Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Mentorstvo in potencialni mentorji

Mentorstvo

Študent pred vpisom izbere mentorja in najpozneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije je oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor oziroma somentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Izjava mentorja o prevzemu mentorstva za leto 2023/2024
Izjava somentorja o prevzemu somentorstva za leto 2023/2024

 

Seznam potencialnih mentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika izvajajo habilitirani učitelji, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija Statistika. Seznam potencialnih mentorjev je okviren in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju. 

Pri vsakem mentorju je navedeno število razpoložljivih mest za študente, ki jih mentor še lahko sprejme.