Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje
 12. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

a) Prijava za vpis

Kandidati morajo prijavo za vpis v razpisane doktorske študijske programe oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na spletni povezavi http://portal.evs.gov.si/prijava/. Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred vpisom na študijski program. V tem primeru kandidati pošljejo dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni v roku, ki ga določi članica.

Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, se morajo prijaviti tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati v višje letnike po merilih za prehode, in kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
3. z AAI-računom. 

 
Ne glede na način oddaje prijave v eVŠ se kot pravočasna upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
2) prijava, ki je bila v eVŠ elektronsko oddana do zaključka prijavnega roka z uporabniškim imenom in geslom,
3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.


Kandidat mora zahtevane priloge oz. dokazila k prijavi poslati do zaključka prijavnega roka priporočeno po pošti ali v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je naveden pri posameznem programu. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, morajo obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista). Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov:
tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00)
tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

 

Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate oz. na kontaktne naslove, ki so objavljeni pri vsakem razpisanem doktorskem programu posebej.

 

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, preko portala eVŠ oddajo prijavo za vpis, ki je obenem tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev.
Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Postopek o priznavanju izobraževanja mora biti zaključen pred vpisom v doktorski študijski program.

c) Prijavni roki

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in druge dodatne informacije dobijo kandidati na članicah Univerze v Ljubljani.

Kandidate posebej opozarjamo, da je treba morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

d) Dodatni prijavni roki

Članice univerze, izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov, se lahko v postopku prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenega v razpisnem besedilu pri posameznem študijskem programu (v primeru, da razpisana mesta še niso zapolnjena), odločijo za objavo dodatnih prijavnih rokov. Dodatni prijavni rok/i so že objavljeni pri nekaterih doktorskih programih v tem razpisu, morebitni dodatni prijavni roki za druge doktorske programe pa bodo objavljeni na spletnih straneh UL in članic izvajalk doktorskih študijskih programov.

e) Prijave za vpis v višji letnik

Študenti se lahko vključujejo v višje letnike doktorskih študijskih programov Univerze v Ljubljani po Merilih za prehode med študijskimi programi oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje.

Število razpisanih mest za vpis v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 1. letniku v študijskem letu 2019/2020, število razpisanih mest za vpis v 3. letnik, je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu 2019/2020, število razpisanih mest za vpis v 4. letnik je omejeno s številom vpisanih študentov v 3. letniku v študijskem letu 2019/2020, razen če ni drugače določeno pri posameznem študijskem programu.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi članica v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. Tako lahko kandidata prerazporedi tudi za vpis v 1. letnik.

O pogojih in postopkih za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) se kandidati pozanimajo v referatih za doktorski študij na posameznih članicah. Kontaktni naslovi so navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu.

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati neposredno v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

Več informacij o merilih za prehode med študijskimi programi je objavljeno na spletni strani:    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI48.

f) Izbor kandidatov

Če se bo na razpis za vpis prijavilo več kandidatov od števila razpisanih mest, bodo kandidati izbrani v skladu z merili, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

Kandidati bodo o rezultatih izbirnega postopka obveščeni pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis. 

g) Vpisni roki

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v doktorske študijske programe opravi do 30. septembra 2020, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2020.

Članice univerze bodo točne datume vpisov objavile na spletnih straneh oziroma bodo kandidate o njih neposredno obvestile.

h) Šolnine, ceniki študija

Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente.

i) Informativni dnevi

Informativne dneve za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani organizirajo članice univerze, izvajalke doktorskih študijskih programov. Informacije o datumih informativnih dni se sproti dopolnjujejo na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah.

j) Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Informacije za tujce so v celoti dosegljive na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/.