Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Predmetnik študijskega programa in urniki
Vsebinska struktura programa po letnikih

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah pouka, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije. 

1.   letnik

KT

2.  letnik

KT

3.  letnik

KT

4.   letnik

KT

Sodobni statistični pristopi

10

Obvezen modulski predmet

15

Individualno raziskovalno delo 3

60

Individualno raziskovalno delo 4

50

Obvezni predmet 2 (Metodologija statističnega raziskovanja ali Matematična statistika)

5

Predstavitev teme doktorske disertacije

5

 

 

Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom

5

Izbirni predmet 1

5

Individualno raziskovalno delo 2

40

 

 

Javni zagovor doktorske disertacije

5

Izbirni predmet 2

5

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 3

5

 

 

 

 

 

 

Individualno raziskovalno delo 1

30

 

 

 

 

 

 

 

V prvem letniku študenti pridobijo 15 KT iz obveznih temeljnih predmetov Sodobni statistični pristopi in Metodologija statističnega raziskovanja.

Glede na področje raziskovalnega dela si izberejo še tri izbirne predmete v skupnem obsegu 15 KT.

V drugem letniku študenti poslušajo obvezen modulski predmet (Izbrana poglavja na svojem področju doktorske teme) in ob koncu prvega semestra 2. letnika predstavijo temo doktorske disertacije.

Vsebina 3. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter izdelavo doktorske disertacije, ki se nadaljuje tudi v 4. letniku. V 4. letniku doktorandi predstavijo doktorsko disertacijo pred javnim zagovorom, nato pa jo tudi javno zagovarjajo.

Raziskovalno delo mora biti zaključeno z najmanj enim znanstvenim člankom s prvim avtorstvom, objavljenim ali sprejetim v objavo v mednarodno priznanih revijah (SCI ali SSCI) pred oddajo doktorske disertacije v oceno.

Zagotavljanje mobilnosti
Študenti si lahko v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem modula izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih, praviloma doktorskih programov UL, primerljivih programov tujih univerz in iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti.