politik
 • Andragogika
 • Aplikativne psihološke študije
 • Arheologija
 • Azijske in afriške študije
 • Balkanski študiji
 • Didaktika tujih jezikov (didaktika španščine, nemščine, francoščine)
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Družboslovna metodologija
 • Eksperimentalna psihologija
 • Etnični in migracijski študiji
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija
 • Evropske študije
 • Filozofija
 • Geografija
 • Glasbena pedagogika
 • Globalizacijski študiji
 • Heritologija
 • Informacijske vede
 • Javna uprava
 • Jezikoslovje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Likovne vede
 • Literarne vede
 • Medijski študiji
 • Mednarodni odnosi
 • Muzikologija
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko kadrovske študije
 • Pedagogika
 • Politologija
 • Prevodoslovje
 • Psihologija osebnosti
 • Razvojne študije
 • Razvojnopsihološke študije
 • Religiologija
 • Slavistični študiji
 • Slovenistika
 • Socialna in politična antropologija
 • Socialna in politična psihologija
 • Socialno delo
 • Sociologija
 • Sociologija kulture
 • Študije vsakdanjega življenja
 • Študiji scenskih umetnosti
 • Študiji spola
 • Teoretska psihoanaliza
 • Tržno komuniciranje
 • Umetnostna zgodovina
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije
 • Zgodovina

 

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 228 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže: 
  • študijskih programov druge stopnje;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Kraj izvajanja: Ljubljana

 

Način študija: izredni

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

 

Pošiljanje dokumentacije do predpisanega roka:

 • Kandidati za področja: Andragogika, Aplikativne psihološke študije, Arheologija, Azijske in afriške študije, Didaktika tujih jezikov, Eksperimentalna psihologija, Etnologija, kulturna in socialna antropologija, Filozofija, Geografija, Heritologija, Informacijske vede, Jezikoslovje, Literarne vede, Muzikologija, Pedagogika, Prevodoslovje, Psihologija osebnosti, Razvojnopsihološke študije, Slavistični študiji, Slovenistika, Sociologija kulture, Teoretska psihoanaliza, Umetnostna zgodovina, Zgodovina, ki jih koordinira Filozofska fakulteta, na naslov: Filozofska Fakulteta, Referat za doktorski študij, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,

 • Kandidati za področja: Analiza politik, Diplomacija, Družboslovna informatika, Javna uprava, Komunikologija, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje, Odnosi z javnostmi, Okoljske in prostorske študije, Organizacijsko kadrovske študije, Politologija, Razvojne študije, Socialna in politična antropologija, Socialna in politična psihologija, Sociologija, Študije vsakdanjega življenja, Tržno komuniciranje, Varnostne študije, Vojaške družboslovne študije, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
   
 • Kandidati za področja: Ameriški študiji, Balkanski študiji, Družboslovna metodologija, Etnični in migracijski študiji, Evropske študije, Globalizacijski študiji, Medijski študiji, Študiji spola, ki jih skupaj koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede, na naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor,
   
 • Kandidati za področje Religiologija, ki ga koordinirajo Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta, na naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor,
   
 • Kandidati za področje Študiji scenskih umetnosti, ki ga koordinira Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, na naslov: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Referat za študijske in študentske zadeve, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,
   
 • Kandidati za področje Socialno delo, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo na naslov: Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ,
   
 • Kandidati za področji Glasbena pedagogika ter Kompozicija in glasbena teorija, ki ju koordinira Akademija za glasbo, na naslov: Akademija za glasbo, Referat za doktorski študij, Stari trg 34, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ;

 • Kandidati za področje Likovne vede, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, na naslov: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov .

 

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020 na članici koordinatorici znanstvenega področja.