Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA (drugi prijavni rok odprt od 3. 9. - 14. 9. 2020)

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA,

ki ga izvajajo: Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta.

 

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, e-naslov:
Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis-vo/.

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50 %)
  (od tega 40 % za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10 % za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10),
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50 %)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30 %, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih odstotkov.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 21. 8. 2020. Prvotni rok za prijavo za tujce izven EU (31. maj 2020) je podaljšan do 9. 6. 2020.

Priloge k prijavi kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Varstvo okolja« ali na elektronski naslov do predpisanega roka.
 
Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Varstvo okolja: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/.