Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Grafične in interaktivne komunikacije
 • Tekstilno oblikovanje
 • Tekstilstvo

Več informacij na: https://www.ntf.uni-lj.si/toi/studij/3-stopnja/
E-naslov:

Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje se lahko vpiše kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11. 6. 2004); tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program; tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Priporočeno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. stopnja) študij s področij tekstilstva, grafike ali tekstilnega oblikovanja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk),
 • ocena diplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke),
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL - upošteva se proporcionalna delitev točk ((2 do 8 točk) x 2 točki),
 • Prešernova nagrada na UL - upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk)
 • Prešernova nagrada na fakulteti - upošteva se proporcionalna delitev točk, če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2021.

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih razpisnih mest in bo potekal od
23. septembra do 24. septembra 2021.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove ali preko informacijskega sistema eVŠ.