Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Pogoji za napredovanje in način ocenjevanja

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Pri tem mora doktorand opraviti oba obvezna predmeta in vsaj en izbirni predmet.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik študija iz 1. in 2. letnika, predstavitev teme doktorske disertacije in imajo potrjeno pozitivno oceno Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme na senatu članice UL, izvajalke modula, na katerega je študent vpisan.

V 4. letnik lahko napredujejo študenti, ki so opravili vse obveznosti prvih treh letnikov in imajo potrjeno temo doktorske disertacije na Senatu UL.

Načini ocenjevanja

Pri predmetih, kjer so predvideni izpiti, se uspeh na izpitu v skladu s Statutom UL ocenjuje z ocenami od 5-10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6-10. Uspeh na izpitih se lahko ocenjuje tudi z ocenami opravljeno, opravljeno z odliko in ni opravljeno. Po programu bodo izpiti pisni ali ustni, ocena pa je lahko v celoti pridobljena tudi s seminarskimi nalogami ali projekti.

Prehodi med študijskimi programi

Prehod iz drugih doktorskih programov na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika je mogoč, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v ta program. Kandidat mora pri prehodu iz drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika bo individualno obravnaval Programski svet v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom Univerze v Ljubljani.

Povezanost z drugimi programi

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika je zasnovan tako, da omogoča mednarodno izmenjavo na vseh ravneh izvedbe programa, od raziskovalnega dela do izmenjave predmetov primerljivih programov drugih univerz na podlagi mednarodnih pogodb in bilateralnih dogovorov. O primerljivosti kakovosti predmetov programov drugih univerz odloča programski svet. Mednarodna izmenjava poteka na podlagi mednarodnih pogodb in dogovorov, podpisanih s strani Univerze v Ljubljani in njenih članic, izvajalk študija.

Mednarodna izmenjava je mogoča tudi preko sodelovanja gostujočih profesorjev na članicah izvajalkah študija in sodelovanja v programih mobilnosti za študente. Program je odprt tudi za tuje študente. Sodelovanje z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v tujini poteka v okviru znanstveno raziskovalnih projektov, s sodelovanjem tujih profesorjev pri posameznih predmetih, (so)mentorstvih in sodelovanju pri ocenjevanju in zagovorih doktorskih disertacij.