Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

STATISTIKA
Prijava in vpis na doktorski študij Statistika

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis je v mesecu septembru na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana, datumi vpisov bodo objavljeni naknadno.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM STATISTIKA 2021/2022

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. 


Kandidati najkasneje do vključno 20. avgusta 2021 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi. 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjava mentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi, najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem.).

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr

 

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

 
Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:

1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

2. Izjava somentorja o prevzemu somentorstva

3. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

 

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

10. 3. 2021 ob 17. uri, Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17 - za modula POSLOVNA STATISTIKA in EKONOMSKA IN URADNA STATISTIKA 
6. 5. 2021 ob 14.30, spletna predstavitev za tuje študente (samo v angleščini), prijava na dogodek je obvezna - več informacij
19. 5. 2021 ob 16. uri, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, lokacija izvedbe oz. spletna povezava bo objavljena na spletni strani https://www.fdv.uni-lj.si/ - za modul DRUŽBOSLOVNA STATISTIKA
20. 5. 2021 ob 15. uri, Medicinska fakulteta,Vrazov trg 2, Ljubljana, več informacij bo objavljenih na spletni strani - za modul BIOSTATISTIKA
20. 5. 2021, ob 17.30 uri, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m84d9d7726752b8adf1c4b6fdc2dd4cd3 (Meeting number: 121 477 1911, Password: 3.stopnja) za modul BIOSTATISTIKA
26. 5. 2021 ob 15. uri na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana v živo oziroma na daljavo, podrobnejše informacije bodo objavljene na http://www.fe.uni-lj.si/sl/ - za modul TEHNIŠKA STATISTIKA
27. 5 .2021 ob 17.00, predavalnica 2.02, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana, ali virtualno preko konferenčne platforme. Podrobne informacije bodo znane in objavljene nekaj dni pred dogodkom na spletnih straneh UL FMF: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/ - za modul MATEMATIČNA STATISTIKA
31. 5. 2021 ob 16. uri  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana - za modul PSIHOLOŠKA STATISTIKA
1. 6. 2021 ob 16.30, https://uni-lj-si.zoom.us/j/97728482975?pwd=cnNLZGwvSmNrUnBlUnhTM05yVlFpdz09 - SKUPNI INFORMATIVNI DAN ZA VSE MODULE PROGRAMA STATISTIKA

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 1. študijski program druge stopnje.
 2. študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
 3. študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko Programski svet pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 4. študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
 5. študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov in kandidatk za vpis v doktorski študijski program Statistika upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje in sicer:

 • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela
 • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela).

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, bo na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, odločal programski svet.

Šolnina

Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/. Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. Plačilo šolnine je podrobneje opredeljeno s pogodbo o izobraževanju.

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na:

 

Cenik storitev UL