Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE, 

ki ga izvaja Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/5892-231. Več informacij na: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=149

Smeri študija:

 • Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:
  • Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje
  • Poučevanje slovenskega jezika in književnosti
  • Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike
  • Poučevanje družboslovja in humanistike
  • Poučevanje na področju umetnosti.
 • Na znanstvenem področju edukacijske vede:
  • Socialna pedagogika
  • Specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • Predšolska pedagogika
  • Edukacijske politike
  • Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 25 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v doktorski študijski program določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov/kandidatk za vpis v doktorski študijski program temeljil na uspehu pri izbirnem izpitu ter njihovih dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju (osebna bibliografija; nagrade; aktivno mednarodno sodelovanje). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način (če gre za soavtorstvo, se upošteva proporcionalno delitev točk):

   

Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL

Ocena 6 x 0,5

Ocena 7 x 1

Ocena 8 x 2

Ocena 9 x 3

Ocena 10 x 4

Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL

Točke x število enot x 2

Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

10

Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

5

Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.)

do 5

po projektu

 

Kraj izvajanja: Program se bo izvajal na sedežu Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 1. septembra 2020 oddati prijavo za vpis v prvi letnik doktorskega študija Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede. Priloge k prijavi pošljejo priporočeno po pošti ali na elektronski naslov .

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 14. septembra 2020. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Program se bo izvajal tudi v angleškem jeziku, v kolikor bo prijavljenih vsaj pet tujih kandidatov.