Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE,
ki ga izvaja članica Univerze v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Na znanstvenem področju Edukacijske vede
  • Edukacijske politike
  • Predšolska pedagogika
  • Socialna pedagogika
  • Specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
 • Na znanstvenem področju Izobraževanje učiteljev
  • Poučevanje družboslovja in humanistike
  • Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike
  • Poučevanje na področju umetnosti
  • Poučevanje slovenskega jezika in književnosti
  • Poučevanje, učenje, vzgoja, izobraževanje

Več informacij na: https://www.pef.uni-lj.si/175.html

Število vpisnih mest: 25 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.
 • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 • Študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatov opravi na podlagi izbirnega izpita ter njihovih dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju (osebna bibliografija; nagrade; aktivno mednarodno sodelovanje). Sprejeti bodo kandidati z višjim številom točk.

Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način (če gre za soavtorstvo, se upošteva proporcionalno delitev točk):

   

Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL

Ocena 6 x 0,5

Ocena 7 x 1

Ocena 8 x 2

Ocena 9 x 3

Ocena 10 x 4

Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL

Točke x število enot x 2

Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

10

Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

5

Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.)

do 5 po projektu


Kraj izvajanja:
Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prijavni rok bo odprt do vključno 1. septembra 2021.

Informativni dnevi bodo potekali:

 • 17. marca 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 24. marca 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku);
 • 5. maja 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 12. maja 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku);
 • 15. junija 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 16. junija 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku).

Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.pef.uni-lj.si/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov .

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 15. septembra 2021. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.