Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana in obsega naslednji usmeritvi:

 • Ekonomija, smeri:
  • Denar in finance
  • Ekonomija
  • Mednarodna ekonomija
    
 • Poslovne vede, smeri:
  • Finančni management
  • Informacijsko upravljalske vede
  • Management in organizacija
  • Mednarodno poslovanje
  • Operacijske raziskave
  • Podjetništvo
  • Poslovna logistika
  • Računovodstvo
  • Trženje
  • Turizem

Več informacij na: www.ef.uni-lj.si in http://www.ef.uni-lj.si/doktorsko.
Kontakt: , , tel.: 01/589 24 00

Število vpisnih mest:

 • za vpis 1. letnik: 20 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva:

 • uspeh pri študiju:
  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

   in
    
 • uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  • osedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki),
  • znanstveno-raziskovalni potencial,
  • motivacija kandidata,
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij),
  • mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE,...),
  • nagrade, priznanja ...,
  • drugo.

Konkretno težo posameznih alinej določi Senat fakultete. 

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni in izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2021 izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ. Vpis bo potekal do 30. septembra 2021 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.