Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program TEOLOGIJA

Doktorski študijski program TEOLOGIJA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, in obsega naslednji znanstveni področji:

 • Teologija
 • Zakonska in družinska terapija

Več informacij na: 01/434-58-36, http://www.teof.uni-lj.si/za-studente/referat-za-iii-stopnjo-in-zrd
E-naslov:

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije. Študijske obveznosti za področje Teologije zajemajo naslednje predmete: Bogoslužni sodelavci, Laiki v Cerkvi, Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja, Upanjska razsežnost bivanja, Modrostna literatura, Stara zaveza v Novi zavezi, »Vroče« teme iz zgodovine Cerkve, Antropologija z etiko, Moralna teologija z družbenim naukom Cerkve. Študijske obveznosti za področje Zakonske in družinske terapije pa zajemajo predmete: Mentalno zdravje in psihopatologija posameznika in družine, Osnove metod raziskovanja v zakonskih in družinskih študijah, Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine, Seminar o znanstvenem delu za diplomante, Družinski in zakonski sistem (modul);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, ki so urejene z direktivami EU, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Kandidati za vpis morajo ob prijavi na razpis predložiti pisno soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno zaključenega študija (45 %),
 • oceno diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeh pri izbirnem izpitu (50 %).

Kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 27. avgusta 2021.
V primeru prostih vpisnih mest se razpiše 2. rok za prijavo na razpis, in sicer od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.